Księgowość 7 sierpnia 2023

Kwota wolna od podatku

Kwotę wolną od podatku stosuje się w Polsce podczas rozliczeń podatkowych PIT-37 i PIT-36. Można ją wykorzystać w różnej wysokości. Wszystko zależy od zarobków z roku poprzedniego. Przepisy dotyczące tej kwoty można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ile wynosi kwota wolna od podatku? Aktualnie w 2023 roku w Polsce kwota wolna wynosi 30 000 zł. Czym jest kwota zmniejszająca podatek? Jak obliczyć podatek od dochodu? Kto zapłaci podatek dochodowy w 2023 roku? Jakie są progi dochodu zwolnionego od podatku? Podpowiadamy!

kwota wolna od podatku

SPIS TREŚCI

Na czym polega kwota od podatku?

Co to jest kwota wolna od podatku? Pojęcie kwoty wolnej od podatku to wartość od jakiej w corocznym rozliczeniu podatkowym nie musimy odprowadzać podatku. Podstawą niezbędną do jej obliczenia jest dochód podatnika.

Podstawą prawną jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. 1 stycznia 2022 roku doszło do zmiany w przepisach podatkowych, znanej jako nowelizacja podatkowa (Polski Ład). Przed tymi zmianami ustalona była kwota 8 000 zł jako limit, do którego podatnik nie musiał płacić podatku dochodowego. Po zmianie, w roku 2023 nastąpiło zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 złotych.

Oznacza to, że jeśli dochód podatnika w danym roku podatkowym nie przekroczy tej nowej kwoty wolnej od podatku (30 000 zł), to nie będzie musiał płacić podatku dochodowego. Ważne jest, że ta kwota odnosi się do łącznych dochodów podatnika ze wszystkich źródeł, a nie jest oddzielna dla każdego źródła dochodu osobno.

Dochód to nic innego jak przychód zmniejszony o koszty jego uzyskania. Kwota dotyczy tylko i wyłącznie podatników, którzy rozliczają się co roku na deklaracji podatkowej PIT-37 i PIT-36. Deklaracje te podlegają opodatkowaniu na podstawie skali podatkowej. Nie ma żadnego znaczenia, czy osoba fizyczna uzyska przychody z pracy etatowej, z umowy zlecenie, czy z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli podatnik rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych, powinien uwzględnić w rozliczeniu kwotę wolną od podatku. Pozostali podatnicy, którzy rozliczają swoje dochody na innych zasadach – ryczałtu, podatku liniowego, czy stosujący kartę podatkową – nie mają przywileju w postaci skorzystania z kwoty wolnej.

Jeśli więc osiągniesz dochód równy wysokości kwoty wolnej od podatku w 2022 roku, masz możliwość uniknięcia opłacania podatku w urzędzie skarbowym przy składaniu swojego rozliczenia PIT na odpowiednim formularzu. Wpłacone wcześniej zaliczki zostaną Ci zwrócone, jednakże będziesz musiał przeprowadzić rozliczenie na zasadach ogólnych, korzystając z dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, gdzie stawki wynoszą 17 % i 32 %.

Czym jest Księga przychodów i rozchodów? Przeczytaj i poznaj szczegóły!


Kto ma możliwość skorzystania z nowej kwoty wolnej od podatku?

Z zastosowania kwoty wolnej mogą skorzystać podatnicy, których przychody są opodatkowane na podstawie skali podatkowej. Będą to między innymi:

 • pracownicy etatowi,
 • zleceniobiorcy,
 • wykonawcy umów o dzieło,
 • emeryci i renciści.

Kwota wolna od podatku – jakie zmiany po wprowadzeniu Polskiego Ładu?

Jak pisaliśmy już, kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że osoby które zarobiły więcej są zobowiązani zapłacić podatek.

Jego wysokość zależy od tego, jaki ich obejmuje próg podatkowy:

 • I próg wynosi 120 tys. złotych brutto, co oznacza, że podatnicy, którzy go nie przekroczyli, zobowiązani są do zapłaty podatku w wysokości 17 proc., pomniejszonego o kwotę zmniejszającą podatek.
 • II próg podatkowy wynosi 32 proc. od każdej złotówki ponad kwotę 120 tys. złotych. 

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Kwota zmniejszająca podatek

W każdym miesiącu pracodawca pomniejsza wynagrodzenie pracownika o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek o zaliczkę na podatek dochodowy. Warunkiem jest jednak złożenie przez pracownika oświadczenia na formularzu PIT-2. Kwota ta pozwala podatnikom obniżyć wysokość obowiązku podatkowego względem urzędu skarbowego. Dzięki temu podatnik może zapłacić niższą kwotę podatku dochodowego. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek podlega corocznie weryfikacji przez Ministra Finansów.

Od 1 lipca 2022 roku kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł w skali miesiąca, a sposób jej ustalania wygląda następująco:

30 000 zł (kwota wolna od podatku) × 12% (stawka podatku) = 3600 zł
3600 zł / 12 miesięcy = 300 zł miesięcznie


Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek

Warto wiedzieć, że wolna kwota od podatku a kwota zmniejszająca podatek to są dwa różne pojęcia. Czym się zatem różnią?

Kwota zmniejszająca podatek to kwota, o jaką podatnik jest w stanie zmniejszyć swój podatek dochodowy

Kwota wolna od podatku to część zarobków pracownika (a dokładnie jego dochodów), która jest zwolniona z podatku od osób fizycznych.

Kwota wolna od podatku, czyli suma dochodu, którą podatnik może osiągnąć w ciągu roku bez konieczności opodatkowania, wynosi 30 000 złotych. Przyjmuje się, że wynagrodzenia są zazwyczaj wypłacane miesięcznie, dlatego też :

30.000 (wolna kwota) / 12 (ilość miesięcy w roku), co daje kwotę 2.500 zł , czyli maksymalny dochód miesięczny, który nie podlega opodatkowaniu.

Oznacza to, że podatek PIT w wysokości 12% jest pobierany tylko od nadwyżki powyżej 2 500 zł, czyli od każdej kwoty przekraczającej ten limit i wynosi on 300 zł miesięcznie.

Ta kwota to kwota zmniejszająca podatek (która wynika z oświadczenia PIT2), którą co miesiąc odlicza pracodawca, przygotowując listę płac. W ujęciu rocznym 12% z 30 tys. zł kwoty wolnej to 3,6 tys. zł kwoty zmniejszającej podatek.

Czytaj też: Praca dla studenta


Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Kogo dotyczy? Możliwość skorzystania jest skierowana głównie do podatników, którzy rozliczają przychody na podstawie rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym (PIt-37 lub PIT-36). Kwota ta nie dotyczy tych przychodów, które są opodatkowane liniowo (PIT-36L), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), czy ze zbycia nieruchomości (PIT-39).


Kto będzie mógł skorzystać z nowej kwoty wolnej od podatku?

Jak obliczyć kwotę wolną od podatku? Warto wiedzieć, że kwota ta nie należy się wszystkim podatnikom w Polsce. Dotyczy tylko osób, które rozliczają się na podstawie skali podatkowej:

 • 17% – gdy dochód podatnika będzie mniejszy niż 120 tys. zł
 • 32% – gdy dochód podatnika przekroczy 120 001 zł

Kwota wolna obowiązuje wtedy, gdy w rozliczeniu pit rocznym składa się jedną z dwóch deklaracji:

 • PIT-37 – deklaracja podatkowa PIT przeznaczona dla osób, które w ubiegłym roku podatkowym uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane skalą podatkową.
 • PIT-36 – deklaracja podatkowa PIT przeznaczona dla osób, które w ubiegłym roku podatkowym uzyskiwały dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane skalą podatkową.

W przypadku opodatkowania kartą podatkową, podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wielkość uzyskiwanych przychodów nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej.


Jak obliczyć kwotę zmniejszającą podatek

 1. Kwota wolna od podatku stawka podatku PIT = roczna wartość kwoty zmniejszającej podatek
  30 000 zł12% = 3 600 zł
 2. Roczna wartość kwoty zmniejszającej podatek/ilość miesięcy = miesięczna wysokość kwoty zmniejszającej podatek
  3 600 zł/12 = 300 zł

Kwota zmniejszająca podatek – rozliczenie z kilkoma płatnikami 2023

Od stycznia 2023 roku jest możliwe upoważnienie nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS-u) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł). Oznacza to, że podatnik może „dzielić” 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na trzy kwoty i trzech płatników. Będzie dokonywał tego na oświadczeniu, które uprawnia płatnika do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

1/12 kwoty zmniejszającej podatek o 300,00 zł

1/24 kwoty zmniejszającej podatek o 150,00 zł

1/36 kwoty zmniejszającej podatek o 100,00 zł.


Zaliczka na podatek dochodowy

Kogo dotyczy zaliczka? Zaliczka na podatek dochodowy to nic innego, jak jeden z najważniejszych obowiązków podatników. To zapłata podatków do właściwych organów podatkowych w określonym terminie. Krótko mówiąc, to świadczenia pieniężne na rzecz państwa. Wysokość podatku zależy formy opodatkowania. Podczas wyboru formy opodatkowania powinno się uwzględnić profil działalności, wysokość przychodów i kosztów czy możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Zaliczka na podatek dochodowy pracownika:


Umowa o pracę

W celu obliczenia podatku dochodowego pracownika, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę od wynagrodzenia brutto należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne. W ten sposób uzyskuje się wynagrodzenie zasadnicze. Jest to podstawą do wyliczenia podatku.

Następnie od wynagrodzenia zasadniczego odejmuje się koszty uzyskania przychodu (wynik jaki otrzymamy z reguły zaokrągla się do pełnej kwoty). Następuje dochód należy pomnożyć przez stawkę 12% lub 32%. Od otrzymanej wartości odejmuje się wysokość kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2). Otrzymany wynik stanowi zaliczkę na podatek dochodowy.

Umowa zlecenie

Obliczenie podatku dochodowego w przypadku umowy zlecenie to wynagrodzenie brutto zmniejszone o koszty uzyskania przychodów i składki społeczne. Do umów zleceń stosuje się 20% KUP bądź 50% w przypadku kosztów autorskich.

Umowa o dzieło

Pobór zaliczki dokonywany jest według stawki 12% lub 32%. Podstawą odliczenia podatku jest przychód z tytułu umowy pomniejszony o 20% kosztów uzyskania przychodu lub 50% w przypadku praw autorskich.

Poznaj szczegóły dotyczące umowy o pracę i umowy zlecenie


Wyższa kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek w 2024 roku

Obowiązująca kwota wolna dd 1 stycznia 2022 r. do chwili obecnej wynosi 30 000 zł. Z powodu bardzo wysokiej inflacji, planowane są pewne zmiany w zakresie podatków. W czerwcu został przedstawiony projekt ustawy do Sejmu, a według tego projektu od 2024 roku ma zostać wprowadzona jeszcze wyższa kwota wolna od podatku, wynosząca 60 000 złotych. Równocześnie, kwota, od której obniża się podatek, wzrośnie z obecnych 3 600 złotych na 7 200 złotych.

Takie podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że osoby zarabiające do 6 000 złotych brutto w ogóle nie będą musiały płacić podatku. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, zaczną płacić podatek dopiero po przekroczeniu dochodu w wysokości 60 000 złotych. To oznacza, że dopiero po osiągnięciu tej kwoty dochodu, przedsiębiorcy będą zobowiązani do zapłaty podatku od swoich przychodów.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Dyrektor Finansowa