Księgowość 5 stycznia 2024

Ważne terminy podatkowe – kiedy uregulować VAT, PIT i ZUS?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi swoją firmę jest zobowiązany do płacenia nie tylko składek społecznych, ale również podatków takich jak: podatek dochodowy, czy podatek VAT. Przepisy prawa w Polsce regulują dokładne ważne terminy podatkowe. Jest to bardzo ważne, dlatego że jakiekolwiek uchylenie się od terminowej wpłaty podatku niesie ze sobą szereg różnych konsekwencji. W naszym artykule opisujemy wszystkie ważne terminy podatkowe w tym do kiedy płacimy vat 7, PIT i ZUS!

ważne terminy podatkowe

SPIS TREŚCI


Czy podatnik zawsze musi składać deklarację podatkową PIT?

Rozliczenie dochodu za poprzedni rok podatkowy następuje przez złożenie deklaracji podatkowej, co jest obowiązkiem każdej osoby fizycznej, gdy:

 • podatnik uzyskał jakikolwiek dochód
 • podatnik zamiast dochodu uzyskał stratę, co jest to dość istotne dla odliczeń kosztów uzyskania przychodów w kolejnych 5 latach podatkowych
 • podatnik uzyskał przychody równe kosztom ich uzyskania.

W przepisach podatkowych pojawia się również termin wolnej od podatku kwoty, stanowiącej próg, poniżej którego nie występuje zobowiązanie podatkowe. Niemniej jednak, fakt ten nie oznacza, że osoba, która osiągnęła taki dochód, nie jest zobligowana do zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Wciąż obowiązuje wymóg składania deklaracji, choć w tym przypadku kwota podatku do uregulowania wyniesie 0 zł. Konieczność złożenia deklaracji nie obejmuje także dochodów całkowicie zwolnionych z opodatkowania – w takiej sytuacji podatnik nie ma obowiązku udokumentowania ich uzyskania.

Przeczytaj do kiedy należy rozliczyć PIT w 2024 roku! Rozliczenie PIT 2024 – do kiedy?


Podatek dochodowy – do kiedy rozliczyć PIT (rozliczenie PIT)

W kwestii zgłaszania podatku dochodowego od osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, terminy składania deklaracji podatkowej zależą od wybranej formy opodatkowania. Jaki jest wiec termin złożenia deklaracji podatku?

W przypadku korzystania z karty podatkowej, konieczne jest uregulowanie rozliczeń z urzędem skarbowym do 7. dnia każdego miesiąca. W przypadku opodatkowania ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych, deklarację należy złożyć do 20. dnia każdego miesiąca. To samo dotyczy składania zaliczek na podatek dochodowy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.

Do zapłaty podatku są także zobowiązane osoby prawne. Dla tych podmiotów podstawową deklaracją jest CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B, czyli zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Zeznania te mają charakter deklaracji składanych cyklicznie, każdego roku, do 31 marca. Natomiast termin zapłaty zaliczek CIT wyznaczony został na 20 dzień każdego miesiąca.

Zapisz się do newslettera!


Terminy płatności podatku VATważne terminy podatkowe

Terminy płatności podatku VAT reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Ustawa ta nakłada również obowiązek podatkowy na odpłatną dostawę towarów i usług na terenie Polski, eksport i import towarów wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, a także wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W przypadku podatku od towarów i usług mamy do czynienia z kilkoma rodzajami deklaracjami podatkowymi (deklaracjami VAT). Dla każdej z nich wyznaczony został inny termin składania w urzędzie skarbowym oraz termin płatności VAT:

Kiedy złożyć vat-7? VAT-7 składa się zawsze! Nawet jeśli w danym miesiącu nie było żadnej czynności, która została objęta podatkiem od towarów i usług. Z kolei VAT-UE składamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy. Warto pamiętać, że każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek złożyć Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) do 25. dnia miesiąca w rozliczeniu kwartalnym lub comiesięcznym.

 • JPK_V7M – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. JPK_V7M stanowi podstawową deklarację, którą podatnik VAT musi przekazywać co miesiąc do urzędu skarbowego, o ile nie dokonał żadnych szczególnych metod rozliczeń.
 • JPK_V7K – do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy. Deklaracja dotyczy podatników, którzy wybrali kwartalny system rozliczeń.
 • VAT UE – do 25 dnia miesiąca za miesiąc, w którym miało miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Kiedy złożyć vat-7? VAT-7 składa się zawsze! Nawet jeśli w danym miesiącu nie było żadnej czynności, która została objęta podatkiem od towarów i usług. Z kolei VAT-UE składamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy. Warto pamiętać, że każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek złożyć Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) do 25. dnia miesiąca w rozliczeniu kwartalnym lub comiesięcznym.


Podstawowe ważne terminy podatkowe – terminarz podatkowy

31 stycznia 2024 roku – terminy do złożenia takich deklaracji jak:

 • PIT-11 – który zawiera informację odnośnie przychodów, dochodów, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym terminie pracodawcy, zleceniodawcy oraz pozostali płatnicy podatku dochodowego są zobowiązani przekazać tę deklarację do Urzędu Skarbowego.
 • PIT-4R – stanowi zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek, pobieranych i wpłacanych przez płatnika za rok poprzedni. Deklarację tę muszą złożyć wszyscy płatnicy podatku PIT, za wyjątkiem płatników opłacających zaliczki samych za siebie (tj. samozatrudnieni).
 • PIT-8AR – deklaracja dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności od należności osób zagranicznych, dywidend, odsetek, wygranych w konkursach i grach, a także świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


28 lutego 2024 roku – do tego dnia przedsiębiorcy powinni przekazać:

 • PIT-11 – w tym wypadku przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać dokument pracownikowi.
 • PIT-16A – deklaracja przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

31 marca 2024 roku

 • IFT-2R – jest to deklaracja obowiązująca przedsiębiorców, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki kapitałowe) oraz quasi osoby prawne (spółki osobowe), które w trakcie roku 2022 wypłacili zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług niematerialnych, tj. dokonali importu usług.

30 kwietnia 2024 roku – termin przeznaczony dla przedsiębiorców rozliczających:

 • PIT-28 – deklaracja przeznaczona dla podatników osiągających przychody ewidencjonowane opodatkowane w formie ryczałtu.
 • PIT-36 – deklaracja przeznaczona dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, tj. wg. progów podatkowych 12% i 32% oraz tych prowadzących tzw. działalność nierejestrowaną.
 • PIT-36L – deklaracja właściwa dla przedsiębiorców rozliczających uzyskany dochód w formie podatku liniowego.

Zobacz jakie są Rodzaje Pitów, czyli rodzaje zeznań formularzy PIT


Terminy dla zaliczek na podatek dochodowy

Odnośnie zaliczek na podatek dochodowy możemy spotkać się z wieloma różnymi informacjami. Wynika to z tego, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność mają do wyboru 3 formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy lub ryczałt). Dochodzi jeszcze karta podatkowa, ale z tej mogą korzystać wyłącznie osoby, które posługiwały się nią do 31 grudnia 2021 roku. Co więcej, przedsiębiorca może rozliczać się miesięcznie lub kwartalnie (co trzy miesiące).

Terminy dla zaliczek na podatek dochodowy przedstawiają się następująco:

 • zasady ogólne i podatek liniowy – zaliczkę wylicza się i wpłaca do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy lub do dnia miesiąca następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zaliczkę wylicza się i wpłaca do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Istnieje przy tym możliwość wpłacania do urzędu skarbowego zaliczki w terminie do dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, o ile przedsiębiorca dopiero rozpoczął prowadzenie działalności lub w poprzednim roku prowadził działalność, jednak uzyskane przychody nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

Zapisz się do newslettera!


Co z przedsiębiorcami opodatkowanymi kartą podatkową?

Karta podatkowa zwalnia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej uiszczają podatek w wysokości określonej w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Terminy, jakich powinni się trzymać to:

 • 7. dzień następujący po miesiącu, za który należna jest karta podatkowa.
 • 28 grudnia za grudzień danego roku.

Ważne! W przypadku karty podatkowej nie ma możliwości rozliczania się w okresach kwartalnych.


Ważne terminy podatkowe – składki ZUS

Przedsiębiorcy muszą pamiętać również o rozliczeniach z innymi instytucjami niż urząd skarbowy. Jedną z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a dotychczasowe terminy rozliczenia uzależnione były od faktu zatrudniania pracowników. Jeśli chcesz wiedzieć jakie są ważne terminy podatkowe jeśli chodzi o składki ZUS, przeczytaj nasz wcześniejszy artykuł, w którym dokładnie opisujemy jakie składki ZUS należy zapłacić i jaki jest ostateczny termin ich zapłaty!

kiedy płacić zus

Sprawozdanie finansowe – do kiedy?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w dotyczy przede wszystkim spółek prawa handlowego. Jednakże osoby prowadzące działalność gospodarczą jednoosobową również mogą być obciążeni przygotowaniem sprawozdania. Wszystko tak naprawdę zależy od sposoby prowadzenia księgowości. Z reguły sprawozdanie finansowe przygotowują przedsiębiorcy, którzy wybrali pełną księgowość.

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego mija z końcem 3. miesiąca następującego po zamknięcia roku obrotowego przedsiębiorstwa, tzw. dniu bilansowym. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, wówczas termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.

Następnie sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez odpowiedni do tego organ nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca (o ile rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Dyrektor Finansowa