Księgowość 10 czerwca 2024

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Każda osoba, która jest uprawniona do emerytury może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury pod warunkiem, że spełniła określone warunki. Bardzo często ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego wiąże się ze zwiększenie wysokości świadczenia. Jak przeliczyć emeryturę? Kiedy można wnioskować o wyliczenie emerytury? Kto może złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury? Kto może skorzystać z tej procedury?

SPIS TREŚCI

Na czym polega ponowne przeliczenie emerytury?

Ponowne przeliczenie emerytury (najczęściej po 65. roku życia) to nic innego jak procedura, kiedy ZUS dokonuje weryfikacji wysokości podstawy wymiaru świadczenia. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy na nowo wysokość emerytury i obliczenia okażą się korzystniejsze dla wnioskującego, będzie on otrzymywał odpowiednio wyższą emeryturę. Może okazać się również, że obliczenie będzie niekorzystne dla wnioskującego. W takiej sytuacji senior nic nie traci, a jego wysokość świadczenia pozostanie taka sama jak do chwili obecnej.

Komu przysługuje ochrona przedemerytalna? Sprawdź!

ZUS przelicza emeryturę od dnia złożenia wniosku, biorąc pod uwagę zgromadzone składki na koncie ubezpieczonego (od miesiąca pierwszego pobrania świadczenia) i dzieląc je przez przeciętną wartość dalszego trwania życia.

Ten ostatni element może budzić pewne wątpliwości, ale jest dość łatwy do zrozumienia. Każdego roku Główny Urząd Statystyczny publikuje specjalne tablice (nowe tablice trwania życia), pokazujące liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat. Jeśli na podstawie aktualnych danych o umieralności wartości te spadną, emerytom będą przysługiwały teoretycznie wyższe świadczenia.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Seniorzy, którzy nadal pracują, mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (ERPO) dopiero po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Mają jednak prawo do jednego przeliczenia na rok. Ci, którzy już przestali dorabiać do emerytury, mogą złożyć wniosek natychmiast.


Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury?

Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury? Skorzystać z procedury może osoba, jeśli spełnia określone warunki przez ZUS. Zgodnie z prawem z ponownego przeliczenia emerytury można skorzystać jeśli:

 • jeśli po przyznaniu świadczenia emeryt pracował lub opłacał składki na ubezpieczenie społeczne
 • jeśli emeryt może udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub uzyskiwane po przyznaniu świadczenia
 • jeśli emeryt nie dysponował wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia w momencie składania wniosku o przyznanie świadczenia.

Komu przysługuje ponowne przeliczenie emerytury? Jak już wiemy, możliwość przeliczenia emerytury jest jak najbardziej możliwe. Wnioskując o emeryturę, a w zasadzie o jej ponowne rozpatrzenie warto wskazać na 3 grupy emerytów:

 • seniorzy, którzy cały czas są aktywni na rynku pracy (wciąż opłacają oni składki emerytalne, co przyczynia się do ciągłego wzrostu ich świadczeń)
 • wniosek ERPO powinny złożyć osoby przechodzące z okresu pobierania wcześniejszej emerytury do powszechnego wieku emerytalnego. Mogą zyskać, jeśli będą ubiegać się o ponowne przeliczenie kapitału początkowego
 • kobiety wychowujące dzieci przed 1999 r. (okres urlopu wychowawczego był związany z niższym kapitałem początkowym, dlatego obecnie można do niego zaliczyć aż 6 lat opieki).

Kiedy ZUS odmawia ponownego przeliczenia emerytury?

istnieje możliwość, że ZUS odmówi ponownego przeliczenia emerytury. Wnioskowanie o emeryturę, a w zasadzie o jej ponowne przeliczenie nie należy się każdej osobie. Mimo, że przepisy nie przewidują żadnych przeciwskazań co do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie emerytury to jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie rozpatrywał aplikacji emerytów niepracujących.

Krótko mówiąc, kategoria ta obejmuje seniorów, którzy:

 • nabyli świadczenia emerytalne w ramach poprzedniego systemu (z tzw. starego portfela) i nie pracują,
 • nabyli prawo do emerytury na nowych zasadach i mają status niepracujących.

Komu należy się najniższa emerytura w Polsce? Sprawdź koniecznie!

Jeśli wnioskujący nie odprowadza żadnych składek na ubezpieczenie społeczne, przeliczanie emerytury nic nie zmieni. Jego aplikacja nie będzie więc rozpatrywana, a wysokość świadczenia pozostanie bez zmian. Wyjątek stanowią osoby, które mogą przedstawić ZUS-owi nowe dowody dokumentujące okresy składkowe, przebyte przed przyznaniem im emerytury. 


Jak wypełnić wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Kiedy złożyć wniosek? Jak przeliczyć emeryturę po 65 roku życia? Wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego po ukończeniu 65. roku życia nie jest trudne i powinien poradzić sobie z tym każdy senior. Dane do wniosku o ponowne przeliczenie emerytury należy wpisać wielkimi literami, używając czarnego lub granatowego długopisu. Nie można stosować ołówka! Pola wyboru wypełnia się znakiem X. Formularz o ponowne przeliczenie emerytury powinien zawierać takie informacje jak:

 • dane wnioskodawcy – PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię i nazwisko
 • adres zamieszkania – ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina/dzielnica, nazwa państwa (tylko w przypadku adresu innego niż polski)
 • adres do korespondencji (należy podać tylko wtedy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
 • dane dotyczące świadczenia, w sprawie którego składany jest wniosek – rodzaj i numer świadczenia oraz jednostka ZUS, która je wypłaca
 • zakres wniosku – należy zaznaczyć przesłankę, na podstawie której wnioskujący ubiega się o przeliczenie emerytury (np. uwzględnienie składek zapisanych na koncie po przyznaniu świadczenia, zastosowanie najkorzystniejszego średniego dalszego trwania życia, przeliczenie kapitału początkowego, doliczenie okresów składkowych itd.)
 • załączniki (liczba dokumentów)
 • sposób odbioru odpowiedzi – należy wybrać preferowany sposób dostarczenia odpowiedzi (odbiór w placówce ZUS, przesyłka pocztą na adres do korespondencji lub konto na Platformie Usług Elektronicznych)
 • data i czytelny podpis.

Na jakich zasadach ZUS ponownie przelicza emeryturę?

Kiedy przeliczenie emerytury jest korzystne?

 • składając wniosek o przyznanie świadczenia, zainteresowany nie posiadał wszystkich dokumentów mogących mieć wpływ na jego wysokość,
 • możliwe jest udokumentowanie zarobków sprzed przejścia na emeryturę lub po otrzymaniu świadczenia,
 • po przyznaniu świadczenia emeryt pracował, odprowadzając składki na ubezpieczenie społeczne.

Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury przelicza się od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Osoby, które wciąż są aktywne zawodowo mogą to zrobić po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jednak nie częściej niż raz w roku. Wysokość świadczenia ustala się, biorąc po uwagę składki zgromadzone na koncie emeryta (od miesiąca, w którym pierwszy raz pobrano emeryturę) i dzieląc je przez średnie dalsze trwanie życia.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Emeryci martwią się, że ponowne obliczenie ich emerytury może prowadzić do obniżenia kwoty świadczenia. Jednak ZUS może przeprowadzić obliczenia jedynie na korzyść emeryta. Jeśli wynik przeliczenia wskazywałby na niższą kwotę, świadczenie pozostanie bez zmian. Podsumowując, ponowne przeliczenie emerytury może jedynie przynieść korzyści, bez ryzyka straty.

Obecnie coraz więcej osób, które nabyły prawo do emerytury między kwietniem 2022 r. a marcem 2023 r., składa wnioski. Wynika to z opublikowanych przez GUS tabel średniego dalszego trwania życia, które wskazują na spadek przewidywanej długości życia we wszystkich grupach wiekowych z powodu zwiększonej śmiertelności związanej z COVID-19. Choć dane te są niepokojące, mogą być korzystne dla osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Złożenie wniosku powinny również rozważyć kobiety wychowujące dzieci przed 1999 r. Okres urlopu wychowawczego charakteryzował się niższym kapitałem początkowym, co oznacza, że ponowne przeliczenie emerytury może zwiększyć wartość świadczenia.


Gdzie i jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Kiedy można ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury? Wypełniony wniosek składa się osobiście w najbliższej placówce ZUS. Emeryt może to zrobić przez:

 • złożenie wniosku ustnie do protokołu,
 • skorzystanie z pomocy pełnomocnika,
 • przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego.

Warto zauważyć, że do wniosku o ponowne przeliczenie emerytury powinny zostać dołączone dokumenty, które potwierdzają okresy ubezpieczenia z tytułu:

 • nauki w szkole wyższej,
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • pracy,
 • prowadzenia działalności pozarolniczej,
 • służby wojskowej,
 • urlopu wychowawczego.