Kadry i Płace 6 czerwca 2024

Umowa zlecenie na czas nieokreślony

Umowa zlecenie na czas nieokreślony – czy jest możliwa? Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną regulowaną przez Kodeks cywilny. Oznacza to, że nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy czyli przepisy mówiące o limicie czasowym i ilościowym, jak w przypadku umowy o pracę. Co charakteryzuje umowę zlecenie? Czy można zaoferować zleceniobiorcy umowę zlecenie na czas nieokreślony? Czym się różni od umowy o pracę na czas nieokreślony?

SPIS TREŚCI

Czym charakteryzuje się umowa zlecenie na czas nieokreślony?

Najważniejsze cechy umowy zlecenie (podstawowe informacje):

 • duża swoboda i samodzielność pracowników w zakresie organizowania pracy,
 • brak określenia godzinowego wymiaru czasu pracy,
 • brak kierownictwa ze strony zlecającego pracę,
 • możliwość wykonywania zlecenia przez osobę trzecią,
 • brak obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu.

Czy można podpisać umowę zlecenie na czas nieokreślony?

Tak, jest taka możliwość. Przepisy Kodeksu cywilnego nie określają okresu obowiązywania umowy zlecenie na czas nieokreślony. Dlatego też umowa zlecenie podpisywana jest odnośnie świadczenia usług o charakterze:

 • dorywczym ( np. więcej pracy w okresie letnim)
 • sezonowym (wysoki sezon w przypadku morskich kurortów turystycznych).

Warto pamiętać, że art. 744 k.c. zobowiązuje zleceniodawcę do wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia, ale w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony wystarczy określić np. comiesięczny harmonogram i rozliczanie się na podstawie raportu złożonego na koniec każdego miesiąca.


O czym należy pamiętać, zawierając umowę zlecenie na czas nieokreślony?

Zawarcie umowy zlecenia na czas nieokreślony nie powinno zawierać cech charakterystycznych umowy o pracę (cechy te można znaleźć w art. 22§ 1 Kodeksu pracy). Stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę cechuje się tym, że:

 • pracownik wykonuje pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy
 • pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy
 • pracownik wykonuje pracę w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Jeżeli umowa zlecenie wymaga od zleceniobiorcy pracy w biurze w ściśle określonych godzinach, dniach tygodnia (okres trwania pracy zawsze będzie taki sam) i będzie wymaga wykonywania poleceń przełożonego wtedy taka umowa posiada znamiona umowy o pracę. Pracodawca nie może zastąpić umowy o pracę żadną umową cywilnoprawną, jeśli „współpraca” spełnia kryteria z art. 22 § 1 k.p. Co ważne, przywileje pracownicze wynikające z Kodeksu pracy również nie mają zastosowania w umowie zleceniu.

WAŻNE!

Umowa zlecenie może podawać okoliczności, które strony uznają za ważny powód wypowiedzenia. Niemniej taki umowny katalog nie wyklucza uznania innych przyczyn rozwiązania umowy za istotne.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Jak długo można pracować na umowie zlecenie w jednej firmie?

Kodeks cywilny nie wprowadza żadnego ograniczenia obowiązywania umowy zlecenie pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Warto pamiętać, że zleceniodawca nie może żądać przekształcenia umowy zlecenie na umowę o pracę tylko i wyłącznie dlatego, że świadczy on usługi dla zleceniodawcy kilkanaście miesięcy, bądź kilka lat. Nie powinno się również powołać na art.251 § 1 k.p., który ogranicza czas obowiązywania umów o pracę na czas określony, a nie umów cywilnoprawnych. Oczywiście zleceniobiorca może wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy. Wtedy też sąd prac przeanalizuje, czy umowa zlecenie posiada znamiona cechy charakterystyczne dla umowy o pracę (cechy stosunku pracy).


Ile razy można przedłużać umowę zlecenie?

Wykonywanie umowy zlecenia nie jest określone czasowo. Strony umowy zlecenia mogą między sobą zawierać dowolną ilość umów zlecenie. Czy nie powinna być przekształcona w umowę o pracę? W Kodeksie cywilnym nie ma przepisu, którzy zobliguje zleceniodawcę do podpisania ze zleceniobiorcą umowy zlecenie na czas nieokreślony czy później przekształcenia umowy w umowy o pracę po zawarciu “pewnej” liczby umów cywilnoprawnej.

Umowa zlecenie a emerytura, sprawdź czy Ci się należy!


Wypowiedzenie umowy zlecenia na czas nieokreślony

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy zlecenie? Jaki okres wypowiedzenia obejmuje strony? Otóż zleceniodawca oraz zleceniobiorca mają prawo rozwiązać umowę zlecenie:

 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie, który może obejmować dowolną liczbę dni, tygodni lub miesięcy,
 • ze skutkiem natychmiastowym i z ważnych powodów, co jest niezbywalnym prawem obu stron na podstawie art. 746 § 3 k.c.,
 • ze skutkiem natychmiastowym, ale bez ważnego powodu, co może skutkować między innymi poniesieniem kary umownej, która ma pokryć szkody wyrządzone przez osobę zrywającą umowę.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Przyczyny wypowiedzenia umowy zlecenie

Choć strony mają swobodę w kształtowaniu treści umowy zlecenia, nie mogą z góry zrzec się prawa do jej wypowiedzenia z ważnych powodów. Ustawodawca nie precyzuje bezpośrednio, jakie okoliczności stanowią ważne powody, ale można je wyprowadzić na podstawie orzecznictwa. Warto jednak pamiętać, że uznanie danej przyczyny za ważną zależy od konkretnych okoliczności sprawy. Zasadniczo umowę zlecenia można wypowiedzieć bez podania przyczyny. Jeśli jednak zlecenie było odpłatne i wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniodawca ma obowiązek naprawienia szkody. Podobnie, jeśli to zleceniobiorca wypowiedział umowę odpłatną bez ważnego powodu, jest odpowiedzialny za powstałą szkodę.

Przyczyny rozwiązanie umowy zlecenia są dokładnie określone w wyroku Sądu Najwyższego z 6 października 2016 r. Aby wypowiedzieć umowę zlecenie ważny jest między innymi powód, który uzasadni wypowiedzenie umowy zlecenia.

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie – czy masz prawdo do L4?

Może być to powód:

 • obiektywny (nie dotyczący zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy)
 • subiektywny (dotyczy jednej strony umowy).

Z kolei przyczyny subiektywne dzielimy na:

 • niezawinione (np. choroba zleceniobiorcy)
 • zawinione (utrata zaufania do zleceniobiorcy).

Wypowiedzenie umowy zlecenie ze skutkiem natychmiastowym

Powodem, który będzie uzasadniał rozwiązanie umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym może być między innymi:

 • nadużycie zaufania przez jedną stronę umowy,
 • choroba lub inna trudna sytuacja zleceniobiorcy, której nie mógł przewidzieć i która uniemożliwia mu wykonanie zlecenia,
 • zmiany w prawie, które uniemożliwiają zrealizowanie czynności określonych w umowie,
 • przeprowadzkę zleceniobiorcy do innego miasta, co uniemożliwia mu świadczenie usługi w siedzibie lokalnej firmy,
 • utrata klientów przez zleceniodawcę,
 • opóźnienie w wypłacaniu wynagrodzenia,
 • niewywiązywanie się zleceniobiorcy z zadań określonych w umowie,
 • wadliwe świadczenie usług przez zleceniobiorcę,
 • używanie przez zleceniobiorcę mienia udostępnionego przez zleceniodawcę, np. sprzętu ,komputerowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy,
 • złamanie zakazu konkurencji przez zleceniobiorcę,
 • utrata uprawnień niezbędnych do realizacji usług czy prowadzenia działalności gospodarczej przez jedną ze stron.

Umowa zlecenia a umowa o pracę – różnice

Umowa zlecenie oraz umowa o pracę to dwie różne umowy, które są regulowane odrębnymi przepisami prawa. Charakteryzują się również całkiem innymi obowiązkami i przywilejami pracowniczymi. Największa różnica między tymi umowami przejawia się właśnie w regulacji prawnej. Umowa zlecenie opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego, natomiast umowa u pracę jest regulowana przepisami Kodeksu pracy. Umowa cywilnoprawna w porównaniu z umową o pracę na czas nieokreślony lub czas określony daje nie tylko większą swobodę działania ale również umożliwia dużo bardziej elastyczne warunki zatrudnienia.

Zobacz, jakie cechy ma umowa o pracę !

Zawierając i rozwiązując umowę zlecenie należy pamiętać, że zleceniobiorca nie ma praw do płatnych urlopów wypoczynkowych (chyba że umowa to przewiduje). Powody rozwiązania umowy cywilnoprawnej również nie muszą być koniecznie wskazane, dlatego też do rozwiązania umowy zlecenie może dojść z dnia na dzień. Oczywiście jeśli umowa zlecenie przewiduje okres wypowiedzenia sprawa wygląda zupełnie inaczej. W takiej sytuacji strony umowy są zobowiązane do przestrzegania okresu wypowiedzenia umowy. Z umów cywilnoprawnych najczęściej korzystają studenci, dlatego że jest to dla niej bardziej korzystna opcja pod względem finansowym.

Podpisując umowę zlecenia należy pamiętać, że obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Nie można zaproponować zleceniobiorcy niższej kwoty za godzinę niż:

 • 27,70 zł brutto – (od 1 stycznia 2024 roku),
 • 28,10 zł brutto – (od 1 lipca 2024 roku).

Wysokość wynagrodzenia zależy od wykonanego zlecenia lub od liczby przepracowanych godzin.

Z kolei przy umowie o pracę stosuje się częściej nie minimalną stawkę godzinową ale przynajmniej minimalne wynagrodzenie. W 2024 r. pracownik na umowie o pracę nie może zarobić mniej niż:

 • 4242 zł brutto (od 1 stycznia 2024 r.),
 • 4300 zł brutto (od 1 lipca 2024 r.).

Umowy o pracę nie można zastępować umową zlecenia, jeśli charakter pracy pozostaje taki sam. Umowa zlecenie w żadnym wypadku nie może spełniać kryteriów przeznaczonych dla stosunku pracy. Jeśli zleceniobiorca wykaże ich istnienie, może dokonać określonej czynności prawnej – ubiegać się o zatrudnienie pracownicze.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac