Księgowość 21 lipca 2023

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki ryczałtu

Możliwość korzystania z ryczałtu jest jedną z 4 podstawowych form opodatkowania działalności w Polsce. Wielu przedsiębiorców dąży do rozliczania się ryczałtem z wielu różnych powodów. Powodem, dla którego jest dość często wybierany przez początkujących właścicieli firm jest stała stawka podatku dochodowego, czyli po prostu prostsza księgowość. Jednak warto pamiętać, że nie w każdej sytuacji opodatkowanie ryczałtem jest opłacalne. Jakie korzyści wynikają z wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Jakie są zalety i wady ryczałtu? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku? Kto może rozliczać się ryczałtem w 2023 roku? Jakie są limity ryczałtu w 2023 roku? Odpowiadamy!

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

SPIS TREŚCI

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Rozliczanie się na zasadach ryczałtu jest jednym z prostszych sposobów opodatkowania, gdzie dochody są opodatkowane stałą stawką. Nie mają tu znaczenia faktyczne koszty uzyskania przychodów. Ten rodzaj opodatkowania jest dostępny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub świadczących usługi najmu (mających przychody z najmu), także w ramach spółek jawnych lub cywilnych, a także dla osób duchownych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie wiąże się ze skomplikowanym dokumentowaniem wszystkich wydatków. Podatek obliczany jest na podstawie przychodów, a nie kosztów. Stawki podatkowe ryczałtu są określone dla różnych branż i typów działalności, a podatnicy mogą wybrać tę opcję, jeśli im odpowiada taka forma rozliczeń. Kto może stosować ryczałt? To wszystko dokładnie wyjaśnimy w poniższej części artykułu!


Ryczałt ewidencjonowany – definicja

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania. Podstawą opodatkowania ryczałtem jest osiągnięty przychód po uwzględnieniu wszystkim odliczeń, ale bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu. Odliczenie podatku w tej formie nie jest trudne. Przedsiębiorca może prowadzić uproszczoną księgowość w formie ewidencji przychodów.


Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2023r.

Kto może stosować ryczałt? Dla kogo ryczałt?

Kto może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Co jest przedmiotem opodatkowania ryczałtem? Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Z tej formy opodatkowania działalności mogą skorzystać następujące podmioty:

 • osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,
 • spółki cywilne, które składają się z osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

Warto także pamiętać o obowiązującym dodatkowo limicie przychodów.

W 2023 roku z opłacania ryczałtu mogą skorzystać między innymi przedsiębiorcy w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, których przychody w 2022 roku nie przekroczyły 9 654 400 zł. 

Od 2023 roku ryczałt od przychodów jest jedynym wyborem dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu prywatnego, czyli najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą. 

Dowiedz się, jak sprawdzić legalność firmy! Jak sprawdzić firmę?


Stawki ryczałtu 2023

Stawki podatku w ramach ryczałtu nie są jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców. Mogą się różnić pomiędzy sobą nawet o kilkanaście punktów procentowych. Stawki podatkowe ryczałtu kształtują się następująco:

 • stawka ryczałtu 2% – w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy
 • stawka ryczałtu 3% – w przypadku działalności gastronomicznej, usługowej, produkcji zwierzęcej
 • stawka ryczałtu 5,5% – w przypadku działalności wytwórczej, robót budowlanych
 • stawka ryczałtu 8,5% – w przypadku działalności usługowej, edukacyjnej, bibliotekarskiej, wytwarzaniu
 • stawka ryczałtu 10% w przypadku świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;
 • 12% ryczałt w przypadku wydawania gier komputerowych i oprogramowania systemowego czy doradztwa komputerowego
 • stawka ryczałtu 14% w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, a także architektonicznych i inżynierskich
 • 15% stawka ryczałtu przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych w przypadku pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, magazynowania, sprzedaży miejsc reklamowych, usług kulturalnych i rozrywkowych
 • 17% ryczałt – w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.

Pełny wykaz stawek ryczałtu został sprecyzowany w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Kto nie może stosować ryczałtu?

Należy pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z opodatkowania działalności ryczałtem ewidencjonowanym. Na podstawie art. 8 ust. 1 i załącznika nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określono grupy działalności, które nie mogą wybrać ryczałtu. Kto nie może stosować ryczałtu? Kto nie może rozliczać się na zasadach ryczałtu?

Ustawa wyklucza podatników, prowadzących działalność w zakresie:

 • prowadzenia aptek
 • kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ta forma opodatkowania działalności nie dotyczy także podatników, którzy zdecydowali się wykonywać działalność w roku podatkowym po zmianie wykonywanej działalności:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność. która prowadzona będzie samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków
 • samodzielnie przez małżonka na działalność która będzie prowadzona samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek bądź małżonkowie przed wskazaną zmianą opłacali podatek z tytułu tej działalności na zasadach ogólnych.

Kto nie może stosować ryczałtu ewidencjonowanego? Opodatkowanie działalności ryczałtem nie przysługuje również osobom, które pracując na podstawie umowy o pracę zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą i wykonywać te same czynności dla swojego aktualnego lub byłego pracodawcy, które wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w trakcie stosunku pracy, nie może skorzystać z tego rodzaju opodatkowania.

Czytaj też: Podatek od darowizny. Nowe progi podatkowe i kwoty wolne od podatku.

Jeżeli taka osoba zdecyduje się na sprzedaż towarów handlowych lub świadczenie usług na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy, traci możliwość korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i zobligowana jest do opłacania podatku dochodowego na ogólnych zasadach, czyli uwzględniając pełne koszty uzyskania przychodu. Oznacza to, że w takiej sytuacji osoba ta podlega standardowemu systemowi opodatkowania, który wymaga dokładniejszego rozliczania i dokumentowania swoich przychodów i kosztów w celu obliczenia podatku należnego.


Zapisz się do newslettera!

Jak wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Jak wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Aby opodatkować osiągane przychody ryczałtem, należy złożyć pisemne oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Dokumenty składa się:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.
 • do końca roku, gdy pierwszy przychód został uzyskany w grudniu danego roku.

Ponadto wybór opodatkowania można także określić przy zakładaniu działalności oraz jej rejestracji w CEIDG. Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem podatkowym można składać w urzędzie skarbowym lub we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG. Z reguły obie sprawy można załatwić online.


Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku? Limity dla ryczałtu

Aby skorzystać z ryczałtu przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić pewne formy dotyczące limitów. Jakie są więc limity dla ryczałtu? Podatnicy mają prawo wybrać opodatkowanie działalność ryczałtem, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

 • przychody z działalności wykonywanej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub
 • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a łączne przychody wspólników nie przekroczyły 2 000 000 euro (limit w 2023 roku wynosi 9 654 000 zł).

W przypadku podatników, którzy są uprawnieni do kwartalnego rozliczania podatku, limit ten wynosi 200 000 euro (limit w 2023 roku wynosi 965 400 zł).

Ważne!

Limity ryczałtu wyrażone w “euro: przelicza się polskie złotówki na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez NBP na 1. dzień roboczy października roku poprzedzającego rozliczany rok podatkowy.

Jeśli osoba osiągające przychody większe, niż przewiduje limit w pierwszym roku podatkowym będzie mogła dalej się nim rozliczać, pod warunkiem pilnowania limitów w kolejnych latach. Przekroczenie limitu przychodów w trakcie roku podatkowego nie spowoduje natychmiastowej zmiany opodatkowania. Osoba nadal będzie mogła korzystać z ryczałtu do końca tego roku. Dopiero od 1 stycznia następnego roku straci prawo do opodatkowania ryczałtem, jeśli jej dochody przekroczyły ustalone limity.

Warto pamiętać, że omawiane limity przychodów nie obejmują kwot, które zostały skorygowane na podstawie ulgi za złe długi w podatku dochodowym (czyli tych, dla których upłynęło 90 dni od terminu płatności). Te skorygowane kwoty nie są wliczane do obliczania przekroczenia limitów, co oznacza, że ​​nie wpłyną one na zachowanie przychodu opodatkowanego ryczałtem.

Czytaj również: PUE ZUS


Czy ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych jest opłacalny w 2023 roku?

Opodatkowanie ryczałtem – kiedy się opłaca? Dla większości przedsiębiorców prowadzenie ryczałtu jest opłacalną formą opodatkowania działalności. Warto z niego skorzystać, jeśli w ramach prowadzonej firmy nie ponosi się wysokich kosztów. Ważne jest także, by działalność była opodatkowana niższymi stawkami niż 12%. Jednym z głównych atutów ryczałtu jest to, że wybór ryczałtu daje prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania o 50% wartości opłaconych już składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Ryczałt ewidencjonowany a składka zdrowotna

Od 2022 roku wprowadzenie polskiego ładu zmieniło w dość dużym stopniu ustalenie składki zdrowotnej. W przypadku przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na opodatkowanie osiąganych przychodów wysokość składki zdrowotnej zależy od 2 czynników:

 • przychodów przedsiębiorców
 • przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Co ważne nie można odliczyć składki zdrowotnej od podatku. Jednak istnieje możliwość częściowego odliczenia jej od przychodu opodatkowania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a składka zdrowotna, czyli stawki składki zdrowotnej dla ryczałtowca.

Od roku ubiegłego wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie zależy od przychodów. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Opiera się ona na trzech stawkach:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 000,00 zł
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 000,00 zł do 300 000,00 zł
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 000,00 zł.

Do ustalenia, w której stawce znajduje się przedsiębiorca, przyjmuje się przychody pomniejszone o składki społeczne, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu na podstawie ustawy o PIT.


Zalety i wady ryczałtu

Jakie są korzyści z ryczałtu? Głównym atutem ryczałtu, o którym często się wspomina, jest niższa stawka podatkowa w porównaniu z innymi formami opodatkowania. W niektórych działalnościach ryczałt może być nawet kilkanaście punktów procentowych niższy od stawki podstawowej według skali podatkowej (18%) oraz od podatku liniowego (19%). To sprawia, że firmy, które chcą płacić niższe podatki, najczęściej wybierają rozliczanie się na zasadach ryczałtu.

Kolejnym plusem ryczałtu jest uproszczona księgowość. Firma musi jedynie prowadzić ewidencję przychodów, bez konieczności skomplikowanej księgowości, jak w przypadku prowadzenia pełnej księgi przychodów i rozchodów. To znacznie ułatwia prowadzenie finansów firmy i zmniejsza obciążenie administracyjne.

Wady ryczałtu

Głównym minusem ryczałtowego opodatkowania jest brak możliwości odliczenia od podatku kosztów uzyskania przychodu. Dla firm, które mają wysokie koszty działalności, nawet niższe stawki podatku w ryczałcie mogą okazać się nieopłacalne.

Kolejną wadą ryczałtu jest ograniczenie w rozliczaniu się z małżonkiem oraz brak możliwości skorzystania z ulgi na dzieci, co jest dostępne dla osób, które wychowują dzieci samotnie. Ryczałtowcy zachowują te możliwości tylko wtedy, gdy osiągają dochody z innych źródeł i składają oddzielne zeznanie podatkowe. To ograniczenie może wpływać negatywnie na podatników mających rodziny lub prowadzących działalność gospodarczą wspólnie z małżonkiem.

Warto wspomnieć, że jest kilka kosztów, które ryczałtowiec może odliczyć od przychodu. Są to:

 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • wpłaty indywidualne na konto emerytalne
 • wydatki związane z rehabilitacją (ulga rehabilitacyjna)
 • koszty Internetu (ulga internetowa)
 • darowizny.

Na ryczałcie przedsiębiorca ma również prawo do ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Może też odliczyć od podatku składki zdrowotne (do 7,75% podstawy składki).


Podsumowanie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Artykuł porusza kwestię obowiązku ewidencji przychodów w przypadku korzystania z ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy wybierają ten sposób opodatkowania, nie są zobowiązani do prowadzenia szczegółowej księgowości. Zamiast tego, obliczają podatek na podstawie stałych stawek ryczałtu 2023. Te stawki są ustalone w zależności od rodzaju działalności gospodarczej i jej charakteru. Ważne jest, aby przedsiębiorcy sprawdzili aktualne stawki, aby prawidłowo obliczyć podatek.

Pamiętajmy o kwestiach związanych z wyborem opodatkowania ryczałtem. System ten może być korzystny dla przedsiębiorców, którzy mają relatywnie niskie przychody lub prowadzą działalność o prostych strukturach finansowych. Dzięki uniknięciu skomplikowanych rozliczeń i prowadzenia szczegółowej księgowości, przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić czas i wysiłek.

Wymieniliśmy także się także grupy przedsiębiorców, które mogą rozliczać się ryczałtem. Przeważnie są to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub małe firmy. Warto jednak pamiętać, że nie każda działalność może skorzystać z tego uproszczonego systemu, dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, aby wybrać najbardziej odpowiedni sposób opodatkowania dla danej firmy.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Dyrektor Finansowa