Kadry i Płace 4 czerwca 2024

Aneks do umowy o pracę

Podpisanie z pracownikiem umowy nie oznacza, że warunki w niej zawarte pozostają niezmienne. Pracodawca może modyfikować treść tego dokumentu, zarówno na korzyść jak i niekorzyść pracownika. Jeżeli któraś ze stron chce zmienić postanowienia zawarte umowie powinna podpisać aneks do umowy o pracę. Co powinien zawierać wzór aneksu? Jak napisać aneks? Jakie zapisy może zmieniać aneks do umowy o pracę? Sprawdźmy!

aneks do umowy o pracę

SPIS TREŚCI

Czym jest aneks do umowy o pracę?

Aneks do umowy o pracę to porozumienie zmieniające. Jakie zmiany mogą być objęte aneksem Pozwala na zmianę warunków dotychczasowej umowy o pracę, bez konieczności podpisania nowej umowy.

Zmiana postanowień umowy może dotyczyć:

 • zmiany warunków pracy
 • zmiany wynagrodzenia pracownika
 • czas trwania umowy
 • zmiana warunków umowy z pracownikiem
 • wymiar czasu pracy.

Choć strony umowy o pracę mają prawo do swobodnego zmieniania jej postanowień, są one jednak ograniczone przepisami prawa (takimi jak zgodność postanowień umów z prawem, zakaz dyskryminacji i zasada równego traktowania) Zgodnie z art. 18 § 1 Kodeksu pracy, postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika w porównaniu z prawem pracy.


Co powinien zawierać aneks do umowy o pracę?

Forma porozumienia zmieniającego

Jak sporządzić aneks do umowy o pracę i które zapisy mogą zostać zmienione? Na podstawie Kodeksu pracy (art. 29) zmiana warunków umowy zazwyczaj wymaga formy pisemnej, które powinny być zapisane w formie dokumentu. Prawo nie reguluje jednak, jak powinien wyglądać taki aneks ani jakie zmiany muszą być w nim zawarte. Strony mają pełną swobodę w ustaleniu warunków, czasu ich obowiązywania oraz wejścia w życie.

Treść aneksu do umowy o pracę

Co aneks musi zawierać? Jakie elementy? Oprócz zachowania odpowiedniej formy należy również pamiętać o elementach, jakie powinny się w nim znaleźć aby był to dokument wiążący. Aneks do umowy o pracę powinien zawierać:

 • datę podpisania umowy (aneksu)
 • miejsce podpisania aneksu
 • tytuł
 • strony umowy (pracodawca i pracownik)
 • data początku obowiązywania aneksu
 • dane umowy, której dotyczy aneks (umowy o pracę)
 • zmiany w treści umowy
 • postanowienia umowy
 • pozostałe warunki umowy
 • podpis pracownika
 • podpis pracodawcy.

Czy aneks do umowy o pracę musi być podpisany? Tak. Aneks uwzględniający zmianę sporządzany jest w tym samym trybie co umowa o pracę. Strony podpisują aneks w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (po jednej dla każdej strony). Nowe warunki umowy powinny być sporządzone tak, aby były zrozumiałe dla obu stron. Nie może to być zgodne oświadczenie woli, ponieważ dotyczy ono tylko jednej ze stron.

Sprawdź, jakie są powody zwolnienia z pracy!


W jakich przypadkach się go sporządza?

Zmiana pensji

Zmiana warunków zatrudnienia może dotyczyć zmiany wysokości pensji. Zmiana wynagrodzenia jest jednym z powodów, dla których zmienia się przepisy warunków umowy. Jeśli pierwotna umowa dotyczy wynagrodzenia minimalnego nie ma potrzeby, aby zainicjować podpisanie aneksu. Dzieje się tak, dlatego że minimalne wynagrodzenie rośnie (i nie jest zależne od pracodawcy). Wystarczy więc w takiej sytuacji poinformować pracownika o nowej wysokości wynagrodzenia. Jeżeli natomiast poprzednio otrzymywał on równowartość płacy minimalnej, ale była ona na umowie wyrażona kwotowo, wówczas trzeba sporządzić stosowny aneks do umowy z nową kwotą. Dlatego warto pamiętać, że zmiana wynagrodzenia minimalnego nie wymaga aneksu do umowy o pracę!

Zmiana stanowiska

Taka zmiana zazwyczaj wynika z rozwoju zawodowego pracownika, ale może też być spowodowana zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Pracodawca może już nie potrzebować takich obowiązków, jakich dotychczas wykonywał dany pracownik, dlatego proponuje mu zmianę stanowiska na takie, które w danym momencie jest bardziej potrzebne w firmie.

Zmiana etatu

Chcąc przygotować aneks do umowy o pracę, trzeba wiedzieć, jakie zmiany można za jego pomocą wprowadzić. Aneksem można również zwiększać, lub zmniejszać etat. W jednym jak i w drugim przypadku pracodawca jest związany z wymiarem czasu pracy, czyli z określeniem urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym.

cta tytul=”Chcesz rozliczyć PIT za 2022 rok? Rozliczymy twój PIT już od 49 zł!” przycisk=”Zapytaj o ofertę” link=”/kontakt” typ=”wysoki”]

Jeżeli pełnoetatowy pracownik przechodzi na niepełny etat, aneks do umowy o pracę powinien określać, po ilu godzinach pracy powyżej ustalonego wymiaru pracownik otrzyma dodatek za nadgodziny. W przypadku braku takiego zapisu, pracownik niepełnoetatowy, który pracuje 4 godziny dziennie, otrzyma dodatek za nadgodziny dopiero po przekroczeniu 8 godzin pracy, czyli po osiągnięciu normy dziennej dla pełnoetatowego pracownika.

Warto pamiętać, że aneksem nie można przedłużyć umowy o pracę na czas określony. Podpisanie aneksu wydłużającego czas trwania umowy jest traktowane jak zawarcie nowej umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Niezależnie od tego, jaki powód, stoi za chęcią zmiany warunków rozwiązania umowy o pracę nie można stworzyć aneksu do wypowiedzenia, który np. wyznaczyłby inny termin zakończenia stosunku pracy. O ile skrócenie bądź wydłużenie okresu wypowiedzenia jest możliwe w pewnych okolicznościach, o tyle w takiej sytuacji pozostaje wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę i ewentualne rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Przedłużenie terminu umowy o pracę zawartej na czas określony

Umowy o pracę zawarte z pracownikiem na czas określony zawsze są:

 • limitowane czasowo (łączny czas wszystkich umów terminowych nie może przekroczyć 33 miesięcy)
 • limitowane terminowo (strony umowy mogą podpisać nie więcej jak 3 umowy na czas określony).

Załóżmy, że zbliża się ostatni dzień obowiązywania drugiej umowy na czas określony. Łączny czas trwania pierwszej i drugiej umowy wynosi 24 miesiące. Trzecia umowa terminowa mogłaby trwać maksymalnie 9 miesięcy. Jeśli pracodawca będzie chciał wystawić aneks przedłużający drugą umowę, w praktyce będzie to równoznaczne z zawarciem trzeciej umowy, która zacznie obowiązywać dzień po zakończeniu drugiej. Takie są zasady zgodnie z art. 251 § 2 kodeksu pracy.

Sprawdź, jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę.


Jakich warunków nie można zmienić przy pomocy aneksu?

Jakie postanowienia umowy mogą zostać aneksowane już wiemy. Pozostaje kwestia tych postanowień umowy, których nie można zmienić przez dodanie aneksu do umowy o pracę. Co najważniejsze, aneks nie może zawierać takich przepisów, które będą wprowadzały zmiany niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Aneksem nie może możemy:

 • przedłużyć umowy o pracę na czas określony (zgodnie z prawem pracy łączna liczba umów zawartych na czas określony nie może przekroczyć 3, a łączny okres zatrudnienia w oparciu o umowę na czas określony może wynieść maksymalnie 33 miesiące; przekroczenie tego limitu powoduje, że umowa z mocy prawa staje się umową na czas nieokreślony)
 • podpisać wynagrodzenia pracownika z najniższą krajową (która co roku jest podwyższana). Jeśli pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie ważne jest, aby jego całkowite wynagrodzenie miesięczne odpowiadało minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na dany rok kalendarzowy.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Co się stanie, jeśli pracownik nie podpisze aneksu do umowy o pracę?

Jakie są skutki niepodpisania aneksu? Przypomnijmy. Aneks to zmiana warunków umowy, czyli umowy która została zawarta wcześniej między pracownikiem a pracodawcą. Aneks to po prostu porozumienie zmieniające. Podpisując jakąkolwiek umowę należy wziąć pod uwagę, że może zostać ona zmieniona. Dlatego aby go zastosować w praktyce, należy go podpisać (przez obie strony).

Czy każda ze stron musi się zgodzić na zmianę warunków umowy? Oczywiście, że nie. Pracownik bądź pracodawca nie musi przychylać się do proponowanych zmian, w takim wypadku obowiązuje wciąż pierwotnie zawarta umowa o pracę. Aneks do umowy o pracę może zostać podpisany również w trakcie okresu ochronnego i może obejmować np. zmianę wysokości wynagrodzenia, zmianę stanowiska lub wymiaru etatu.


Wzór aneksu – darmowy wzór aneksu

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac