Bez kategorii 11 października 2023

Umowa B2B – co oznacza?

Umowa B2B (skrót z j. ang. business-to-business) to umowa cywilnoprawna zawarta między dwoma firmami. Podczas zawierania kontraktu dobrze jest sprawdzić, czy nasz kontrahent jest wiarygodny. Ten rodzaj umowy ma wiele korzyści dla pracodawców, ponieważ zwalnia go z wielu kosztów, które ponosi przy zatrudnieniu pracownika na umowie o pracę. Jakie są sposoby rozliczania umowy B2B? Jakie są cechy umowy B2B? Co zrobić, aby ustrzec się błędów? Jak powinna wyglądać umowa B2B? Jakie są zalety umowy, a jakie wady? Odpowiadamy w artykule.

umowa B2B

SPIS TREŚCI

Na czym polega umowa B2B?

Umowa B2B oznacza, że stronami umowy są osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) lub prowadzą spółkę. Samozatrudnienie wiąże się z utworzeniem i zarejestrowaniem działalności gospodarczej, by świadczyć usługi. Samozatrudnienie co do zasady polega na tym, że pracownik rejestruje działalność gospodarczą, aby świadczyć usługi dla zleceniodawcy. Zakres obowiązków zazwyczaj jest taki sam jak w przypadku umowy o pracę.

Najbardziej popularne branże wśród których stosowana jest umowa:

 • copywriterzy
 • dziennikarze,
 • prawnicy,
 • projektanci,
 • doradcy.

Przedmiot umowy b2b

Przedmiotem umowy może być wszystko. Taki kontrakt gospodarczy jest bardzo podobny do umowy zlecenia lub umowy o dzieło, w związku z tym może łączyć elementy obu umów. W praktyce przedmiot umowy zależy od branży, którą wybrała strona, czego przykładem może być firma wydawnicza, której zobowiązanie polega na realizacji tłumaczeń, czy grafiki przez drugą stronę umowy. Z kolei w branży IT umowa dotyczy świadczenia usług programistycznych lub nawet testowania oprogramowania. Przy tworzeniu umowy należy pamiętać, by przedmiot umowy opisać bardzo dokładnie, w celu uniknięcia wątpliwości w przyszłości.

Należy pamiętać, że przedmiot umowy nie może nigdy prowadzić do ustanowienia stosunku pracy, ponieważ w takiej sytuacji istniejące porozumienie zostanie uznane za umowę o pracę, a nie umowę o charakterze gospodarczym. Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 22 §1-3 Kodeksu pracy nawiązanie stosunku pracy oznacza, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego nadzorem, w miejscu i czasie ustalonym przez pracodawcę, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika w zamian za wynagrodzenie. Tego rodzaju zatrudnienie jest uważane za stosunek pracy, niezależnie od nazwy, jaką strony nadają zawartej umowie. Nie jest dozwolone zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, zachowując przy tym warunki dotyczące wykonywania pracy, które zostały wcześniej określone.

Zapisz się do newslettera!


Co zawiera typowa umowa B2B?

Kontrakt powinien zawierać określone elementy. Najważniejsze z nich to te, na podstawie których można określić:

 • podmioty ją zawierające – w umowie wskazuje się, który podmiot jest zleceniodawcą, a który wykonawcą. Ponadto ważne jest podanie danych niezbędnych do identyfikacji płatnika.
 • zakres obowiązków – umieszcza się go w elementach dotyczących przedmiotu umowy, formę współpracy, obowiązki stron umowy
 • wysokość wynagrodzenia – w umowie podaje się obliczenie wynagrodzenia, czyli jego wysokość w skali miesiąca, niekiedy można podać stawkę godzinową, moment wystawienia faktury, okres płatności, a nawet sposób dostarczenia do zleceniodawcy. Wypłata, jaka wynika z umowy rozliczana jest w oparciu o wystawioną przez wykonawcę fakturę w ostatnim dniu danego miesiąca.
 • czas obowiązywania umowy – w umowie należy dokładnie określić czas obowiązywania umowy i warunki rozwiązania umowy, formę współpracy
 • podpisy stron umowy – każda umowa powinna zawierać podpisy zleceniodawcy i wykonawcy, które są jednocześnie potwierdzeniem zgodności warunków umowy.

Treść umowy może zawierać także inne postanowienia umowne takiej jak: klauzula o zakazie konkurencji, klauzulę o poufności, czy kary umowne.


Odpowiedzialność na umowie B2B

Jeśli decydujemy się na zawarcie umowy o współpracę B2B należy w treści umowy zwrócić uwagę na zakres odpowiedzialności. Jeśli wykonawca wyrządzi jakąkolwiek szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia. Niekiedy szkoda ta ma związek z utratą korzyści w firmie. Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego:

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W ramach umowy można uregulować kwestie odpowiedzialności za utracone przez zamawiającego korzyści. Warto również ograniczyć odpowiedzialność za wady wykonanych utworów. W umowie można również uregulować kwestie rękojmi, czy zakres kar umownych.


Czy umowa B2B jest umową o pracę?

Umowa o pracę czy umowa B2B? Która z nich to korzystniejsza forma zatrudnienia? Osoba, która wykonuje usługi w ramach B2B nie ma żadnych przywilejów i uprawnień, jakie gwarantuje pracownikowi Kodeks Pracy, jak dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. Często jednak w umowie o współpracę strony ujmują w zapisach np. płatną przerwę w świadczeniu usług. 

Umowa B2B a umowa o pracę

Jakie są plusy umowy o pracę? Jakie są różnice między umową o pracę a B2B?

Umowa współpracy “business to business” jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego, natomiast umowa o pracę – kodeksu pracy. Główną różnicą między nimi jest to, gdzie i kiedy muszą być spełniane obowiązki. Umowa o pracę musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godzin pracy. W przypadku umowy B2B jedna strona nie ma prawa narzucać drugiej stronie miejsca prowadzenia działalności, ani czasu wykonywania umówionych działań. Co więcej można również uzgodnić, że usługi mogą być wykonywane przez podwykonawców, co nie jest możliwe w przypadku zatrudnienia na etacie.

Kolejną istotną różnicą między tymi dwoma rodzajami umów jest kwestia urlopu. Pracownicy zatrudnieni na etacie mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w zależności od długości stażu pracy, który wynosi od 20 do 26 dni. Dodatkowo, mogą oni korzystać z nieobecności z powodu np. choroby lub sytuacji awaryjnych. W przypadku umowy B2B nie przysługuje taki urlop, choć strony mogą indywidualnie uzgodnić okresy nieobecności dla wykonawcy.

Głównym rozróżnieniem między nimi jest przede wszystkim to, gdzie i kiedy trzeba wykonywać swoje obowiązki. W przypadku umowy o pracę, muszą być sprecyzowane dokładne informacje na temat miejsca i godzin pracy zawodowej. W umowie B2B, jedna ze stron nie ma możliwości narzucenia drugiej stronie określonego miejsca ani czasu na realizację ustaleń umownych. Co więcej, w tym kontekście istnieje opcja wprowadzenia klauzuli dotyczącej korzystania z usług podwykonawców, co jest niedostępne w przypadku tradycyjnego zatrudnienia na etacie.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku pracownika zatrudnionego na etacie, pracodawca jest odpowiedzialny za obliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz podatki. W przypadku samozatrudnienia, osoba ta musi samodzielnie spełniać te obowiązki finansowe.

Czytaj również: Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie


Przejście z umowy o pracę na B2B u tego samego pracodawcy

Zanim zdecydujemy się założyć działalność gospodarczą warto dokładnie przeanalizować decyzję. Nie zawsze jest to opłacalne. Jeżeli zdecydujemy się na taki krok u tego samego pracodawcy w pierwszej kolejności należy:

 • zakończyć obecny stosunek pracy
 • założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Przechodząc z umowy o pracę na umowę B2B u tego samego pracodawcy warto wiedzieć, że wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Osoby, które zakładają swoją działalność w takich okolicznościach nie mogą skorzystać z ulgi na start i małego ZUS-u. Jedynym warunkiem skorzystania z tych przywilejów jest niewykonywanie usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed rozpoczęciem działalności w bieżącym lub poprzednim roku osoba wykonywała czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności w ramach stosunku pracy.

Warto zauważyć, że ta zasada nie ma zastosowania w przypadku osób, które wcześniej świadczyły te same usługi, ale na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Ponadto, trzeba pamiętać, że osoba, która zarabia pieniądze ze świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, w zakresie, w którym w danym roku podatkowym wykonywała te usługi jako pracownik, niestety nie ma możliwości wyboru opodatkowania na zasadzie liniowej lub na zasadzie ryczałtu. Oznacza to, że nie może ona skorzystać z podatku liniowego w bieżącym roku podatkowym ani z ryczałtu w bieżącym i kolejnym roku podatkowym.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Przejście z UoP na B2B u nowego pracodawcy

Osoby, które rozważają przejście z umowy o pracę na umowę B2B, powinny mieć na uwadze, że bardziej korzystne finansowo będzie podpisanie umowy z nowym pracodawcą. W takiej umowie można korzystać z preferencyjnych warunków płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz skorzystać z Ulgi na start. Dodatkowym atutem jest pełna swoboda w wyborze formy opodatkowania swojej działalności. W przypadku umowy B2B przedsiębiorca ma możliwość wyboru między podatkiem liniowym, skalą podatkową a ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Jak rozwiązać umowę B2B?

Strony umowy mogą rozwiązać umowę B2B:

 • w formie porozumienia
 • w formie jednostronnego oświadczenia woli (odstąpienie lub wypowiedzenie umowy B2B).

Z rozwiązaniem umowy mamy do czynienia w przypadku niedopełnienia obowiązków jednej strony umowy. Takim przykładem jest niezrealizowanie zlecenia w ściśle określonym terminie. Odstąpić od umowy można również w przypadkach, które ustawodawca wskazał w przepisach. Odstąpić od umowy można w przypadku zwłoki przy wykonaniu zobowiązania. Strona, która zleca usługę może w takim wypadku wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania pracy. Jednak w razie niewykonania tej umowy ma prawo ostatecznie odstąpić od umowy.

Taka sytuacja wymaga zgody obu stron.

Prawidłowo sporządzony kontrakt powinien w treści zawierać postanowienia dotyczące jej wcześniejszego rozwiązania. Może być to w trybie natychmiastowym lub za wypowiedzeniem. Tak zwany okres wypowiedzenia w przypadku B2B powinien być określony dowolnie. Może wynosić kilka dni, tygodni, miesięcy lub nawet lat.

Może Cię również zainteresować: Umowa zlecenie a emerytura


Wypowiedzenie umowy B2B bez ważnych powodów – jakie są konsekwencje?

Wypowiedzenie umowy bez ważnych powodów rodzi inne skutki prawne w sferze finansowej, niż wypowiedzenie podparte ważnymi powodami. Jeśli umowa została rozwiązania bez podania ważnych powodów, zleceniodawca ma obowiązek naprawić szkodę, jaka powstała po stronie zleceniobiorcy. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar wykazania wyrządzonej szkody spoczywa po stronie usługodawcy. Zgodnie z przepisami prawa: szkodą mogę być wszelkie straty, wynikłe z przedwczesnego rozwiązania umowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby szkodą było także utracone wynagrodzenie.

Zobacz: Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie z ważnych (udokumentowanych przed sądem) powodów, takiego obowiązku już nie rodzi. Niestety w kodeksie cywilnym nie znajdziemy definicji tzw. ważnych powodów. Doktryna wypracowała jednak pewien zakres powodów, dzieląc je na powody:

 • natury obiektywnej: zmiany w prawie, istotne zmiany sytuacji gospodarczej,
 • natury subiektywnej: nienależyte wykonywanie umowy, utrata zaufania, utrata uprawnień zawodowych, zmiany wewnętrzne, restrukturyzacja, likwidacja, nieporozumienia w realizacji umowy.

Oczywiście takim sytuacjom można zapobiec, umieszczając w umowie B2B stosowny zapis o karach umownych. 

b2b

Plusy umowy B2B i minusy umowy B2B

Umowy B2B często idą również w parze z korzystnymi warunkami cenowymi i rabatami, co może przynosić znaczne oszczędności. Ponadto, dzięki współpracy opartej na takich umowach, firmy mogą wykorzystać specjalistyczną wiedzę i kompetencje partnerów, co może przyspieszyć rozwijanie produktów lub usług. Ogólnie rzecz biorąc, kontrakt B2B oferuje przedsiębiorstwom szereg korzyści, które mogą przyczynić się do sukcesu na rynku.

Zalety umowy B2B

Kontrakt ma wiele zalet. Większość z nich wiąże się głównie z możliwością osiągania dość sporych dochodów.

Do najważniejszych plusów samozatrudnienia zaliczamy:

 • wyższe dochody niż w przypadku umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej
 • możliwość wyboru sposobu opodatkowania
 • możliwość przyjmowania zleceń od innych firm
 • elastyczność czasu pracy
 • większe możliwości pracy zdalnej
 • możliwość korzystania z dofinansowań, ulg czy dotacji
 • odliczenie kosztów

Tego rodzaju umowę najczęściej preferuje się w przypadku wolnych zawodów takich jak: programista, prawnik, radca prawny, grafik, czy specjaliści do spraw mediów. Zazwyczaj pracodawca daje wybór między umową o pracę a samozatrudnieniem.

Wady umowy B2B

Kontrakty te są określane również jako “samozatrudnienie” dlatego, że wymagają od strony wykonawcy umowy posiadania własnej działalności gospodarczej i możliwości wystawiania faktur za świadczone usługi. Jakie są więc minusy umowy B2B?

 • konieczność samodzielnego odprowadzania składek ZUS i podatków,
 • odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniach podatkowych
 • brak praw pracowniczych (zwolnienia lekarskie, płatne urlopy czy dodatki socjalne)
 • mniejsza ochrona w przypadku przewlekłej choroby
 • brak limitów co do godzin pracy
 • brak zleceń czasem oznacza brak dochodów
 • księgowość do prowadzenia lub konieczność znalezienia specjalisty, co generuje dodatkowe koszty
 • większe obciążenie psychiczne
 • trudności z uzyskaniem kredytu, ponieważ banki wymagają od osób samozatrudnionych większych dochodów.

Biznes B2B ma sporo wad, jednak wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Osoby, które prowadzą firmę na stałe i zarabiają na niej, mogą wziąć dodatkowe zlecenia, czy podjąć się pracy na zasadzie B2B i tylko na tym zyskają. Jednak ci, którzy specjalnie muszą otworzyć firmę dla jednego pracodawcy, mogą mieć sporo kłopotów prawnych i finansowych. Myśląc o przejściu na współpracę B2B, warto porozmawiać z klientem na temat możliwości urlopowych oraz świąt i zwolnień chorobowych. Osoby, którym zależy na stałych dochodach, stabilizacji i bezpieczeństwie oraz prawach pracowniczych, powinny zdecydować się na umowę o pracę. 


Choroba pracownika a umowa B2B – przepisy

Kontrakt B2B to nie umowa o pracę, dlatego też nie mają tu zastosowania przepisy kodeksu pracy. Umowa na zasadzie business to business nie daje prawa do płatnych dni wolnych od pracy. Oczywiście jest to możliwe, by strony kontraktu uregulowały tę kwestię w inny sposób, np. przez wprowadzenie odpłatnych zwolnień i urlopów. Jednak wszystko w tym zakresie zależy od stron umowy.


Umowa B2B a składki ZUS

Ubezpieczenia społeczne a umowa B2B. Jak to wygląda w praktyce? Umowa na zasadzie “business to business” zobowiązuje zleceniobiorcę do opłacenia we własnym zakresie składek ZUS. Oczywiście nie oznacza to, że zapisy umowy nie będą zawierać tego w wynagrodzeniu. Warto zaznaczyć, że dla osób, które dopiero zakładają działalność gospodarczą są niższe składki (przez wprowadzenie “ulgi na start” – gdzie przedsiębiorca przez pierwsze 6 miesięcy opłaca tylko i wyłącznie składkę zdrowotną, a przez kolejne 24 miesiące jest uprawniony do korzystania z preferencyjnych składek ZUS nazywanych “małym ZUS-em”). Z tej drugiej preferencji korzystać mogą tylko osoby, które nie będą wykonywać usług dla byłego pracodawcy.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Główna Księgowa