Kadry i Płace 4 czerwca 2024

Czy można zwolnić pracownika na l4?

Na podstawie przepisów pracy, a dokładnie z art.47 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy osobie zatrudnionej w czasie usprawiedliwionej nieobecności, pod warunkiem, że nie upłynął okres, który uprawnia do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dlatego też pracodawca ma możliwość zwolnienia pracownika w trybie natychmiastowym, nawet bez winy pracownika. Kiedy pracownik nie może zostać zwolniony? Czy każda choroba przyczynia się do zwolnienia dyscyplinarnego?

Czy można zwolnić pracownika na l4?

SPIS TREŚCI

Okresy ochronne przewidziane w kodeksie pracy

Prawo generalnie zabezpiecza pracownika będącego na zwolnieniu chorobowym. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że okres ochrony jest ograniczony – wyjaśnia to artykuł 53 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, prawo nie chroni pracowników, którzy chorują przez długi czas. W takich przypadkach pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wcześniejszego wypowiedzenia. Przyjmuje się, że niezdolność do pracy i nieobecność do pracy z powodu choroby w zakładzie pracy jest usprawiedliwiona. Oznacza to, że pracodawca nie może zwolnić pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego. Krótko mówiąc, wypowiedzenie umowy pracownikowi na L4 jest praktycznie niemożliwe i bezprawne.

Jeśli pracodawca zdecyduje o zwolnieniu pracownika na zwolnieniu lekarskim staje się to z punktu prawa pracy nieskuteczne i pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Jednakże od tej sytuacji występują pewne wyjątki, o których opowiemy później.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Czy można zwolnić pracownika na l4?

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika na L4?

Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie pracownika w trakcie choroby jest możliwe jeśli:

  • niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące a pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy
  • pracownik jest zatrudniony u tego samego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy lub jego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową, a okres, w którym pobierał zasiłek chorobowy, wynosi 182 dni, a następnie przez trzy miesiące otrzymywał zasiłek rehabilitacyjny
  • pracownik jest chory na gruźlicę lub mamy do czynienia z pracownicą w ciąży i minęło 270 dni i 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego. 

Są to jedyne przypadki, w których pracownik na zwolnieniu lekarskim może zostać zwolniony. W innych sytuacjach nie można zwolnić pracownika, chyba że jest to zwolnienie pracownika za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. Warto pamiętać, że rodzaj choroby pracownika nie jest powodem do zwolnienia dyscyplinarnego. Jedynie wpływ na to ma długotrwałe zwolnienie lekarskie, a dokładniej długi czas nieobecności pracownika.


Zwolnienie dyscyplinarne pracownika na L4

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia nie zawsze oznacza zwolnienie dyscyplinarne. Mamy z nim do czynienia, kiedy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ( art. 52 § 1 pkt 1-3 k.p.). Niestety, ale zwolnienie lekarskie pracownika w żaden sposób nie wyklucza zwolnienia dyscyplinarnego. Przepisy kodeksu pracy umożliwiają “przeczekanie” długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Jednakże warto zwrócić uwagę na art. 52 kp. Zgodnie z nim pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli minie 1 miesiąc od dnia, w którym dowiedział się o powodach zwolnienia dyscyplinarnego. To oznacza, że można zwolnić dyscyplinarnie pracownika na L4, zwłaszcza gdyby nie było to już możliwe w dniu jego powrotu do pracy. Oczywiście w przypadku zakończenia stosunku pracy ze strony pracodawcy bardzo ważne jest uzasadnienie rozwiązania umowy.

Sprawdź, jakie mogą być powody zwolnienia z pracy?


Zwolnienie pracownika na fałszywym L4

Zwolnienie dyscyplinarne wcale nie jest tak oczywiste to wykonania, jakby się wydawało. Pracodawca decydując się na taki rodzaj zwolnienia musi być pewny, że pracownik naruszył swoje obowiązki w ciężki sposób. Mianowicie dotyczy to sytuacji, jeśli wykorzystanie zwolnienia lekarskiego jest niezgodne z jego przeznaczeniem. Czyli np. jeśli przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik spędza czas na świadczeniu pracy dla innego podmiotu a nie na rekonwalescencji. Takie sytuacje nie stanowią ochrony pracowników, w związku z czym ponoszą oni konsekwencje prawne. Niestety, ale nadużywanie zwolnień się wciąż zdarza i staje się coraz bardziej popularne.

Warto wiedzieć, że pracodawca lub inspektorzy ZUS mają prawo skontrolować, czy pracownik na zwolnieniu lekarskim wykorzystuje je zgodnie z jego przeznaczeniem czy też nie. Jeśli zwolnienie jest fałszywe, a pracownik poświęca ten czas na inne czynności pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Takie zachowanie podlega pod ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Wypowiedzenie umowy po powrocie z chorobowego

Jak już wspominaliśmy, zwolnienie pracownika w trakcie choroby jest praktycznie mało możliwe. Jednakże przepisy prawne przewidują przesłanki, które pozwalają pracodawcy na rozwiązanie umowy z pracownikiem. Niestety długotrwała choroba nie zapewnia nieograniczonej czasowo ochrony stosunku pracy. Dość często nasuwa się pytanie, czy pracownik po długiej chorobie w pewnym stopniu nadal podlega ochronie? Niestety, ale po powrocie ze zwolnienia lekarskiego przepisy kodeksu pracy nie chronią pozycji pracodawca w zakładzie pracy. W praktyce oznacza to, że po powrocie do swoich obowiązków pracodawca ma prawo zwolnić pracownika. Jest to możliwe już pierwszego dnia, gdy pracownik pojawi się w firmie – przepisy nie wskazują bowiem okresu ochronnego dla zatrudnionego, który wraca do wykonywania swoich obowiązków.

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie – czy jest możliwe?


Zwolnienie pracownika po powrocie z chorobowego

Długa choroba powodem wypowiedzenia? Niejasność przepisów prawa pracy może dawać pewną szansę pracownikom, którzy zostają zwolnieni krótko po powrocie z L4. Jeśli podstawowym powodem zwolnienia było przebywanie na chorobowym, a wypowiedzenie zostało wręczone szybko po powrocie do firmy, pracownik może kwestionować jego zasadność. Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia z pracodawcą, jedynym rozwiązaniem może być skierowanie sprawy do sądu pracy.

Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy, w którego okręgu znajduje się zakład pracy lub sądu w okręgu, w którym praca była lub miała być wykonywana. Pracodawca będzie musiał udowodnić, dlaczego chce zwolnić pracownika i czy choroba rzeczywiście miała wpływ na tę decyzję.

Odwołanie należy złożyć w ciągu 21 dni od otrzymania wypowiedzenia. Niestety, skierowanie sprawy do sądu nie wstrzymuje decyzji pracodawcy, więc pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia, po którym traci status pracownika firmy. W przypadku wygranej przed sądem, okres bez pracy będzie można zaliczyć jako czas zatrudnienia, a pracownik zyska prawo do powrotu do pracy.


Kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika na zwolnieniu chorobowym?

Przepisy Kodeksu pracy jasno wskazują, że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z nieobecnym pracownikiem, jeżeli jest on w trakcie pobierania:

  • zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem,
  • wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego z tytułu odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną.

Zgodnie z art. 53 pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia po stawieniu się pracownika do pracy, kiedy ustanie przyczyna jego nieobecności. Jeżeli pracownik po 3 miesiącach niezdolności do pracy wróci na swoje stanowisko (a jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy) nie może otrzymać wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie art. 53 § 1 ust. 1 lit. a k.p. Pracodawca mógłby powołać się na ten przepis najpóźniej w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego pracownika niezdolnego do pracy.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Czy umowa o pracę rozwiązuje się w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownika?

Tak. Zwolnienie lekarskie pracownika w żaden sposób nie powoduje wydłużenie okresu wypowiedzenia oraz okresu zatrudnienia. Jeśli po ustaniu zatrudnienia pracownik nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim pracownikowi otrzymuje on zasiłek chorobowy z ZUS, jeśli jego niezdolność do pracy powstała nie później niż 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego, czyli rozwiązania umowy o pracę)= i obejmowała minimum 30 dni bez żadnej przerwy. Co do zasady, ZUS będzie wypłacać ten zasiłek maksymalnie przez 91 dni.

Istnieją od tego pewne wyjątki:

Pracownik otrzyma zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia za niezdolność do pracy, która powstanie w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego, w przypadku:

  • choroby zakaźnej, która wylęga się dłużej niż 14 dni,
  • innej choroby, której objawy ujawniają się dopiero po 14 dniach od zachorowania.

Czy pracodawca może zwolnić za chorobowe?

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim, zgodnie z zapisami prawa objęty jest okresem ochronnym i nie może zostać zwolniony, jeśli jego nieobecność jest uzasadniona (L4) oraz nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Co może zrobić pracodawca, gdy pracownik jest na długotrwałym zwolnieniu?

W sytuacji, kiedy pracodawca ma wątpliwości co do przedstawionego przez pracownika zwolnienia lekarskiego, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), z prośbą o przeprowadzenie kontroli.

Za jakie uważa się długotrwałe zwolnienie lekarskie?

Za długotrwałe zwolnienie lekarskie uznaje się każde, które trwa dłużej niż 33 dni. W zależności od powodu nieobecności może wynosić maksymalnie w roku kalendarzowym 182 dni, a w przypadku ciąży lub gruźlicy do 270 dni.

Jaka może być kara za zwolnienie pracownika w okresie ochronnym?

Karą za zwolnienie pracownika w okresie ochronnym w przypadku niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę, jest wypłacenie pracownikowi przysługującego odszkodowania lub zadośćuczynienia (za okres pozostawania bez pracy).

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac