Kadry i Płace 21 maja 2024

Zatrudnienie studenta do 26. roku życia

Zdarza się, że zatrudnienie studenta jest bardzo korzystne dla pracodawcy. Przy rekrutacji do pracy coraz częściej wymaga się posiadania statusu studenta, co wynika z niskich kosztów zatrudnienia studenta (ucznia) pracującego w oparciu o umowę zlecenie. Jakie koszty ponosi pracodawca zatrudniając studenta? Czy koszty zatrudnienia studenta na umowę o pracę są duże? Jaka umowa zatrudnienia dla studenta będzie najkorzystniejsza? Sprawdźmy!

zatrudnienie studenta

SPIS TREŚCI

Zatrudnienie studenta. Jaką umowę wybrać?

Student, który chciałby podjąć zatrudnienie zazwyczaj stoi przed wyborem właściwej formy zatrudnienia (umowy zatrudnienia). Z reguły ma do wybory 3 rodzaje umów:

 • umowę o pracę
 • umowę zlecenie
 • umowę o dzieło.

Jak łatwo się domyśleć – wybór nie jest prosty. Każda forma zatrudnienia ma swoje plusy i minusy. Oczywiście będzie miało to dość spory wpływ na wynagrodzenie studenta. Poniżej przedstawiamy rodzaje umów i obciążenia, jakie z każdej z nich wynikają wskutek zatrudnienia młodej osoby.

rodzaje umów dla studenta

Pracodawca lub zleceniodawca może podpisać ze studentem 2 umowy jednocześnie: umowę o pracę i umowę zlecenie. W takiej sytuacji obowiązkiem pracodawcy jest uregulowanie wszystkich składek za studenta (składki ZUS) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli student zawarł z innym pracodawcą umowę o pracę , a następnie umowę zlecenie wtedy pracodawca jest zwolniony z opłacenia składek ZUS co rzecz jasna jest dość dużą korzyścią dla niego.


Umowa o pracę ze studentem a składki ZUS

Student chcący podjąć zatrudnienie stoi często przed dylematem wyboru formy zatrudnienia. Zatrudnienie studenta na podstawie umowy o pracę różni się niż od zatrudnienia studenta na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podpisując umowę o pracę wysokość składek ZUS będzie całkowicie inna niż dla pracownika zawierającego umowę o pracę. Jeśli chodzi o składki studenta, wyglądają one nieco podobnie.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia następujące składki:

 • składka emerytalna – 9,76% wynagrodzenia brutto
 • składka rentowa – 1,5% wynagrodzenia brutto
 • składka chorobowa – 2,45% wynagrodzenia brutto
 • składka zdrowotna – 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne.

Zatrudniona osoba decyduje, czy po zawarciu umowy zlecenia będzie odprowadzać składkę chorobową.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Zatrudnianie studentów na umowie zlecenie

Należy pamiętać, że uczniowie oraz studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia. nie mają obowiązku opłacać składek ZUS jeśli są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie. Dopiero w momencie ukończenia 26. roku życia lub utraty statusu studenta zostają naliczone składki ZUS.


Umowa o pracę ze studentem a podatek dochodowy

Zatrudnienie studenta na podstawie umowy o pracę oznacza to, że nie musi on płacić podatku dochodowego. Wynika to z tzw. ulgi dla młodych. To na jej podstawie młode osoby, które nie ukończyły 26. roku życia nie są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego. O ile zerowy PIT dotyczy także większości umów zleceń, o tyle nie ma zastosowania w przypadku umów o dzieło.

Jeśli pracodawca zatrudnia studenta powinien zwrócić uwagę na jego wiek, a w szczególności kiedy ukończy 26 lat. Jest to dość ważny termin dla obu stron. Przychody, które są należne za okres objęty ulgą dla młodych, ale zostaną wypłacone po ukończeniu 26 lat przez podatnika, trzeba opodatkować.

Jakie są prawa studenta zatrudnionego na umowę o pracę?

Osoby pracujące na takiej umowie obowiązkowo podlegają wszystkim rodzajom ubezpieczeń ZUS. Pracodawca jest zobowiązany do opłacenia za niego składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej czy ubezpieczenia zdrowotnego. W terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy pracodawca musi ją zgłosić do ubezpieczeń. Ponadto studenci, którzy pracują na uop (umowa o pracę) podlegają pod przepisy kodeksu pracy. W związku z czym przysługuje im:

 • minimalne wynagrodzenie
 • prawo do urlopów (wypoczynkowy, macierzyński, na żądanie, siły wyższej, opiekuńczy)
 • ochrona przed natychmiastowym wypowiedzeniem ( określony czas wypowiedzenia)
 • prawo do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • ochrona przed zwolnieniem (dotyczy osób w wieku przedemerytalnym albo kobiet w ciąży)
 • ograniczona odpowiedzialność majątkowa za poniesione szkody.

Ulga dla młodych

Jednym z najważniejszych praw studentów zatrudnionych na umowie o pracę jest tzw. ulga dla młodych. Mogą z niej korzystać osoby do 26 roku życia.

Ulga obejmuje:

 • przychody z pracy
 • przychody z umowy zlecenie
 • przychody z praktyk absolwenckich
 • przychody ze stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 w roku podatkowym.

Umowa zlecenia dla studenta a składka zdrowotna

Zatrudnienie studenta na podstawie umowy zlecenie wiąże się z tym, że nie ma on obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Za zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiada rodzina studenta lub może on być ubezpieczony przez swoją uczelnie. Przysługujące prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa 4 miesiące po utracie statusu studenta. Jeśli natomiast student zatrudni się na podstawie umowy o pracę ma obowiązek zmienić tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji rodzic albo uczelnia mają obowiązek wyrejestrować studenta.


Zatrudnienie studenta a zaświadczenie o studiowaniu

Status studenta zostaje potwierdzony tylko i wyłącznie przez zaświadczenie o studiowaniu, które można uzyskać z dziekanatu. Niestety, ale okazanie tylko legitymacji studenckiej nie będzie wystarczające podczas kontroli ZUS. Brak odpowiedniego zaświadczenia o studiowaniu wiąże się z niepotrzebnymi problemami.


Komu przysługuje status studenta?

Ustawa o szkolnictwie wyższym dokładnie określa zasady, jakie należy spełnić aby uzyskać status studenta. Na podstawie przepisów ustawy status studenta zostaje przyznany osobom, które kształcą się na studniach:

 • I stopnia (studia licencjackie lub studia inżynierskie)
 • studiach II stopnia (studia magisterskie)
 • jednolitych studiach magisterskich.

Z opłacenia składek ZUS nie są zwolnieni studenci studiów III stopnia, czyli studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów podyplomowych.

Dowiedz się więcej na temat statusu studenta !


Koszty zatrudnienia studenta

Jakie koszty pracy ponosi firma zatrudniając studenta na umowie o pracę?

W jakich przypadkach regulowanie składek za studenta jest obowiązkowe? Zatrudnienie studenta wiążę się w takim przypadku z opłatą wszystkich składek ZUS (PIT i ZUS). Nie ma tu znaczenia wiek pracownika. Student, który został zatrudniony na umowę o pracę podlega wszystkim rodzajom ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). Dlatego też idealnym rozwiązaniem dla osoby uczącej się poniżej 26 roku życia jest zawarcie umowy cywilnoprawnej. Dla pracodawcy zatrudnienie studenta wiąże się z dodatkowymi kosztami zatrudnienia. Oprócz wynagrodzenia studenta pracodawca musi opłacić składki ZUS oraz uwzględnić wszystkie wydatki podczas planowania budżetu. Koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem studenta na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wieku studenta, związane są z odprowadzaniem składki emerytalnej, rentowej, chorobowej oraz wypadkowej.

Jakie koszty pracy ponosi firma zatrudniając studenta na umowie zlecenie?

Zawarcie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie lub umowy o dzieło) kosztuje pracodawcę mniej, niż miałby podpisać z nim umowę o pracę. Oznacza to, że wynagrodzenie z umowy zlecenia będzie dla studenta o wiele korzystniejsze, dlatego że wynagrodzenie brutto jest równe wynagrodzeniu netto. Tyle samo wynosi całkowity koszt zatrudnienia dla zleceniodawcy. Inaczej mówiąc, jeśli zatrudniamy studenta, który nie ukończył 26 roku życia nie mamy obowiązku opłacania składek (ubezpieczenia społeczne studenta) i zgłoszenia do do ZUS-u. Studenta nie obejmuje też obowiązek podatkowy.


Najniższa krajowa netto i brutto dla studenta na umowie o pracę

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wzrośnie dwukrotnie. W pierwszej połowie roku wyniesie 4242 zł brutto, natomiast w drugiej połowie roku do 4300 zł brutto. Jak więc sprawa wygląda z wynagrodzeniem studenta? Jeżeli student jest uprawniony do ulgi dla młodych i nie przekroczy limitu przychodów w danym okresie otrzyma wynagrodzenie netto równe wynagrodzeniu brutto pomniejszonemu o składki ZUS finansowane przez pracownika. Wtedy będzie dostawał na rękę:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. – 3330,98 zł netto
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2024 – 3376,53 zł netto.

Minimalna stawka godzinowa netto i brutto dla studenta na umowie zlecenie

Minimalna stawka godzinowa brutto podobnie jak minimalna krajowa w 2024 r. wzrośnie dwukrotnie:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 – wynosi 27,70 zł brutto
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2024 – wynosi 28,10 zł brutto.

W przypadku studenta lub ucznia, którzy posiadają zaświadczenie o studiowaniu stawka godzinowa brutto będzie jednocześnie stawką godzinową netto – jeśli jest zatrudniony na umowie zlecenie.

W przypadku przypadku zawarcia umowy o pracę stawka godzinowa dla studenta będzie się dość sporo różnic porównując ją do stawki na umowie zlecenie. Student na umowie o pracę, zarabiający najniższą krajową, nie otrzyma tych kwot na rękę, ponieważ pracodawca musi odprowadzić składki ZUS.

Przykład

Student zatrudniony na pełny etat przepracuje 184 godziny w lipcu 2024 roku. Jeżeli pomnożymy tę liczbę godzin przez obowiązującą wówczas minimalną stawkę godzinową, którą stosuje się w przypadku umów zleceń, czyli 28,10 zł brutto za 1 godzinę, otrzymamy 5170,40 zł brutto.

Ta kwota jest wynagrodzeniem netto dla studenta do 26. roku życia. Nie odprowadza się od niej ani składek ZUS, ani podatku dochodowego. To oznacza, że student na umowie zlecenie, który przepracuje tę samą liczbę godzin w lipcu 2024 roku, co student na umowie o pracę, otrzyma 1793,87 zł na rękę więcej.


Utrata statusu studenta

Studenci stracą swój w przypadku:

 • złożenia ostatniego, zgodnego z planem studiów egzaminu,
 • złożenia egzaminu dyplomowego,
 • zaliczenia ostatniej przewidzianej w programie studiów praktyki,
 • skreślenia z listy studentów,
 • ukończenia 26. roku życia.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac