Kadry i Płace 27 grudnia 2023

Wypowiedzenie umowy o pracę 2024 r.

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje kiedy pracownicy składają wypowiedzenie umowy o pracę. Najczęściej należy zrobić to z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Co to jest wypowiedzenie? Jakie elementy wypowiedzenie musi zachować? Co należy do podstawowych obowiązków pracownika? Kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? Czy warto skorzystać z gotowych wzorów wypowiedzenia? Co powinno zawierać rozwiązanie umowy o pracę? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

SPIS TREŚCI


Rozwiązywanie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to najpopularniejsza forma zakończenia pracy zawartej między pracownikiem, a pracodawcą. Większość umów zawartych między pracownikiem, a pracodawcą można wypowiedzieć. Wszystko jednak zależy, jakie warunki pracy zostały określone w umowie. By było skuteczne, jedna strona jest zobowiązana doręczyć drugiej stronie, dokument wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej strony. Jego celem jest zakończenie istniejącego między stronami stosunku pracy. Oświadczenie to nie wymaga zgody obu stron. Z reguły jest to jednostronna decyzja jednej z nich. Wypowiedzenie umowy może dokonać pracownik, albo jego pracodawca. Warto sobie tylko zadać pytanie, co pracownikowi przysługuje po zakończeniu stosunku pracy?

Każdą umowę można rozwiązać. W polskim prawie możemy wyróżnić 3 rodzaje rozwiązań stosunku pracy:

 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (zachowując czas wypowiedzenia)
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenie ( bez zachowania okresu wypowiedzenia)
 • wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. 
wypowiedzenie umowy

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie za porozumieniem stron przysługuje pracodawcy i pracownikowi. Czas wypowiedzenia to okres zatrudnienia, w jakim pracownik dalej wykonuje swoje obowiązki. Zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę. Zgodnie z przepisami pracy, w większości przypadków okres wypowiedzenia wynosi od 2 do 3 miesięcy. Ważne jest, by podczas wypowiedzenia umowy zachować zgodność z okresem wypowiedzenia i ustalić termin jej rozwiązania. W takim przypadku obie strony powinny ustalić warunki.  

Umowa na okres próbny

Zgodnie z przepisami, czas wypowiedzenia pracownikowi umowy na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień – jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

Umowa na czas określony i nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, lub nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia i od stron umowy. W 2016 roku nastąpiło ujednolicenie długości okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony. Zgodnie z kodeksem pracy wynosi:

 • 2 tygodnie –w przypadku pracownika, który przepracował mniej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc – jeśli pracownik przepracował co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto wiedzieć, że czas wypowiedzenia obejmujący tydzień, lub miesiąc kończy się w sobotę, lub w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że za moment rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia należy uznać pierwszą niedzielę po dniu złożenia wypowiedzenia lub pierwszy dzień miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym złożono dane wypowiedzenie. Krótko mówiąc, jeśli okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, to liczony jest od początku kolejnego miesiąca.

Pamiętajmy, że do czasu zatrudnienia u danego pracodawcy (od którego zależy długość okresu wypowiedzenia) wlicza się: 

 • w przypadku umów o pracę na czas określony – łączny okres pracy u danego pracodawcy
 • okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę
 • okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, gdy aktualny pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy, nawiązanych przez pracodawcę poprzedniego
 • zwolnienie chorobowe
 • urlop wychowawczy
 • urlop bezpłatny

Podobają Ci się nasze artykuły? Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach na naszym blogu?

Zapisz się do newslettera!

Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia

Jednym, ze sposobów ustania stosunku pracy jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. 

Pracownik może zakończyć współpracę z pracodawcą bez konieczności okresu wypowiedzenia lub z jego pominięciem. Jest to jedna z surowszych form zakończenia stosunku pracy. Może być zastosowana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Zakończenie umowy w tym trybie określa się zazwyczaj jako zwolnienie dyscyplinarne, lub natychmiastowe. W tym przypadku nie ma zastosowania okresu wypowiedzenia. Sposób, w jaki ustaje stosunek pracy jest uwzględniany w aktach pracowniczych. Najczęściej powoduje to spore trudności znalezienia nowej pracy. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia zazwyczaj ma miejsce w ściśle określonych warunkach. Na podstawie kodeksu pracy, pracodawca ma prawo zakończyć umowę w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych przez zatrudnionego
 • popełnienia przestępstwa przez pracownika
 • utraty przez pracownika, uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na swoim stanowisku

Wypowiedzenie umowy o pracę, nie może nastąpić, po upływie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o pojawieniu się okoliczności, uzasadniającej rozwiązanie umowy.  Przed podjęciem decyzji, pracodawca może zasięgnąć opinii zakładowej organizacji związkowej. Jej zadaniem jest reprezentowanie spraw pracownika. W razie pojawienia się zastrzeżeń co do zasadności zakończenia stosunku pracy, organizacja związkowa ma prawo wyrazić swoją opinie, nie później niż w ciągu 3 dni. 

W przypadku umowy o pracę, pracodawca ma prawo ją rozwiązać w taki sposób, jeśli:

 • niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (a pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy)
 • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy albo dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Kodeks pracy zastrzega, że wypowiedzenie umowy o pracę nie może nastąpić podczas nieobecności w pracy w następujących przypadkach:

 1. z powody opieki nad dzieckiem
 2. w okresie pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem
 3. w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną.

Pamiętaj!

Wypowiedzenie umowy o pracę nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności. 


Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron 

Prawo pracy wymienia również porozumienie stron, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i rozwiązanie z upływem czasu, na jaki umowa została zawarta.

Jest to najmniej konfliktowy sposób zakończenia stosunku pracy. Dużą rolę odgrywa tu złożone oświadczenie woli przez obie strony. Pracodawca, jak i pracownik sami decydują o terminie zakończenia umowy. Krótko mówiąc, mogą go rozwiązać w każdym terminie. 

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron, to najdogodniejsza forma ustania zatrudnienia. Warto pamiętać, że nie zawsze jest  korzystna dla pracownika. Jeśli, zakończysz stosunek pracy za porozumieniem stron, a nie podejmiesz nowej pracy, prawo do zasiłku uzyskasz dopiero po 90 dniach od zgłoszenia się do rejestru osób bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy. 

Przepisy prawa nie ograniczają w żaden sposób stosowania porozumienia do konkretnego typu umowy. W związku z tym, może być wykorzystane przy każdym rodzaju umowy. Inicjatorem rozwiązania umowy za porozumieniem stron może być pracownik lub pracodawca. Warto pamiętać, że w związku ze złożonym wypowiedzeniem pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, za co pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, liczone jak wynagrodzenie urlopowe. Rozwiązanie umowy o pracę powoduje obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy.


Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę może być liczony w miesiącach, tygodniach lub dniach. 

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy, przypada na pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Rozwiązanie umowy kończy się z ostatnim dniem miesiąca. Zazwyczaj trwa pełne miesiące. Warto wiedzieć, że występują miesiące 30-, 31- oraz 28- i 29-dniowe i nie ma to znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia liczonego w miesiącach.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Momentem, rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy, jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia, kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych. Sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

Za pierwszy dzień wypowiedzenia, uznaje się dzień roboczy. Warto pamiętać, że 3-dniowy czas wypowiedzenia jest zastosowany do umowy na okres próbny, trwający dwa tygodnie. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę, wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami.


Wypowiedzenie umowy o pracę – jak napisać?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być sporządzone w formie pisemnej. Niezależnie od tego, kto podejmuje taką czynność i jakiej umowy dotyczy. Pisemne rozwiązanie stosunku pracy, jest dużo łatwiejsze do udowodnienia przed sądem, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości dla jednej ze stron. Polskie sądy dopuszczają również złożenie ustnych oświadczeń w zakresie rozwiązania umowy. Jednak mimo to, dąży się do tego, by czynności te miały formę pisemną.

Wypowiedzenie umowy, nie jest skomplikowane i trudne. Strona, która chce zakończyć stosunek pracy powinna, zawrzeć następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • wskazania umowy o pracę, jakiej dotyczy oświadczenie,
 • sformułowanie treści oświadczenia,
 • wskazanie terminu, kiedy ma nastąpić rozwiązanie stosunku pracy,
 • podpis składającego oświadczenie.

Wypowiedzenie umowy o pracę, należy doręczyć drugiej stronie tak, by mogła na spokojnie zapoznać się z dokumentem. Można zrobić to osobiście, lub wysłać listem poleconym na adres odbiorcy. Pamiętajmy, każda ze stron ma prawo zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę, ale nie oznacza to, że muszą zostać one przyjęte.

Nieco inaczej sytuacja deklaruje się, jeśli rozwiązanie stosunku pracy następuje w trybie natychmiastowym. Wtedy nie ma określonego czasu wypowiedzenia. Strona, która wypowiada umowę jest zobowiązana podać przyczynę zwolnienia. Ważne jest, by także w oświadczeniu zawrzeć informację, że istnieje możliwość odwołania się do sądu pracy. 

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór


Jak złożyć wypowiedzenie – wzór

Jak pisaliśmy w naszym artykule, w chwili obecnej przy wypowiadaniu umowy o pracę na czas określony należy podać przyczynę. Jeśli pobrać wzór nowego wypowiedzenia o pracę 2023 to kliknij poniżej, a dostaniesz go od nas całkowicie za darmo.

Zapisz się do newslettera!

Wypowiedzenie umowy o pracę. Co się zmienia w 2023 r. ?

26 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany kodeksu pracy. Od tego momentu obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika w przypadku wypowiedzenia umowy obowiązkowe jest wskazanie przyczyny rozwiązania umowy zawartej na czas określony. Dodatkowo wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony mają być też konsultowane ze związkami zawodowymi.

Do czasu wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy, pracodawca nie musiał podawać przyczyn wypowiedzenia umowy na czas określony. Zmiany przepisów prawa pracy wprowadzają zobowiązanie pracodawcy do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy na czas określony.

Zmiany prawa pracy dotyczą również kwestii ochrony pracownika. Jeśli okaże się, że mimo zmian kodeksu pracy wypowiedzenie umowy jest nadal nieuzasadnione lub w jakimś stopniu narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd orzeka – stosownie do żądania pracownika:

 • bezskuteczność rozwiązania umowy (pod warunkiem, że umowa nie uległa jeszcze rozwiązaniu)
 • przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo przyznanie odszkodowania, jeśli umowa uległa już rozwiązaniu.

Warto pamiętać, że pracownicy również mają prawo do odszkodowania. Szczególnie w przypadku, jeśli przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki czas, który pozostał do zakończenia zatrudnienia lub byłoby to niemożliwe, ze względu na wydanie orzeczenia już po ustaniu stosunku pracy. W takim przypadku, pracownik ma prawo żądać odszkodowania. Z reguły jest zasądzanie w wysokości odpowiadającej terminowi, do jakiego kontrakt miał obowiązywać, ale nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

Kolejną ważną kwestią jest obowiązek naszego pracodawcy do konsultacji ze związkami zawodowymi, jeśli planuje wypowiedzenie pracownikowi umowę na czas określony. Jeśli przełożony przedstawi zamiar rozwiązania umowy o pracę na czas określony związkom zawodowym, te mają 5 dni na zgłoszenie swoich zastrzeżeń (dni te liczymy od dnia zawiadomienia).

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac