Księgowość 20 lutego 2024

Jaki jest podatek na umowie zlecenie?

Umowa zlecenie jest najpopularniejszą umową cywilnoprawną w Polsce. Jeśli zleceniodawca zawiera umowę cywilnoprawną z osobą to opodatkowanie umowy zależy od kwoty należności. Jeśli praca pokrywa się z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynagrodzenie jest uznawane za przychód z działalności, a opodatkowanie wynagrodzenia następuje w rozliczeniu działalności. Czy od umowy zlecenie odprowadza się podatek? Jak wyliczyć podatek od umowy zlecenia?

jaki jest podatek na umowie zlecenie
Jaki jest podatek na umowie zlecenie?

SPIS TREŚCI

Umowa zlecenie a opodatkowanie wynagrodzenia

Jak obliczyć podatek dochodowy od umowy zlecenia? Ile odprowadza się podatku od umowy zlecenie? Jaki podatek odprowadza się od umowy zlecenie 2024? Jako, że umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Podczas jej zawierania warto zwrócić uwagę na opodatkowanie umów zlecenie, a w szczególności przychodów ze zlecenia. Mają one bowiem duży wpływ na rozliczenie się ze zleceniobiorcą oraz z Urzędem Skarbowym.

Od każdego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej każdy przedsiębiorca powinien naliczyć, a następnie odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Kwota, od której liczy się podatek obejmuje zarobki pomniejszone o wszelkie wydatki związane z ich uzyskaniem oraz składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały potrącone przez pracodawcę.

Od 2022 roku zleceniobiorcy mają możliwość złożenia wniosku u swojego pracodawcy o zwolnienie z potrącania zaliczek na podatek dochodowy, jeśli ich roczny dochód nie przekroczy 30 tysięcy złotych.

Z dniem 1 stycznia 2023 roku, mogą również przekazywać swoje informacje podatkowe pracodawcy za pomocą formularza PIT-2, co pozwoli im zmniejszyć kwotę podatku, który będzie potrącany miesięcznie. Nie jest wymagane składanie miesięcznych deklaracji podatkowych. Pracodawca jedynie musi wyliczyć i przekazać odpowiednią kwotę zaliczki na podatek dochodowy – do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Pracodawcy mają obowiązek wystawienia pracownikom na umowie zlecenie informacji PIT-11, która będzie wykorzystywana do rozliczenia rocznego. W przypadku umowy zlecenia opartej na ryczałcie (do 200 zł brutto), te dochody nie są uwzględniane w formularzu PIT-11.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Ile wynosi opodatkowanie umowy zlecenia?

Jak wyliczyć wynagrodzenie? Aby opodatkować wynagrodzenie należy pierw określić właściwy próg podatkowy, który wynosi:

 • 12% w I progu podatkowym
 • 32% w II progu podatkowym.


W I progu podatkowym podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek.

12% × 120 000 zł = 14 400 zł

14 400 zł – 3600 zł = 10 800 zł

W II progu podatkowym zleceniobiorca płaci 32% od kwoty, która przekracza 120 000 zł. Istotne jest, aby zleceniobiorca śledził swoje dochody z różnych źródeł i wiedział, kiedy przekroczy I próg podatkowy. W takim przypadku powinien złożyć oświadczenie, aby zleceniodawca mógł naliczyć wyższą stawkę podatku. W przeciwnym razie w rozliczeniu rocznym może pojawić się niedopłata.


Umowa zlecenie a kwota zmniejszająca podatek w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku zleceniobiorcy mają możliwość korzystania z nowego wzoru formularza PIT 2 do składania wniosków i oświadczeń, wpływających na wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Jedną z nowości jest opcjonalny podział kwoty zmniejszającej podatek (do 300 zł miesięcznie i łącznie 3600 zł rocznie) między kilku zleceniodawców.

Przykładowo: zleceniobiorca, który pracuje na podstawie 3 umów zleceń, może ustalić, że każdy zleceniodawca będzie odliczał 1/36 kwoty zmniejszającej podatek od comiesięcznej zaliczki, co daje 100 zł. Istnieje też opcja, że tylko dwóch zleceniodawców będzie stosować 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), lub tylko jeden zleceniodawca będzie potrącać pełną kwotę (300 zł).

Warto zauważyć, że Ministerstwo Finansów oświadczyło, iż zleceniodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje przekazane przez zleceniobiorców. Jeśli płatnicy przekazywali zbyt niskie zaliczki z winy podatnika, to zleceniobiorca będzie musiał ponieść konsekwencje, w tym pokryć ewentualną niedopłatę, która zostanie ujawniona w rozliczeniu rocznym.

Zobacz dokładnie czym jest umowa zlecenie i jaki jest wzór tej umowy.


Umowa zlecenie – koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu mają za cel zmniejszyć podstawę opodatkowania. Umowa zlecenie rozliczana jest w oparciu o 2 rodzaje kosztów uzyskania przychodu:

 • zryczałtowane 20% koszty uzyskania przychodów – podstawowe koszty określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o pdof,
 • zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów – są stosowane, jeśli dotyczą rozporządzenia prawami autorskimi lub innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi wymienionymi w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o pdof.

Aby wyliczyć koszty, należy od kwoty wynagrodzenia brutto odjąć sumę składek na ubezpieczenie społeczne, pokrywanych z części zleceniobiorcy (jeśli występują) i powstałą różnicę pomnożyć przez zastosowaną stawkę – 20% lub 50%.

Umowa zlecenie jakie składki i podatek? Umowa zlecenie a ZUS i podatek.

Czy od umowy zlecenie odprowadzany jest podatek? Koszt całkowity zatrudnienia na umowę zlecenie składa się z następujących czynników:

 • wynagrodzenie brutto, czyli kwota wynagrodzenia, którą otrzymuje zleceniobiorca przed potrąceniem podatków i składek.
 • składki ZUS, które są opłacane przez zleceniodawcę i finansowane przez niego.
 • wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które również są finansowane przez zleceniodawcę. Podstawowa wpłata wynosi 1,5% wynagrodzenia zleceniobiorcy, ale zleceniodawca może także zdecydować się na dodatkową wpłatę w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.
podatek na umowie zlecenie 1
Podatek na umowie cywilnoprawnej

Kto płaci podatek od umowy zlecenia?

Kto płaci podatek przy rozliczeniu umowy zlecenie? Co do zasady to obowiązkiem zleceniodawcy jest obliczenie, odprowadzenie, a następnie przekazanie do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnikiem zaliczki jest:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna i jej jednostka organizacyjna,
 • jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej.

Warto wspomnieć tutaj o jednym wyjątku. Zgodnie z nim płatnik składek, czyli zleceniodawca nie musi pobierać zaliczki na podatek, jeśli podatnik – zleceniobiorca zadeklaruje, że usługi świadczone w ramach umowy zlecenia są objęte jego działalnością gospodarczą spoza sektora rolniczego.

Inne przypadki, w których zleceniobiorca jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku dochodowego, to:

 • umowa zlecenie zawarta między osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • umowa zlecenie zawarta z osobą prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Obowiązkowe składki ZUS – ubezpieczenia i podatki.

Umowy zlecenia podlegają składkom ZUS. Jeśli umowa cywilnoprawna jest jedynym źródłem dla zleceniobiorcy podlega on następującym ubezpieczeniom społecznym:

 • emerytalnemu
 • rentowemu
 • wypadkowemu
 • zdrowotnemu.

Obowiązek powyższych świadczeń powstaje w momencie rozpoczęcia umowy i trwa aż do rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia.

W odróżnieniu od pracy na podstawie umowy o pracę, gdzie płacenie składki chorobowej jest obowiązkowe, zleceniobiorcy mogą wybrać, czy chcą się ubezpieczyć od chorób. Dlatego to zleceniobiorca podejmuje decyzję w tej kwestii. Jeśli zleceniobiorca zdecyduje się na ubezpieczenie zdrowotne, powinien złożyć odpowiedni wniosek do zleceniodawcy. W rezultacie otrzyma on niższe wynagrodzenie netto (czyli to co dostanie dostanie „na rękę”) , ale będzie miał możliwość skorzystania z płatnego zwolnienia chorobowego.


Umowy zlecenia do 200 zł

W przypadku zawarcia umowy zlecenia z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika opodatkowanie umowy zlecenia wygląda nieco inaczej (szczególnie jeśli kwota należności nie przekroczy 200 zł brutto). W takim przypadku podatek od przychodu pobiera się w wysokości 17% ryczałtu (nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodu).

Jeśli przedsiębiorca podpisał tego rodzaju umowę zlecenia z pracownikiem, nie powinien naliczać 17% zryczałtowanego podatku dochodowego od tej płatności. Zamiast tego, powinien opodatkować ją zgodnie z ogólnymi zasadami, pobierając zaliczkę na podatek dochodowy. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy kwota wynagrodzenia w umowie nie przekracza 200 zł.

Zryczałtowany podatek dochodowy od umowy zlecenia do 200 zł brutto

Od 1 lipca 2022 r. zryczałtowany podatek wynosi 12%. Zgodnie z przepisami prawa zleceniodawca powinien naliczyć go wtedy, jeśli wynagrodzenie brutto wynosi max. 200 zł. Przepis ten odnosi się do umów zleceń oraz umów o dzieło zawieranych z tymi osobami, które nie pracują bezpośrednio u zleceniodawcy.

W jaki sposób rozliczyć kilka umów zleceń, na których wynagrodzenia wynoszą poniżej 200 zł? Pamiętajmy, że niezależnie od ilości osób, z którymi podpisał je zleceniodawca zawsze stosuje stawkę ryczałtową.

Jeśli pracodawca zawrze umowę zlecenia ze swoim pracownikiem, będzie musiał odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną na podstawie ogólnych zasad, niezależnie od wysokości wynagrodzenia. Nawet jeśli umowa zlecenia przewiduje kwotę wynagrodzenia poniżej 200 zł brutto, pracodawca nie może skorzystać z ryczałtu.

Zryczałtowany podatek dochodowy nie będzie stosowany w przypadku umowy zlecenia, w której zleceniobiorca zarobił mniej niż 200 zł brutto, ale rozliczył się na podstawie stawki godzinowej. W takim przypadku pracodawca musi obliczyć zaliczkę według ogólnych zasad. Ta zasada dotyczy również stawki akordowej.

Zaliczki na zryczałtowany podatek za rok 2023 należy zgłosić na formularzu PIT-8AR do końca stycznia 2024 roku.


Jak obliczyć zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy od umowy zlecenia?

Niezależnie od tego, czy od umowy zlecenie opłacane są składki zus czy nie, nie ma to żadnego wpływu dla zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy. Zryczałtowaną stawkę zawsze naliczamy w ten sam sposób.

Przykład

Umowa zlecenie dla osoby pracującej na 1/2 etatu w innej firmie jest ozusowana, ponieważ zleceniobiorca zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

Wynagrodzenie brutto: 200 zł

Zryczałtowana stawka podatku: 12%

Zaliczka na podatek: 12% × 200 zł = 24 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne: 11,26% × 200 zł = 22,52 zł (bez ubezpieczenia chorobowego)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: (200 zł – 22,52 zł) × 9% = 177,48 zł × 9% = 15,97 zł

Wynagrodzenie netto: 200 zł – 24 zł – 22,52 zł – 15,97 zł = 137,51 zł


Umowa zlecenie z uczniem lub studentem do 26. roku życia a podatek dochodowy

Jak wygląda oskładkowanie umowy zlecenia przy zawarciu umowy ze studentem do 26. roku życia? Jeśli zleceniodawca podpisał umowę zlecenie z uczniem lub studentem, który nie ukończył 26 lat to wtedy nie nalicza żadnych składek ZUS. Wyjątkiem w tej sytuacji jest zatrudnienie studenta na umowie o pracę i podpisanie z nim dodatkowej umowy cywilnoprawnej. Wtedy oskładkowanie umowy zlecenia jest jak najbardziej wskazane. jednak w obu przypadkach nie nalicza się zaliczki na podatek dochodowy. Uczniowie i studenci mogą korzystać z ulgi dla młodych, czyli tzw. zerowego PIT-u.

Warto pamiętać, że zwolnienie od podatku przysługuje do 26 urodzin i do momentu, kiedy przychody uzyskane przez zleceniobiorcę przekroczą 85 528 zł.

Jednak zleceniobiorcy, którego przychody przekroczyły 85 528 zł, należy się jeszcze kwota wolna od podatku (30 000 zł), mająca zastosowanie przy opodatkowaniu według zasad ogólnych. Podatek naliczy się dopiero po przekroczeniu 115 528 zł.

Z zerowego PIT-u nie skorzysta młody podatnik, który założy działalność gospodarczą i zawrze umowę zlecenie w ramach JDG. Ulgi dla młodych nie stosuje się też w przypadku zleceń rozliczanych ryczałtowo, czyli opiewających na kwoty do 200 zł brutto.

Przekroczyłeś 26. rok życia i nie wiesz jakie teraz zapłacisz podatki? Przeczytaj jakie podatki Cię obowiązują po ukończeniu 26 roku życia .


Kiedy umowa zlecenie jest nieopodatkowana?

Umowa zlecenie do jakiej kwoty bez podatku? Zleceniobiorca, który przewiduje, że jego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą 30 000 zł w danym roku, ma możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w tym roku podatkowym. Aby to zrobić, musi przekazać zleceniodawcy formularz PIT-2 z oznaczonym kwadratem w polu 20 w części J. Jednak, jeśli okaże się, że zleceniobiorca zarabia więcej, powinien odwołać ten wniosek. W przeciwnym razie, może wystąpić niedopłata podczas rozliczenia rocznego.


Jaki jest podatek na umowie zlecenie? Pytania i odpowiedzi!

Kto płaci podatek z umowy zlecenia?

Co do zasady zleceniodawca, czyli płatnik, jest odpowiedzialny za obliczenie, odprowadzenie i przekazanie urzędowi skarbowemu zaliczki na podatek dochodowy od umowy zlecenia.

Ile wynosi podatek od dochodu umowa zlecenie?

Zryczałtowany podatek dochodowy od umowy zlecenia do 200 zł brutto. Od 1 lipca 2022 roku zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 12%

Kiedy podatek od umowy zlecenie?

Podatnik, który rozlicza się za pośrednictwem płatnika rozliczają się z fiskusem najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. W ich przypadku zastosowanie znajdują druki PIT-36 oraz PIT-37.

Ile procent podatku od wynagrodzenia umowa zlecenie?

Przykład: Od kwoty brutto 1000,00 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (1000,00 zł x 20% = 200,00 zł). Po odjęciu kosztów od kwoty brutto (1000,00 zł – 200,00 zł = 800,00 zł), otrzymamy dochód do opodatkowania.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Dyrektor Finansowa