Kadry i Płace 20 lipca 2023

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, kodeks pracy przewiduje sposób rozwiązania umowy o pracę za zgodą obu stron. W takiej sytuacji zarówno pracodawca, jak i pracownik umawiają się na konkretny termin rozwiązania umowy. W niektórych sytuacjach zakończenie stosunku pracy następuje już w momencie podpisania umowy. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę? Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron? Czy wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron zawsze jest korzystnym rozwiązaniem?

SPIS TREŚCI

wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie za porozumieniem stron

Decydując się na rozwiązanie umowy z naszym przełożonym warto pamiętać, że możemy zrobić to na różne sposoby. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to dwie różne formy zakończenia wypowiedzenia umowy.

Podstawową różnicą między tymi sposobami rozwiązania umowy jest to, w jaki sposób współpraca zostaje zakończona oraz jakie warunki formalne muszą być spełnione. W przypadku wypowiedzenia, jedna ze stron składa oświadczenie o zamiarze zakończenia współpracy, podczas gdy porozumienie wymaga wspólnego ustalenia pracodawcy i pracownika. Zmiany w przepisach Kodeksu Pracy oraz ewolucja rynku pracy sprawiają, że znajomość podstaw rozwiązywania umów staje się niezbędną wiedzą zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w każdej chwili zarówno ze strony pracownika oraz ze strony pracodawcy. Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić:

 • na mocy porozumienia stron
 • za wypowiedzeniem z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia (przez każdą ze stron)
 • bez wypowiedzenia
 • z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta
 • z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta.

Jakie zmiany zaszły w wypowiedzeniach umowy o pracę? Przeczytaj koniecznie! Wypowiedzenie umowy o pracę 2023


Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron

Każdego pracownika, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracy obowiązuje okres wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i czasu trwania zatrudnienia.

Zgodnie z kodeksem pracy umowa może ulec rozwiązaniu po upływie:

 • 2 tygodni, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąca, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesięcy, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Nieco inaczej sprawa kształtuje się w przypadku umowy zawartej na okres próbny. Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi natomiast:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
 • 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest uregulowane artykułem 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy. Na mocy porozumienia, które zostało wcześniej zawarte przez obie strony można rozwiązać praktycznie każdą umowę o pracę. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie ważny jest powód zakończenia stosunku pracy. Każda strona ma prawo zaproponować swoje warunki rozwiązania umowy, co nie oznacza że druga je musi przyjąć.

Można wyróżnić kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

 • pracodawca i pracownik decydują się podpisać wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę
 • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
 • pracodawca składa pracownikowi ofertę rozwiązania umowy o pracę, a ten ją przyjmuje.

Strony umowy wspólnie decydują o zakończeniu współpracy. W przypadku takiego rozwiązania umowy nie wymaga się zachowania formy pisemnej, jednak jak praktyka pokazuje na pewno jest to dużo lepsze rozwiązanie. Zakończenie stosunku pracy w formie ustnej również jest skuteczne i prowadzi do ustania stosunku pracy.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Czy przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron obowiązuje okres wypowiedzenia?

Jeśli zdecydujemy się na obustronne rozwiązanie umowy, nie będą obowiązywać standardowe okresy wypowiedzenia. Istnieje możliwość zakończenia umowy o pracę za porozumieniem stron w dowolnie wybranym terminie, bez ograniczeń wynikających z przepisów prawa.


Jak napisać podanie wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jedną z najczęściej wybieranych możliwości rozwiązania umowy pomiędzy stronami. Jak już wspominaliśmy, taki sposób zakończenia pracy ustala się wspólnie z naszym pracodawcą.

Podanie o wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest trudne do napisania. Strony rozwiązują umowę zazwyczaj w toku negocjacji. Pracownik jak i pracodawca ustalają warunki wypowiedzenia umowy. Ponadto ustalenia te powinny brać pod uwagę zachowanie okresu wypowiedzenia.

W tym przypadku rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oznacza złożenie wniosku zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Strona, do której adresowane jest podpisanie rozwiązania umowy powinna go zaakceptować, umieszczając tam właściwą adnotację. Niezależnie od tego, jaki był powód rozwiązania umowy, wzór wypowiedzenia umowy powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje o pracowniku, pracodawcy, długości współpracy, czy chociażby okresu wypowiedzenia. Jako, że jest to pismo oficjalne należy pamiętać o zachowaniu i zastosowaniu właściwych formuł, zwrotów grzecznościowych, podpisów, daty czy nagłówku.

Pracujesz na umowie zlecenie? Sprawdź jak napisać wypowiedzenie! Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenie

Ważne jest, by cały dokument rozwiązania umowy napisany był czytelnie, przejrzyście i zawierał wszystkie niezbędne informacje. Nie należy zapomnieć o podpisie (jest jednym z najważniejszych elementów).

Gdy zechcemy odstąpić od umowy na innych warunkach, niż zostały określone w jej treści, ten sposób może okazać się korzystny. Niemniej jednak, wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ musimy być gotowi na pewne ustępstwa. Najczęściej dotyczą one naszego okresu wypowiedzenia, na przykład czy będziemy nadal wykonywać nasze obowiązki w tym czasie, czy też odbierzemy zaległy urlop wypoczynkowy.

W sytuacji rozwiązania umowy o pracę przez jedną ze stron należy zamieścić takie informacje jak:

 • miejscowość i datę dane pracownika
 • dane pracodawcy
 • datę zawarcia umowy
 • proponowany termin zakończenia pracy (data zakończenia stosunku pracy)
 • zwrot grzecznościowy
 • odręczny podpis pracownika.

Pobierz darmowy wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron do pobrania

W internecie można odnaleźć wiele gotowych formularzy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jednak nie każdy chce korzystać z gotowego szablonu rozwiązania umowy. Decydując się na takie obustronne rozwiązanie umowy, przy tworzeniu nowego szablonu wato pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach. Jednym z najważniejszych elementów jest umieszczenie danych osobowych stron stosunku pracy oraz datę datę zawarcia umowy i proponowaną datę jej zakończenia.

darmowy wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Nie możemy zapomnieć o sprecyzowaniu warunków rozwiązania stosunku pracy. Co ważne – nie trzeba ich opisywać, bowiem w zupełności wystarczy ich wypunktowanie. Jednym z ostatnich – równie ważnych elementów jest podpis strony stosunku pracy i miejsce na podpis pracodawcy i jego pieczątkę. Podpis pracownika i podpis pracodawcy powinien się tam pojawić wraz z klauzulą stwierdzającą, że wyraża on zgodę na przedstawione w dokumencie warunki. Dokument taki jak wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron sporządzamy w 2 egzemplarzach.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac