Pozostałe 28 kwietnia 2023

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności jest bardzo popularną pomocą dla nowych przedsiębiorców. Dzięki otrzymaniu funduszy osoby mogące sięgnąć po takie wsparcie, mają możliwość sfinansowania części kosztów związanych z rozpoczęciem działalności. Pomoc ta jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem firmy.

Warto pamiętać, że dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób fizycznych. Mogą się o nie starać także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W celu wsparcia przedsiębiorczości oraz pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej stworzono wiele różnych programów. Ich głównym celem jest dotacja dla firm (początkującym przedsiębiorcom). Na początku warto podkreślić, że przy założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagane wnoszenie kapitału początkowego. Dlatego też z pozoru może się wydawać, że jest to zupełnie darmowe. Wszystko też zależy od rodzaju branży. 

Początkowo najlepiej jest uzyskać informacje w najbliższym urzędzie pracy. W tym przypadku nabory wniosków są z reguły prowadzone na początku każdego roku. Warto pamiętać, że programy mogą się różnić w poszczególnych województwach. Poza urzędem pracy istnieje szereg różnych projektów unijnych. Zanim się zdecydujemy z nich korzystać, należy dokładnie zapoznać się z ich ofertą. Im bardziej pomysł na firmę wpisuje się w ramy dotacji, tym większe są szanse na uzyskanie pieniędzy.

Warto pamiętać, że na obszarach wiejskich również istnieją programy, które wspierają działalność pozarolniczą. Oferty pracy dla osób bezrobotnych, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, są prowadzone przez urzędy pracy.  Uzupełniając swoje kwalifikacje zawodowe lub podnosząc kompetencje można liczyć na refundację kosztów szkolenia oraz dodatkowe wsparcie finansowe w postaci dotacji.


Jak starać się o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej

Po otrzymaniu dotacji, przedsiębiorca może liczyć na pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej. (przez dofinansowanie). Warto jednak pamiętać, że nie każdy biznes może otrzymać fundusze pomocowe. Aby ubiegać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą , przedsiębiorca musi spełnić szereg kryteriów. Jeśli przedsiębiorca założy firmę powinien pamiętać, by otrzymane środki finansowane wykorzystać zgodnie ze złożonym wcześniej dokumentami. Jest zobowiązany prowadzić i utrzymać jej działalność w okresie 12 miesięcy. 

Kiedy przedsiębiorca otrzyma dotacje powinien pamiętać o ich rozliczeniu. Zgodnie z przepisami ma on 2 miesiące od dnia rozpoczęcia firmy na ich udokumentowanie, a następnie rozliczenie. Otrzymane środki oraz ich odsetki należy zwrócić w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność poniżej 12 miesięcy, lub też naruszy inne warunki zawarte w umowie (dotyczące przyznawania środków).

21 stycznia 2021 roku w życie weszło rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, które daje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Okres zawieszenia działalności nie wlicza się do wymaganego okresu 12 miesięcy prowadzenia firmy.


Gdzie szukać dofinansowania na działalność gospodarczą?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z poniesieniem dość dużych kosztów. Są to głównie koszty dotyczące wynajmu lokalu, kupno sprzętu biurowego, czy opłaty za media. W związku z tym wielu przedsiębiorców poszukuje sposobów na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z dofinansowań.

Pomoc finansowa może być udzielana przez różne instytucje, takie jak Urzędy Pracy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby otrzymać fundusze, należy spełnić określone warunki, które mogą się różnić w zależności od instytucji udzielającej pomocy. Mogą być przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jej rozwój lub modernizację.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, ważne jest złożenie wniosku o dofinansowanie i udokumentowanie celu, na jaki zostanie przeznaczona pomoc. Można ją uzyskać od wielu instytucji, w tym od urzędów miast i gmin, powiatowych urzędów pracy, a także od różnych stowarzyszeń i fundacji. Przyznają ją też przez banki oraz Narodowy Bank Polski.


Programy na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Przedsiębiorca może skorzystać z następujących programów:

 1. Dotacje z urzędu pracy
 2. Pożyczki na start w biznesie
 3. Dotacje unijne na własny biznes
 4. Firma na wsi
 5. Pożyczki, kredyty i poręczenia w inicjatywie JEREMIE
 6. Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju
 7. Finansowanie startupów.

Dotacje unijne na własny biznes 

Pieniądze pozyskane z funduszy europejskich mają sfinansować projekty przeznaczone dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnych sytuacjach na rynku pracy lub dla tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Należy brać pod uwagę to, że oferty mogą się stanowczo od siebie różnić. Oferta w konkretnych projektach może się różnić, w zależności od tego czy masz mniej czy więcej niż 30 lat oraz od tego, jaki podmiot realizuje taki projekt.

Najczęściej w ramach pomocy oferuje się:

 • indywidualny plan działania 
 • doradztwo zawodowe
 • pomoc w znalezieniu pracy
 • organizowanie szkoleń, kursów zawodowych, czy studiów podyplomowych
 • staże i praktyki zawodowe
 • dotacje na założenie własnej działalności

Pożyczki na start w biznesie

Pożyczka na założenie firmy jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu “Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Zgodnie z tą dotacją, pożyczka nie może przekroczyć kwoty 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia (to około 100 tys. zł). Oprocentowanie wynosi 0,01 % lub 0,03% w skali roku. W tym przypadku nie liczy się żadnej prowizji. Okres spłaty wnosi do 7 lat, natomiast karencja w spłacie to 1 rok.

O ten rodzaj pożyczki może ubiegać się przedsiębiorca, który jest:

 • studentem ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich
 • absolwentem szkół i uczelni wyższych poszukującym pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego
 • opiekunem osób niepełnosprawnych – członkiem rodziny opiekującym się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierającym świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Firma na wsi

Dla rolników, którzy są ubezpieczeni w KRUS i chcieliby założyć swój własny biznes również są przeznaczone dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu mogą uzyskać maksymalnie 100 tys. zł. Wniosek składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dotacje przeznaczone są na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój.  Nie pomija się również w tym przypadku osób mieszkających na terenie rolnym, lecz nie będących rolnikami. W takiej sytuacji należy zwrócić się do urzędu gminy w poszukiwaniu tak zwanych Lokalnych Grup Działania. Swój zakres poszukiwać warto także zwiększyć o bazę Lokalnych Grup Działania. Wtedy też bezpośrednio do nich składa się wnioski, a sama dotacja może wynieść nawet 100 tys. zł. 

Zapisz się do newslettera!

Pożyczki, kredyty i poręczenia w inicjatywie JEREMIE

Inną formą pomocy jest zwrotna pomoc finansowa przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje także podmioty, które rozpoczynają swoją działalność w inicjatywie JEREMIE. JEREMIE (inaczej Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) jest formą pomocową, której inicjatorem jest Komisja Europejska. Dzięki temu programowi przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z pożyczek, kredytów, czy poręczeń. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma prawo uzyskać kredyt bankowy, nie mając długiej historii. 

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej z tej inicjatywy jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy:

 • rozpoczynają swoją działalność
 • nie mają żadnej historii kredytowej
 • nie mają zabezpieczeń kredytu o wystarczającej wartości 

Oferta w ramach inicjatywy JEREMIE jest dostępna w 5 województwach:

 • województwo zachodniopomorskie
 • województwo wielkopolskie
 • województwo łódzkie
 • województwo mazowieckie.

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Dotacje z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) obejmują pakiety usług finansowych i pozafinansowych. Program ten jest przeznaczony dla młodych oraz rozwiniętych firm. Zawiera głównie doradztwo, ale też pomoc w wejściu na zagraniczne rynki lub znalezieniu partnerów biznesowych. Posiada rozbudowaną wyszukiwarkę pozwalającą sprecyzować rodzaj oczekiwanego wsparcia. W ten sposób można odnaleźć programy, które najbardziej odpowiadają wskazanym wcześniej preferencjom.

Finansowanie startupów

Startupem nazywana jest młoda (najczęściej innowacyjna) firma z oryginalnym pomysłem na sukces rynkowy. Niestety ich działalność jest dosyć niepewna. Z reguły kojarzą się one z przedsiębiorstwami, które działają z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Na rynku istnieją instytucje, które poszukują nowych firm z dużym potencjałem i są gotowe w nie zainwestować. Należą do nich fundusze kapitału zalążkowego (seed capital), fundusze podwyższonego ryzyka (venture capital – VC) oraz anioły biznesu. Wsparcie dla młodych innowacyjnych przedsiębiorców oferują też instytucje otoczenia biznesu: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, w szczególności funkcjonujące w ramach platform startowych, finansowanych z funduszy unijnych.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – na co można wydać 

Środki pieniężne jakie otrzymuje się na rozpoczęcie działalności przeznacza się na zakup przedmiotów, które są potrzebne do otwarcia firmy. Generalnie bez ograniczeń kwotowych jest to zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia. Należy pamiętać, że są również pewne ograniczenia przedmiotowe. Zazwyczaj należy dokładnie przeanalizować na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji, a na co nie. Niekiedy jest tak, że niektóre urzędy, czy instytucje odgórnie wykluczają przeznaczenie tych pieniędzy. Generalnie z pomocy finansowej wyklucza się wszelkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy. Inaczej mówiąc jest to zakup paliwa, składki ZUS, wynagrodzenia, czy abonamenty. Jeśli chodzi o środki obrotowe (takie jak materiały, czy towar) to na ten cel przeznacza się tylko i wyłącznie część dotacji (najczęściej jest to 20% – 50% ogólnej kwoty). 

Otrzymanych dotacji nie można również przeznaczyć na finansowanie kosztów transportu zakupionych rzeczy. Jeśli chodzi o kupno sprzętu w sklepach internetowych rozlicza się głównie wartość brutto całego sprzętu, pomijając koszty przesyłki. Należy pamiętać również o ograniczeniach w przypadku zakupu używanych sprzętów. Wartość jednostkowa rzeczy używanej nie może przekroczyć 1 000,00 zł. Ponadto cena musi być dużo niższa, niż cena rynkowa. Powiatowy Urząd Pracy może również wymagać oświadczenia od podmiotu sprzedającego, że była ona wcześniej kupiona z dotacji lub innych form wsparcia. 

Ze środków nie można także dokonywać zakupów od osób spokrewnionych (najczęściej od najbliższej rodziny) lub członków wspólnego gospodarstwa domowego. Wyklucza się też przeznaczenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym przygotowaniem wniosku i biznesplanu. Jeżeli więc zdecydujemy się powierzyć te zadanie zewnętrznemu specjaliście, wydatek ten musimy pokryć ze środków własnych.

W jakim czasie należy wykorzystać otrzymane środki?

Otrzymując dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej należy pamiętać o wykorzystaniu środków zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Dotacje te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a nie na inne cele. Wykorzystując środki otrzymane w formie dotacji należy pamiętać o tym, aby były one przeznaczone wyłącznie na cel, który opisaliśmy w dokumentach. Pamiętajmy także, że środki te musimy wykorzystać w określonym czasie (12 miesięcy od jej rozpoczęcia).

W celu udokumentowania oraz rozliczenia wydatków, jakie przedsiębiorca poniósł w związku z założeniem firmy ma 2 miesiące od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Jeżeli nie zostały one wydane na cel wskazany we wniosku lub działalność gospodarcza będzie funkcjonować mniej niż 12 miesięcy – zgodnie z procedurą należy je zwrócić w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac