Pozostałe 7 sierpnia 2023

Karta pobytu. Czym jest i jak ją zdobyć?

Karta pobytu cudzoziemca jest dokumentem wydawanym obcokrajowcom. Upoważnia nie tylko do przebywania na terytorium RP, ale także pozwala na przekraczanie granicy krajów, które należą do Strefy Schengen. Jak otrzymać kartę pobytu? Jak długo trzeba czekać na uzyskanie karty pobytu? Kiedy i gdzie należy się starać o kartę pobytu? Jak długo ważna jest karta pobytu? Podpowiadamy!

karta pobytu

SPIS TREŚCI

Karta pobytu – co to jest

Karta pobytu umożliwia cudzoziemcom pobyt na terytorium Polski. Uzyskanie karty pobytu jest skomplikowaną procedurą i wymaga dłuższego czasu. Jej rozpatrywanie wymaga dokładnej weryfikacji wszystkich dokumentów, jakie dołączane są do wniosku o kartę pobytu. Każdy błąd we wniosku może spowodować przedłużenie procedury rozpatrywania karty pobytu do kilku miesięcy. Dlatego warto w tym celu skontaktować się ze specjalistami, którzy pomogą załatwić wszelkie formalności.


W jakim celu wydaje się kartę pobytu?

Karta pobytu to ważny dokument umożliwiający zgodę na pobyt. Jest wydawana przez wojewodę (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca). Jaki jest cel wydawania karty pobytu? Jakie są podstawy wydawania karty pobytu?

Dokument ten wydaje się na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy
 • zezwolenia na pobyt stały
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • ochrony międzynarodowej.

Okres ważności karty pobytu ma potwierdzać tożsamość cudzoziemca podczas jego przebywania na terenie Rzeczypospolitej. Ponadto karta pobytu w Polsce uprawnia go wielokrotnego przekroczenia granicy. Nie ma konieczności uzyskania wizy.

Zapisz się do newslettera!


Do czego uprawnia karty pobytu cudzoziemca?

Jakie są uprawnienia karty pobytu? Karta pobytu jest również tzw. dokumentem pobytowym. Dzięki niej jego posiadacz jest uprawniony do podróży po terenach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec:

 • posiada ważny dokument podróży,
 • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
 • posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,

a także:

 • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Masz do załatwienia sprawy a nie lubisz stać w kolejkach? Pamiętaj, że możesz zrobić to online. Wystarczy, że będziesz miał Profil Zaufany . Koniecznie przeczytaj co to jest i jak go założyć!


Uzyskanie pierwszej karty pobytu

Jak wygląda uzyskanie pierwszej karty pobytu? Należy pamiętać, że dokument ten wydaje wojewoda (który jednocześnie wydaje zezwolenie na pobyt obcokrajowcom).

Jakie są podstawy wydawania karty pobytu? Aby ją otrzymać należy dostarczyć zaświadczenia o zameldowaniu i złożenie odcisków palców.


Rodzaje zezwoleń

Termin ważności karty pobytu zależy od podstawy wydania dokumentu:

 • zezwolenie na pobyt czasowy – jest ważna przez okres, na który udzielono zezwolenia
 • zezwolenie na pobyt stały – jest ważna przez okres 10 lat
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest ważna przez okres5 lat
 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych – karta jest ważna 2 lata.

Jak otrzymać kartę pobytu?

Aby uzyskać pierwszą kartę pobytu należy spełnić szereg wymagań. Można to zrobić szybciej, przy spełnieniu właściwych warunków. Najważniejsze z nich to:

 • wykształcenie

To najprostsza droga, aby uzyskać pierwszą kartę pobytu cudzoziemca w Polsce. Zapisanie się go jednej z polskich szkół (obowiązkowo na terenie Polski) pozwala mu pozostać i przebywać na terenie RP.

 • własna działalność

To kolejna możliwość związana jest z założeniem lub zakupem przez obcokrajowca spółki Z O.O. w Polsce. Prowadzenie takiej działalności podlega weryfikacji w celu ustalenia, czy nie jest ona fikcyjna. Ważne jest także wykazywanie dochodów i zatrudnianie co najmniej dwóch osób na pełen etat.

 • zatrudnienie

To jeden z ważniejszych elementów. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie pozwala obcokrajowcom na tymczasowe przebywanie w Polsce.

 • ślub z obywatelem RP

Ślub z obywatelem RP lub z osobą, mającą zezwolenia na pobyt stały również upraszcza otrzymanie karty pobytu w Polsce.

 • Karta Polaka

To dokument, na podstawie którego można starać o pobyt stały. Jedynym obowiązkiem jest udowodnienie polskiego pochodzenia.


Jakie informacje zawiera karta pobytu?

Karta pobytu to dokument osobisty dla każdego obcokrajowca. Informacje zawarte na karcie pobytu odpowiadają informacjom, jakie umieszcza się niemal w każdym dokumencie osobistym (przypomina nieco nasz dowód osobisty).

Informacje zawarte na karcie pobytu

Karta pobytu zawiera takie informacje jak:

 • imię i nazwisko posiadacza karty
 • imiona jego rodziców
 • datę, miasto i kraj urodzenia
 • informację o płci
 • obywatelstwo

Bardziej szczegółowe informacje takie jak PESEL (pod warunkiem, że został nadany)oraz adres zameldowania (jeśli cudzoziemiec jest zameldowany), a także nazwa organu wydającego kartę pobytu czasowego to podstawowe kwestie, które zawiera.. Zawarte informacje w dokumencie mają przede wszystkim umożliwiać właściwą identyfikację posiadacza.


Co zrobić w razie utraty lub uszkodzenia karty pobytu?

W sytuacji utraty lub uszkodzenia karty pobytu w ciągu 3 dni należy zawiadomić organ, który wcześniej wydał dokument. Robi się to na specjalnym formularzu. Można go znaleźć na stronie internetowej właściwego wydziału spraw cudzoziemców. Po złożeniu zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu wydawane jest nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Jeśli cudzoziemiec odzyska wcześniej zgubioną kartę jest zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwy organ w ciągu 3 dni od momentu jej odzyskania. W przypadku otrzymania kolejnej karty pobytu wydanej w miejsce utraconej, niezwłocznie zwróć odzyskany dokument organowi, który ten dokument wydał.


Procedura wydawania karty pobytu

Procedury w zakresie wydania karty pobytu są dość mocno uproszczone. Pierwszą kartę wydaje się z urzędu. Jeśli obcokrajowiec uzyska już zgodę na pobyt czasowy i przygotuje dokument jego obowiązkiem jest osobiste stawienie się i odbiór karty.

Zobacz także: Praca dla studenta


Karta pobytu – kiedy i gdzie się o nią starać?

Jak starać się o kartę pobytu? Aby uzyskać kartę pobytu należy podjąć pierwsze kroki odpowiednio wcześniej, ponieważ cały proces formalny może potrwać dość długo. Ten proces obejmuje zarówno oczekiwanie na pierwszą wizytę w urzędzie, jak i czas potrzebny na wydanie dokumentów. Zazwyczaj karta powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od momentu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Jeśli chodzi o składanie wniosków, można to zrobić w wydziałach spraw obywatelskich i cudzoziemców, które są częścią urzędów wojewódzkich. Tam właśnie podejmuje się wszelkie formalności związane z uzyskaniem karty pobytu. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na wymagane dokumenty i śledzić postępy swojego wniosku, aby cały proces przebiegał sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Może Cię zainteresuje: Praca na czarno


Wymiana/zmiana karty pobytu

Kartę pobytu można wymienić w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty
 • jej utraty
 • jej uszkodzenia
 • przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18 ustawy o cudzoziemcach;
 • przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Kartę pobytu wymienia się na wniosek cudzoziemca. Tu także cudzoziemiec osobiście odbiera kartę pobytu.


Koszt wydania karty pobytu

Karty pobytu wiążą się z uiszczeniem właściwej opłaty za jej wydanie. Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały. W przypadku decyzji negatywnej jest ona zwracana cudzoziemcowi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wydawania kart pobytu wejdź na stronę Karta pobytu, a dowiesz się wszystkich szczegółów w tym temacie.

Jeśli masz problem i nie wiesz jak i gdzie się udać, by dostać kartę pobytu zgłoś się do Nas! Dzięki karcie pobytu zyskasz dostęp do licznych korzyści, takich jak swobodne podróżowanie po Schengen, pracę na legalnych warunkach, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej. Nasi doświadczeni eksperci służą wsparciem na każdym etapie procesu aplikacyjnego, aby zapewnić Ci sprawną i skuteczną obsługę. Nie trać cennego czasu na niepewne rozwiązania!

Wniosek o kartę pobytu

Wzór karty pobytu. Jak wygląda przykładowa karta pobytu?

Podsumowanie

Podsumowując, karta pobytu jest ważnym dokumentem potwierdzającym legalny pobyt cudzoziemca na terytorium danego kraju. Cel wydawania karty pobytu jest związany z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy w danym państwie, co umożliwia cudzoziemcowi przebywanie na terenie kraju przez określony czas zgodnie z obowiązującymi przepisami. Karta pobytu zawiera istotne informacje, takie jak dane osobowe posiadacza, datę ważności, oraz ewentualne uprawnienia, które przysługują cudzoziemcowi w związku z posiadaniem karty pobytu.

Ważne jest, aby posiadacze karty regularnie sprawdzali jej ważność i nie dopuszczali do jej wygaśnięcia, gdyż przedłużenie ważności karty pobytu może wymagać spełnienia określonych warunków i formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli dokument straci ważność, cudzoziemiec może zostać uznany za nielegalnie przebywającego na terytorium kraju, co może skutkować poważnymi konsekwencjami.

W przypadku utraty lub kradzieży karty pobytu, istnieje możliwość odzyskania tego dokumentu. Procedura ta może różnić się w zależności od państwa, w którym przebywa cudzoziemiec, dlatego w takiej sytuacji zaleca się kontakt z odpowiednimi służbami i organami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procesu odzyskania karty pobytu.

Warto podkreślić, że karta pobytu potwierdzająca legalny pobyt cudzoziemca odgrywa kluczową rolę w jego życiu codziennym, umożliwiając korzystanie z różnych usług publicznych, pracy oraz realizację innych legalnych aktywności. Dlatego też każdy posiadacz karty pobytu powinien regularnie sprawdzać jej ważność i dbać o zachowanie ważności dokumentu poprzez terminowe przedłużanie w odpowiednich instytucjach.

W przypadku planowania zagranicznych podróży, zawsze warto sprawdzić, czy karta pobytu uprawnia do powrotu na terytorium kraju, do którego cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji na granicach. Pamiętajmy, że legalny pobyt jest kluczowym elementem dla zachowania spokoju i bezpieczeństwa cudzoziemca w obcym kraju, dlatego warto zawsze pamiętać o ważności karty pobytu i terminowym jej przedłużaniu na dany okres pobytu.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Klaudia_Karolczyk

Specjalista ds.legalizacji cudzoziemców