Kadry i Płace 28 maja 2024

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Jedną z najczęściej stosowanych form współpracy jest umowa cywilnoprawna. Umowę zlecenie w porównaniu z umową o pracę jest dużo łatwiej rozwiązać, pozostawiając jednocześnie dość sporą swobodę dla obu stron. Umowa zlecenie opiera się głównie na przepisach Kodeksu cywilnego. Umowę zlecenie można podpisać na dowolny okres, w związku z czym nierzadko dochodzi do jej rozwiązania. Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia? Jakie są elementy wypowiedzenia?

wypowiedzenie umowy zlecenie

SPIS TREŚCI

Kto i kiedy może wypowiedzieć umowę zlecenie – zleceniodawca czy zleceniobiorca?

Praca na umowie zlecenie w porównaniu z umową o pracę cechuje się mniejszą ilością praw i przywilejów. Na podstawie art. 746 kodeksu cywilnego złożenie wypowiedzenia umowy zlecenia może nastąpić przez obie strony w dowolnym momencie. Nie ma tu żadnego znaczenia, jak długo strony zamierzały ze sobą współpracować. Umowa zlecenie może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym lub po upływie okresu wypowiedzenia, pod warunkiem że strony umowy taki okres ustaliły.

Jeśli zleceniobiorca lub zleceniodawca wypowie umowę zlecenie ze skutkiem natychmiastowym, ale nie powoła się na ważny powód, odpowie finansowo za szkodę, która powstała po drugiej stronie wskutek nagłego zakończenia współpracy.


Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenie?

Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę? Jak napisać rozwiązanie umowy? Jeśli ktoś nie wie, jak napisać wypowiedzenie może posiłkować się wzorami, które można znaleźć w internecie. Z reguły wszystkie wzory wypowiedzenie umowy zlecenia zawierają podobny schemat. W górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę. Poniższej znajdują się dane strony, która wypowiada umowę oraz adresat pisma. Jeśli umowa zlecenie jest wykonywana dla firmy, w miejscu danych adresata należy wpisać adres siedziby drugiej strony oraz nazwę firmy. Na samym końcu pod głównym tekstem należy złożyć własnoręczny podpis (przez stronę, która umowę wypowiada). Jeżeli strony umowy w momencie jej zawierania zastrzegły, że wypowiedzenie może nastąpić jedynie z ważnych powodów, to te powody muszą także znaleźć się w dokumencie.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Jak zerwać umowę? Wypowiedzenie umowy zlecenie – w jakiej formie złożyć?

Wypowiedzenie umowy zlecenie powinno być przekazane w formie, w której została umowa pierwotnie zawarta. Jeśli umowa została zawarta w formie pisemnej, to wypowiedzenie umowy zlecenia również powinno mieć formę pisemną. Biorąc pod uwagę formę wypowiedzenia ważne jest, aby druga strona łatwo mogła zapoznać się z jej treścią. Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego – wypowiedzenie powinno być wyrażone w sposób dostateczny. Sposób ten oznacza, że wyklucza wątpliwości co do charakteru czynności prawnej, której dokonała strona.

Teoretycznie istnieje możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia również w formie ustnej. Praktyka jednak pokazuje, że forma pisemna jest dużo bardziej skuteczniejsza ze względu na namacalny dowód. Zgodnie z art. 61 § 1 i 2 k.c. oświadczenie woli (czyli wypowiedzenie) uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do innej osoby w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.


Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy zlecenie?

Co powinno zawierać takie wypowiedzenie umowy zlecenie i w jakiej formie złożyć wypowiedzenie? Zgodnie z przepisami prawa treść wypowiedzenia zawiera podstawowe elementy, takie jak:

 • data i miejsce złożenia wypowiedzenia,
 • oznaczenie stron: 
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby strony wypowiadającej umowę zlecenie,
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby drugiej strony,
 • oznaczenie umowy, którą strona wypowiada,
 • wskazanie powodów, dla których wypowiada się umowę zlecenie (w przypadku, jeśli strony powołują się na ważne powody),
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Okres wypowiedzenia umowy zlecenie

Zleceniodawca jak i zleceniobiorca mogą między sobą ustalić, że rozwiązanie umowy zlecenia następuje wskutek wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jeśli ten tryb zostanie zastosowany przez strony nie ma znaczenia powód wypowiedzenie umowy zlecenia. Przepisy Kodeksu cywilnego nie określają, ile okres wypowiedzenia powinien trwać, dlatego też dopuszcza się dowolną liczbę dni, tygodni lub miesięcy. Zazwyczaj strony starają się, aby okres wypowiedzenia był proporcjonalny do czasu obowiązywania umowy.

Zleceniodawca, który ustala warunki wypowiedzenia umowy powinien wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • wartość, którą wnosi zleceniobiorca do przedsiębiorstwa,
 • skalę wpływu podwykonawcy na zadania pracowników,
 • trudność w zastąpieniu zleceniobiorcy inną kompetentną osobą,
 • ryzyko wypowiedzenia umowy w najgorętszym okresie sprzedażowym dla firmy.

Warto pamiętać, że postanowienie o rozwiązaniu umowy zlecenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie wyłącza prawa do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z zasadnych powodów. Jeśli w umowie zleceniodawca nie zawarł wzmianki o okresie wypowiedzenia może to uzupełnić za pomocą aneksu do umowy (jako dodatkowy element umowy).

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Rozwiązanie umowy zlecenie przez zleceniodawcę

Jak rozwiązać umowę zlecenie? Jak je przeprowadzić zgodnie z prawem? Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę zlecenie (lub też zleceniobiorca) również w formie elektronicznej. Generalnie przyjmuje się, że pisemne wypowiedzenie wręcza się:

 • osobiście
 • pocztą (listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
 • e-mailem.

Jeśli wypowiedzenie wysyłanie jest e-mailem, czyli pocztą elektroniczną należy pamiętać o podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na co wskazuje art. 781 Kodeksu cywilnego. Bez niego wypowiedzenie w formie elektronicznej jest skuteczne, ale wadliwe, więc można je zakwestionować na drodze sądowej.

Zobacz jakie mogą być powody zwolnienia z pracy!

Okres wypowiedzenia umowy zlecenie według Kodeksu cywilnego

Ile wynosi okres wypowiedzenia? Strony umowy, czyli zleceniodawca oraz zleceniobiorca mogą wspólnie ustalić, że rozwiązanie umowy może nastąpić przy zachowaniu okresu wypowiedzenia. Kodeks cywilny w żaden sposób nie określa czasu okresu wypowiedzenia umowy zlecenie, dlatego też można podać dowolną liczbę dni, tygodni lub również miesięcy.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy zlecenia?

Na podstawie art. 112 Kodeksu cywilnego termin określa się w tygodniach, miesiącach lub latach. Zazwyczaj kończy się on z upływem dnia, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Jeżeli takiego dnia nie będzie w ostatnim miesiącu (np. 31 lutego, 31 kwietnia, 31 czerwca itd.), przyjmuje się, że koniec okresu wypowiedzenia wypada w ostatnim dniu tego miesiąca.

 • 1-miesięczny okres wypowiedzenia umowy zlecenie złożonego 31 lipca upłynie 31 sierpnia. Gdyby zleceniodawca wypowiedział umowę 31 sierpnia, to rozwiązałaby się 30 września.
 • 2-tygodniowy okres wypowiedzenia umowy zlecenie złożonego 20 lipca (czwartek) upłynie 3 sierpnia (czwartek za 2 tygodnie).
 • 7-dniowy okres wypowiedzenia umowy zlecenie złożonego 25 lipca (poniedziałek) upłynie 1 sierpnia (poniedziałek za 1 tydzień).

Przyczyny wypowiedzenia umowy zlecenie

Jakie mogą być przyczyny wypowiedzenia? W tej kwestii należy odnieść się do wyroku Sądu Najwyższego z 6 października 2016 r. Zgodnie z postanowienie powody zakończenia umowy mogą być:

 • obiektywne (nie dotyczą żadnej ze stron umowy zlecenie)
 • subiektywne (dotyczą przynajmniej jednej ze stron umowy).

Przyczyny subiektywne z kolei mogą być zawinione (jak np. utrata zaufania do zleceniobiorcy) oraz niezawinione (np. długotrwała choroba zleceniobiorcy).

W umowie zawartej między stronami można podać przyczyny (lub okoliczności) które będzie uznawać się za ważny powód wypowiedzenia umowy zlecenia przez zleceniobiorcę. Wiadomo, jednak że obie strony nie powinny trzymać się takiego zamkniętego katalogu.

Dowiedz się, jaki jest podatek na umowie zlecenie.

Jakie powody zawarte w wypowiedzeniu mogą być konsekwencją rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym? Takim powodem jest:

 • nadużycie zaufania przez jedną stronę umowy,
 • choroba lub inna trudna sytuacja zleceniobiorcy, której nie mógł przewidzieć i która uniemożliwia mu wykonanie zlecenia,
 • zmiany w prawie (uniemożliwiające zrealizowanie czynności określonych w umowie)
 • przeprowadzkę zleceniobiorcy do innego miasta, co wiąże się z uniemożliwieniem świadczenia usług w siedzibie lokalnej firmy,
 • utrata klientów przez zleceniodawcę,
 • opóźnienie w wypłacaniu wynagrodzenia,
 • niewywiązywanie się zleceniobiorcy z zadań określonych w umowie (wypowiedzenie z ważnego powodu),
 • wadliwe świadczenie usług przez zleceniobiorcę,
 • używanie przez zleceniobiorcę mienia udostępnionego przez zleceniodawcę,
 • złamanie zakazu konkurencji przez zleceniobiorcę,
 • utrata uprawnień niezbędnych do realizacji usług czy wykonywania działań przez jedną ze stron.

Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy zlecenia?

Jakie są Konsekwencje wypowiedzenia umowy zlecenia? Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego umowa zlecenie zawsze może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, ponieważ opiera się na wzajemnym zaufaniu (wyrok SN z 29 lutego 2001 r., III CKN 304/00). Jednak warto pamiętać, że wykonawca odpowiada za szkody materialne, które poniósł zleceniodawca w wyniku zerwania umowy bez ważnego powodu.

Zlecający również ponosi odpowiedzialność finansową za rozwiązanie umowy. Osoba zlecająca ma obowiązek zwrócić drugiej stronie wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją zadania. Powinna także wypłacić część wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę. Zleceniodawca, który wypowiada umowę bez uzasadnionych przyczyn, podobnie jak wykonawca, jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.


Wypowiedzenie umowy zlecenie – darmowy wzór do pobrania

wzór wypowiedzenia umowy zlecenia

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac