Kadry i Płace 1 marca 2023

Opłacanie składek ZUS nowe terminy

Do kiedy składki ZUS w 2022 roku?

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły zmiany związane z nowymi terminami składania dokumentów rozliczeniowych i z płatnością składek ZUS w 2022 r.

Nowe terminy dotyczą zarówno składania dokumentów rozliczeniowych, jak i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).


Od stycznia 2022 r. obowiązują następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacanie składek ZUS za poprzedni miesiąc:

  • do 5. dnia każdego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych m.in. urzędów gminy, miasta;
  • do 15. dnia każdego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, m.in.: spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, kościołów, ZUS, ZOZ, itp.;
  • do 20. dnia każdego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, a więc płatników opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych (spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej). Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca.

Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Zasady składania dokumentów nie ulegają zmianie. Płatnicy rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób mogą składać dokumenty w formie papierowej. Z kolei pozostali płatnicy powinni przekazać dokumenty w formie elektronicznej. Z powodu zmian przy ustaleniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej należy co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS, pod warunkiem że jest prowadzona działalność gospodarcza i opłacane są składki tylko na własne ubezpieczenia lub za siebie i osobę współpracującą.

Ze składania dokumentów rozliczeniowych zwolnieni są:

  • Duchowni
  • Osoby, które składają dokumenty za nianie
  • Osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych ZUS

Na podstawie zmian w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej za osoby prowadzące pozarolniczą działalność, od stycznia 2022 r zmieniły się również wzory dokumentów rozliczeniowych ZIS DRA i ZUS RCA. W dokumentach tych należy podawać dodatkowe informacje, jak na przykład formę opodatkowania w danym miesiącu czy przychód lub dochód. Ponadto nie będzie już obowiązywać raport ZIS RZA. Od dokumentów, które są składane za styczeń 2022 r. rozliczać należy składkę zdrowotną, także jeśli podlega się wyłącznie temu ubezpieczeniu, w raporcie ZUS RCA.

Dotyczy to również korekty raportów ZUS RZA za okres 1999- 2021. Należy pamiętać, że to, iż formularz ZUS RZA przestaje obowiązywać, nie znaczy, że trzeba przerejestrować osoby, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego na ZUS ZZA i zgłosić je na ZUS ZUA.

opłacanie składek ZUS

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej informacji odnośnie aktualnych zmian nie koniecznie w zakresie prawa, ale również w innych równie ważnych kwestiach zajrzyj na naszą stronę internetową www.eurokadra.com w zakładkę “Porady dla pracowników”.