Prawo Pracy 24 lipca 2023

Umowa o dzieło — wzór, podatek

Umowa o dzieło pozwala na wykonywanie różnorodnych usług i zadań. Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego. W artykule przyjrzymy się kluczowym aspektom takiej umowy, jej charakterystycznym cechom oraz różnicom między umową o dzieło a umową zlecenie. Na czym polega umowa o dzieło? Czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło? Gdzie znaleźć wzór umowy o dzieło? Jak rozliczyć umowę o dzieło z urzędem skarbowym? Jakie są zalety i wady umowy o dzieło? Odpowiadamy!

umowa o dzieło

SPIS TREŚCI

Czym jest umowa o dzieło?

Czym jest umowa o dzieło? To umowa nazwana. Na podstawie art. 627 kodeksu cywilnego w oparciu o tę umowę, przyjmujący zobowiązuje się wykonać oznaczone działo, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Takie zobowiązanie może dotyczyć praktycznie wszystkiego, co jest wynikiem pewnej pracy lub działania, na przykład stworzenie artykułu, piosenki, wykonanie jednorazowej usługi sprzątania, osiągnięcie konkretnego celu itp. W umowie kluczowym elementem zawsze jest rezultat, który wykonawca zobowiązuje się osiągnąć. To, co zostanie stworzone lub dokonane, jest centralnym punktem tej umowy.


Na czym polega umowa o dzieło?

Kodeks cywilny nie określa, jakiego rodzaju umowa jest odpowiednia dla tego typu porozumień, więc stronom pozostawiono pełną swobodę w wyborze. Możliwe jest zawarcie takiej umowy zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Jednak dla większego bezpieczeństwa zaleca się zapisywanie ustaleń na piśmie i potwierdzenie ich przyjęcia za pomocą podpisów.


Zapisz się do newslettera!

Treść umowy o dzieło

Jaka powinna być treść umowy o dzieło? Co powinna zawierać umowa o dzieło? Jakie elementy powinny się znaleźć w dokumencie?

Treść umowy o dzieło składa się z takich elementów jak:

 • miejsce i data zawarcia umowy
 • dane stron umowy
 • przedmiot umowy
 • zaznaczenie strony, która dostarczy niezbędne materiały czy narzędzia
 • czas trwania umowy, czyli okres, w którym dzieło ma zostać wykonane
 • czas i sposób odbioru dzieła przez osobę zamawiającą
 • kwota wynagrodzenia, ewentualnie kwota zaliczki
 • sposób wypłaty wynagrodzenia umowy (np. numer konta osoby wykonującej dzieło)
 • kwestie kar za niewykonanie dzieła
 • inne ważne zapisy
 • podpisy stron zawierające umowę.

Do zawartej umowie można również dołączyć załączniki, na przykład w postaci specyfikacji. Jeśli dzieło jest zamawiane przez przedsiębiorcę, musi on pamiętać o wystawieniu rachunku. Poza tym ważne jest również sporządzenie protokołu odbioru określonego dzieła. Za moment odebrania dzieła uznaje się za wywiązanie się obu stron z umowy. Co ważne, wszelkie roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się po 2 latach.


Co grozi za pracę bez umowy? Sprawdź koniecznie: Praca na czarno

Przedmiot umowy o dzieło

Umowa o dzieło – co może być dziełem? Przedmiotem umowy o dzieło jest wyłącznie jednorazowe wykonanie oznaczonego dzieła. Dzieło określa się jako rezultat działania lub tworzenia, który powstaje w wyniku wykonania jednej lub kilku czynności. Może to być rzecz materialna, czyli fizyczny przedmiot, lub niematerialna, jak na przykład wykonanie przemówienia. Dziełem może być wiele różnych rzeczy, na przykład napisanie artykułu, zrobienie zdjęć, stworzenie grafiki, lub wykonywanie prac w ogrodzie. To pojęcie jest bardzo szerokie i obejmuje różnorodne produkty powstające w wyniku różnych działań.

Co może być przedmiotem umowy o dzieło?

 • wykonanie określonej rzeczy np. mebla albo rzeźby
 • napisanie powieści lub wiersza
 • napisanie piosenki
 • wykonanie projektu np. architektonicznego, reklamy
 • opracowanie logo firmy
 • przetłumaczenie tekstu
 • namalowanie obrazu
 • stworzenie strony internetowej.

Strony umowy

Kto może być stroną umowy o dzieło?

 • zamawiający wykonanie dzieła (czyli osoba, która zleca wykonanie określonej czynności)
 • przyjmujący zamówienie (osoba, która to dzieło przyjmuje i podejmuje się jego wykonania określonego dzieła).

Jeżeli umowę zawiera się między osobami fizycznymi, obie strony powinny podać swoje dane, czyli: imię i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numery dokumentów tożsamości oraz numery PESEL.

W przypadku, jeśli stronami umowy będą przedsiębiorcy jako dane wpisuje się również nazwę działalności i numer NIP. Trochę inaczej wygląda to w przypadku spółek, w której za oznaczenie strony podaje się nazwę spółki, adres siedziby, numer wpisu do KRS i osobę uprawnioną do reprezentowania spółki.


Zobacz: Umowa o pracę


Wypowiedzenie umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną i nie można jej rozwiązać w trybie wypowiedzenia. Jedyną możliwością w tym przypadku jest odstąpienie od umowy. Można tego dokonać tylko na określonych warunkach, które będą ulegać zmianie, w zależności która ze stron kończy współpracę. Ważne jest, aby w treści umowy dokładnie zawrzeć wszystkie warunki i przesłanki – również te, które odnoszą się do wypowiedzenia. Dlatego niezmierne istotne jest to, co powinna zawierać umowa o dzieło. Najczęściej przez strony stosowany jest zapis, na podstawie którego określa się wypowiedzenie umowy o dzieło, kiedy to wykonawca dzieła nie dotrzyma ustalonych terminów lub wykona dzieło bez przestrzegania zapisów. Wykonawca umowy może także odstąpić od niej, wtedy gdy:

 • zamawiający wykonanie dzieła nie chce współpracować
 • zamawiający wykonanie dzieła odmawia współdziałania (np. dostarczenia informacji, narzędzi, czy materiałów)
 • wykonane dzieło ma wady niemożliwe do usunięcia
 • prace wykonywane są niewłaściwie, a zatrudniony nie reaguje na uwagi zlecającego
 • dzieło nie zostało ukończone, jest niekompletne
 • wykonawca umowa działa opieszale, co w konsekwencji opóźnia realizację zadania.

Wynagrodzenie za umowę o dzieło

Jak rozliczać wynagrodzenie na umowie o dzieło? Rozliczenie umowy o dzieło powinno zostać przeprowadzone według ściśle określonych zasad zarówno po stronie podatnika, jak i wypłacającego świadczenie. Strony umowy w treści umowy powinny zawrzeć dokładne informacje odnośnie wynagrodzenia za dzieło.

Zazwyczaj przybiera formę:

 • zryczałtowaną (czyli kwotę ustaloną z góry)
 • kosztorysową (kwota wynagrodzenia za dzieło zależy od wykonywanych czynności i kosztów niezbędnych do zakończenia dzieła).

Rozliczenie umowy może mieć różne terminy zapłaty. Jeśli nie zostało to dokładnie omówione, wtedy zgodnie z ogólnymi regułami osoba zamawiająca dokonuje zapłaty w dniu oddania dzieła przez wykonawcę dzieła.

Dla podmiotu zamawiającego istotne jest, aby rozpoczęcie okresu płatności za wykonane dzieło nastąpiło od daty wystawienia rachunku przez przyjmującego zamówienie. Można to osiągnąć poprzez odpowiedni zapis w umowie, wskazujący, że zapłata za wykonane dzieło będzie dokonana na podstawie rachunku w ciągu 7 dni od dnia wykonania dzieła i zaakceptowania go przez zamawiającego.

W umowie o dzieło zawsze przewidziane jest wynagrodzenie. Strony mogą samodzielnie określić wysokość wypłaty za wykonanie określonego dzieła w treści umowy o dzieło. Jeśli umowa nie określi wynagrodzenia za wykonanie dzieła, to przyjmuje się, że wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które jest powszechnie obowiązujące dla tego rodzaju dzieła. Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie umowy obejmuje koszty pracy oraz inne wydatki, jakie ponosi przyjmujący zamówienie.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Kiedy umowa o dzieło jest nieważna?

Umowa o dzieło staje się nieważna, jeśli jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami lub normami społecznymi. Przykłady takich sytuacji to zawarcie umowy na wykonanie nierealizowalnego dzieła lub gdy wymaga ona złamania obowiązujących przepisów prawa. Umowa ta również może być uznana za nieważną, gdy strony, które ją zawierają, nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub mają ograniczoną zdolność (np. są ubezwłasnowolnione).

Dodatkowo, umowa o dzieło może zostać uznana za nieważną, jeśli została zawarta pod wpływem groźby, przymusu, oszustwa lub w celu stworzenia jedynie pozorów bez rzeczywistej woli związanego z nią zamawiającego lub wykonawcy.

Przeczytaj: Praca dodatkowa, jak można dorobić?


Ile wyniesie podatek przy umowie o dzieło?

Jak wygląda rozliczenie podatku dochodowego pracownika przy takiej umowie? Każde wypłacone wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej powinno być udokumentowane rachunkiem. Na jego podstawie pracodawca może rozliczyć wynagrodzenie pracownika. Umowy cywilnoprawne, które nie przekroczą 200 zł powinny się rozliczyć na podstawie 12% zryczałtowanego podatku dochodowego. Po zakończeniu roku podatkowego pracodawca jest zobowiązany przekazać do Urzędu Skarbowego deklarację na formularzu PIT 8AR. Przy zastosowaniu rozliczenia zryczałtowanego opodatkowania umowy pracodawca jest zwolniony z przygotowywania dla pracownika i urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT 11, pod warunkiem że inne wypłaty pracownika nie były rozliczane na zasadach ogólnych.


Umowa o dzieło a ZUS – składki zus na umowie o dzieło

Pracownik zatrudniony w oparciu umowę o dzieło nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrowotnemu. Istnieje tylko i wyłącznie jeden przypadek, kiedy można odprowadzić składki na podstawie tej umowy. Warunkiem w takiej sytuacji jest zatrudnienie na umowę o dzieło pracownika, który u tego samego przedsiębiorcy jest już zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że osoby pracujące w ramach umowy rezultatu:

 • pozbawione są bezpłatnej publicznej opieki medycznej;
 • nie mogą korzystać ze zwolnień lekarskich;
 • nie odkładają składek na emeryturę.

Ważne!

Od 1 stycznia 2021 r. należy zgłaszać umowy o dzieło do ZUS. Ten zapis dotyczy płatników składek lub osoby zamawiającej przy wykonaniu dzieła w ciągu 7 dni od chwili podpisania umowy. Opóźnienie zgłoszenia lub całkowity jego brak wiąże się z karą finansową do 5 000 złotych.

Obowiązek zgłaszania do ZUS nie dotyczy tego rodzaju umów:

 • zawartych z własnym pracownikiem
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, choć podpisanych z innym podmiotem
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, jeśli wykonanie dzieła wiąże się ściśle z zakresem ich działań.

Gdy dzieło jest wadliwe

Jeśli dzieło zostało wykonane w sposób sprzeczny z zawartą umową lub jest wadliwe, osoba zamawiająca może podjąć odpowiednie kroki. Może wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania zgodnie z umową i określić termin na wprowadzenie poprawek. Jeśli wykonawca nie dostosuje się do wezwania w wyznaczonym terminie, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez żadnych konsekwencji. Warto zauważyć, że jeśli osoba zamawiająca dostarczyła materiał niezbędny do wykonania dzieła, może również żądać jego wydania po zakończeniu umowy.


Wzór umowy o dzieło


Zalety i wady umowy o dzieło

Jakie są wady i zalety tej umowy?

Plusy umowy o dzieło:

 • brak obowiązku opłacania składek ZUS
 • niski koszt utrzymania pracownika
 • najmniej kłopotliwy sposób zatrudnienia
 • w razie wyrządzenia szkody czy osobie trzeciej, zatrudniony na podstawie umowy o dzieło odpowiada całym swoim majątkiem w pełnej wysokości, bez ograniczeń
 • do momentu wykonania dzieła osoba zamawiająca może odstąpić od umowy
 • pracownik sam decyduje o miejscu, czasie pracy oraz sposobie działania
 • zleconej pracy nie trzeba wykonywać osobiście
 • umowa o dzieło może być dodatkową pracą
 • brak wymiaru czasu pracy
 • praca nie wymaga ciągłego nadzoru
 • największy zysk netto dla pracownika (w porównaniu z wykonywaniem pracy w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie)

Wady umowy o dzieło:

 • brak pełnej ochrony socjalnej
 • brak stabilności zatrudnienia
 • brak możliwości wzrostu wynagrodzenia
 • brak odszkodowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Umowa zlecenie, a umowa o dzieło – jaka jest między nimi różnica? Czy umowa o dzieła dla pracodawcy bardziej się opłaca? Umowa zlecenie i umowa o dzieło to dwa różne rodzaje umów cywilnoprawnych. Jednakże zarówno zlecenie jak i dzieło są regulowane przez przepisy prawne Kodeksu Cywilnego. Różnią się umowa zlecenia od umowy o dzieło pod wieloma aspektami. Przede wszystkim, umowa zlecenia obowiązkowo wymaga, że wykonawca będzie podporządkowany zleceniodawcy, podczas gdy w umowie o dzieło wykonawca może być bardziej niezależny w organizacji swojej pracy. Miejsce zawarcia umowy zlecenia może dotyczyć różnorodnych zadań, podczas gdy umowa o dzieło zakłada wykonanie konkretnego dzieła lub usługi. Różnice występują także w charakterze pracy oraz sposobie rozliczenia wynagrodzenia, gdzie umowa zlecenia często określa wynagrodzenie w formie ryczałtu lub stawki, a umowa o dzieło może być wynagradzana w oparciu o wykonane czynności lub rezultaty. Biorąc pod uwagę koszty umowy o dzieło i koszty umowy zlecenia, decydując się na tę pierwszą zarobisz więcej przy tej samej stawce brutto.

Więcej o umowie zlecenie dowiesz się tutaj: Umowa Zlecenie

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, w której strony zawierają umowę w celu wykonania określonego dzieła lub usługi. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania w sposób zgodny z ustalonym zakresem i specyfikacją, a rezultat wykonania umowy może być wykorzystany przez zamawiającego. Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że wykonawca ma większą niezależność w organizacji pracy. Wynagrodzenie na umowie o dzieło może być ustalone w formie ryczałtu lub w oparciu o wykonane czynności. Wykonawca samodzielnie rozlicza umowę o dzieło, w tym odprowadza podatek dochodowy. To umowa, która pozwala na elastyczność w wykonywaniu zadań i daje możliwość samodzielnego zarządzania pracą przez wykonawcę.

Skontaktuj się z ekspertem!

Specjalista