Polityka prywatności


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu
www https://www.eurokadra.expert jest spółka EUROKADRA EXPERT Sp. z o.o.,
posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
Katowice 40-238, Chromika 5a, NIP: 634-28-15-978, REGON: 234160310, adres
poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@eurokadra.expert, zwana dalej
“Administratorem”.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane
są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – dalej: RODO)
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Administrator
przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby
identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji
przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
a. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być
bezpośrednio komputer użytkownika)
b. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile
jest możliwa,
c. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
d. czas nadejścia zapytania,
e. pierwszy wiersz żądania HTTP,
f. kod odpowiedzi HTTP,
g. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
h. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer
link) – w przypadku gdy przejście na serwis www nastąpiło przez
odnośnik,
i. informacje o przeglądarce użytkownika,
j. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ZAWARTYCH W
PLIKACH „COOKIES”

1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w
serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających
autoryzacji.
3. W ramach serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe”
oraz „analityczne”. a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia
serwisu. b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu
ich usunięcia przez użytkownika. c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze
poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości serwisu, lepiej
zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o
sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej
użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
użytkownika na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych
osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z
serwisu.
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do
swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Użytkownicy serwisu www pozostają anonimowi do momentu, w którym sami
zdecydują o zmianie tego stanu. Informacje zawarte w logach systemowych
(takie, jak. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP mogą
być wykorzystane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
demograficznych. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane
tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o
identyfikację użytkowników.
6. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek
informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
7. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane
eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci
telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał
użytkownik, b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie
każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą
elektroniczną, c) informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług
świadczonych drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Użytkownicy mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z
żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i ich
przeniesienia.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw
osób, których dane dotyczą znajdują się w Klauzuli informacyjnej
4. Administrator jako właściciel polityki prywatności zastrzega sobie prawo do
dokonywania ewentualnych zmian w niniejszym dokumencie.
5. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od momentu opublikowania
zmienionej wersji polityki prywatności w serwisie www.
6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 19 stycznia 2019 roku.