Kadry i Płace 28 kwietnia 2023

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest

Pracownicze Plany Kapitałowe to programy, które pozwalają pracownikom na odkładanie pieniędzy na cel emerytalny. Jest to forma inwestowania, która ma na celu pomóc pracownikom w oszczędzaniu pieniędzy na przyszłość. Pracownicy mogą dokonywać wpłat do swojego planu z własnej pensji lub mogą otrzymywać wpłaty od swojego pracodawcy.

SPIS TREŚCI

pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie 4 czerwca 2022 r. Umożliwia ona zawarcie umowy o PPK z nowym pracownikiem po 14 dniach zatrudnienia. Do 4 czerwca 2022 r. było to możliwe po 90 dniach. Podjęcie takiej decyzji powoduje szybkie zapisane do PPK. Wcześniejsze zawarcie umowy w imieniu zatrudnionego zależy jednak od decyzji pracodawcy. Maksymalny termin na zawarcie takiej umowy dla osoby zatrudnionej jest bez zmian. Zmianę przepisów w zakresie PPK można traktować jako dodatkowy bonus dla pracownika, przez co nie tylko wcześniej sam zacznie odkładać do tego programu, ale również szybciej zacznie otrzymywać wpłaty finansowane przez swojego pracodawcę.

Zapisz się do newslettera!


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to za program ?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to tzw. system partycypacji ubezpieczonych, przyszłych emerytów w odkładaniu na ich przyszłe emerytury. Zmiany z 1989 r. i z 1999 r. w żaden sposób nie gwarantują wysokich emerytur. Aktualne czasy pozwoliły na wprowadzenie całkiem nowego sposobu odkładania na emeryturę. System kapitalistyczny nie przewiduje, że państwo będzie gwarantem emerytalnym. W związku z tym system emerytalny został oparty na trzech filarach, także na PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe, to program, który ma na celu umożliwienie pracownikom gromadzenia środków na emeryturę. Program ten jest dobrowolny i oparty o składki odprowadzane przez pracodawców oraz pracowników.


Szybszy termin zapisów (pracownicze plany kapitałowe)

Jak zostało wspomniane, wyżej zmienia się czas zapisu do PPK. Do 04.06.2022 r. osoby zatrudnione (w wieku 18-55 lat) mogły zapisać się do PPK po przepracowaniu 3 miesięcy. Termin ten uległ dużej zmianie. Obecnie nowy pracownik może się zapisać po upływie 14 dni od podjęcia zatrudnienia.


Wypłata transferowa – pracownicze plany kapitałowe

Na podstawie art. 19 ustawy o PPK, jeśli nowy pracownik przedłoży swojemu pracodawcy oświadczenie z informacją, gdzie posiada swoje rachunki PPK i równocześnie przystąpi do planów po podpisaniu umowy o pracę wtedy na pracodawcy ciąży obowiązek przedłożenia w imieniu pracownika wniosku o tzw. wypłatę transferową do Instytucji Finansowych. Z IF zawarte są umowy o prowadzenie PPK. W przypadku niezłożenia przez pracownika owego oświadczenia o braku zgody na złożenie takiego wniosku obowiązkiem pracodawcy jest to zrobić.

W związku ze zmianą terminu zapisu zmieni się także termin złożenia oświadczenia o rachunkach i umowach o prowadzenie PPK. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów pracownik w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK będzie składał oświadczenie o swoich poprzednich rachunkach pracowniczych planów kapitałowych.


Inna definicja podmiotu zatrudniającego

Warto zaznaczyć, że zmieniła się definicja podmiotu zatrudniającego. Do 04.06.2022 podmiotem zatrudniającym był pracodawca, czy zleceniodawca zatrudniający pracownika lub zleceniobiorcę. Jeśli któryś z ww. podmiotów nie posiada numeru NIP lub REGON, podmiotem zatrudniającym będzie płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta ma na celu umożliwić przystąpienie do PPK osobom zatrudnionym u pracodawców lub zleceniodawców, za których obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustaw podatkowych wykonuje inny podmiot.


Pracownicze plany kapitałowe – zmiana terminu wpłat

Art. 28 ust. 1 ustawy o PPK do chwili obecnej wskazywał, iż wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie. Po nowelizacji ujednolicono termin dokonywania wszystkich wpłat. Aktualnie terminy te są zróżnicowane. Zmiana ma na celu pozwolić pracodawcom dokonania pierwszej wpłaty od dnia, w którym zostały naliczone i pobrane. Z dniem 4 czerwca 2022 r. wpłaty obliczane są od momentu wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.


Pracownicze plany kapitałowe – zwrot wpłat

Aktualnie przepisy prawne o PPK nie precyzują zasad postępowania w momencie dokonania nienależytej wpłaty do pracowniczych planach kapitałowych. Ma to związek z sytuacją, kiedy umowa o prowadzenie PPK została zawarta z osobą nie będącą podmiotem zatrudnionym. Innym przykładem jest dokonanie wpłaty po złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. By uniknąć, tego typu sytuacji, zostaną wprowadzone przepisy pozwalające wycofać nienależne wpłaty. Wycofanie nastąpi wtedy, gdy stwierdzi się o ich bezpodstawnym dokonaniu. Konsekwencją tego jest zwrócenie ich na rzecz podmiotu finansującego je. By otrzymać zwrot, nie trzeba składać przez uczestnika PPK dyspozycji odkupienia lub umorzenia jednostek uczestnictwa.


Niestosowanie przepisów ustawy o PPK przez mikro przedsiębiorców oraz osoby fizyczne

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o PPK przepisów ustawy nie stosuje się do:

  1. mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  2. podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Więcej bieżących informacji z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, czy z zakresu księgowości znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce “blog” lub na “porady dla pracowników”

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac