Podatki 6 maja 2024

L4 na wypowiedzeniu: zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia

Ochrona zatrudnionego pracownika na zwolnieniu lekarskim przed wypowiedzeniem jest złożonym zagadnieniem. Z jednej strony Kodeks pracy chroni osoby na L4 utrudniając ich zwolnienie. Jednak z drugiej strony można z taką osobą rozwiązać umowę w ściśle określonych warunkach. Czy na wypowiedzeniu można iść na L4? Ile jest płatne L4 na wypowiedzeniu? Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia pracownika? Czy L4 przedłuża okres wypowiedzenia? Czy w okresie wypowiedzenia pracownika należy mu się zasiłek chorobowy? Sprawdźmy!

L4 na wypowiedzeniu

SPIS TREŚCI

Czy na wypowiedzeniu można iść na L4?

Tak, jak najbardziej. Pamiętajmy, że okres wypowiedzenia w dalszym ciągu jest okresem zatrudnienia. Pracownik, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu ma prawo skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Za L4 przysługuje właściwe świadczenie chorobowe od pracodawcy lub od ZUS. To, czy pracownik wróci do pracy po chorobie, zależy od długości L4 i okresu wypowiedzenia.

Powierz płace swojej firmy profesjonalistom


Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika na L4?

Jak wygląda ochrona pracownika w trakcie wypowiedzenia? Zatrudniony przebywający na zwolnieniu lekarskim może zostać zwolniony przez swojego pracodawcę w okresie chorobowym. Pracodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Art. 53 Kodeksu pracy dopuszcza rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem na L4 bez zachowania okresu wypowiedzenia w kilku przypadkach. Objaśnia je poniższa tabela.

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i bez winy pracownika na zwolnieniu lekarskim

Ważne!

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z pracownikiem na L4. Jedyny wyjątek to ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Gdyby zdarzyło się, że pracodawca rozwiąże umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia w dniu, w którym pracownik świadczył pracę, a potem otrzyma zwolnienie lekarskie z datą wsteczną od zwolnionej osoby, wypowiedzenie będzie skuteczne.


Jak złożyć wypowiedzenie na L4?

Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie? Jak to wygląda w praktyce? Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy każde wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie. Pracownik chorujący – będący na L4 nie ma możliwości osobiście dostarczyć dokumentu. Przepisy prawa nie wymagają osobistego doręczenia wypowiedzenia. Istnieje możliwość wysłania dokumentu pocztą lub pocztą elektroniczną (e-mailem). Niezbędne może się okazać potwierdzenie doręczenia, ponieważ stanowi ono dowód, na to, że pracodawca zapoznał się z dokumentem.

Zobacz jak długo przysługuje Ci L4 na dziecko!


Wynagrodzenie chorobowe na okresie wypowiedzenia

Kto wypłaca świadczenie chorobowe w okresie wypowiedzenia?

Rodzaje świadczenia chorobowego w okresie wypowiedzenia pracownika oraz podmiot, który jest zobowiązany je wypłacić zależy głównie od:

  • liczby osób, które płatnik (pracodawca) zgłosił do ubezpieczenia chorobowego,
  • liczby dni zwolnienia lekarskiego wykorzystanych przez pracownika przed okresem wypowiedzenia w danym roku kalendarzowym,
  • wieku pracownika (wpływa na liczbę dni niezdolności do pracy, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe).

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia wypłaci jej właściwy oddział ZUS. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkim przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Przykład 1 wynagrodzenie chorobowe w okresie wypowiedzenia pracownika poniżej 50. roku życia

Osoba zatrudniona, która nie przekroczyła 50. roku życia, otrzymuje rekompensatę finansowaną przez pracodawcę za 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Po upływie 33 dni, jeśli nadal nie może pracować, otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcę, zależnie od liczby osób ubezpieczonych. W okresie wypowiedzenia może się zdarzyć, że pracownik otrzyma np. rekompensatę za 3 dni zwolnienia lekarskiego oraz zasiłek chorobowy za kolejne 7 dni zwolnienia lekarskiego.

Przykład 2 – wynagrodzenie chorobowe w okresie wypowiedzenia pracownika powyżej 50. roku życia

Osobie zatrudnionej, która osiągnęła wiek 50 lat, przysługuje rekompensata finansowana przez pracodawcę za 14 dni niezdolności do pracy w danym roku. Po upływie 14 dni, jeśli nadal jest niezdolna do pracy, przysługuje jej zasiłek chorobowy. Należy pamiętać, że niższy limit dni chorobowych obowiązuje od roku następującego po roku, w którym osiągnięto wiek 50 lat. Oznacza to, że pracownik, który skończył 50 lat w 2023 roku, nadal będzie miał prawo do 33 dni wynagrodzenia chorobowego, ale limit 14 dni będzie obowiązywał go od 2024 roku.


Kontrola L4 na wypowiedzeniu

Jak skontrolować, czy L4 pracownika na wypowiedzeniu jest fałszywe?

Podczas L4 pracodawca lub ZUS mają prawo przeprowadzić kontrolę zwolnień lekarskich. Dlatego też L4 na wypowiedzeniu uznaje się za legalne tylko wtedy, gdy pracownik przebywający na zwolnieniu na prawdę choruje i jest niezdolny do pracy. Kontrola pracownika jest dość istotna z punktu widzenia pracodawcy. Za wykonywanie innej pracy (podczas L4 na wypowiedzeniu) pracownik może utracić swoje wynagrodzenie chorobowe za cały okres chorobowy przebywania na L4. Ponadto pracodawca ma również możliwość dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. Niestety ale wszelkie nadużycia zwolnień są w obecnych czasach wciąż na porządku dziennym.


L4 na wypowiedzeniu a urlop

Czy L4 przerywa urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia?

Zgodnie z art. 166 pkt 1 Kodeksu pracy pracodawca udziela części urlopu, której pracownik nie wykorzystał z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, w późniejszym terminie. Jeżeli urlop zaplanowano na końcówkę okresu wypowiedzenia, pracodawca nie zdąży udzielić przechorowanej części, więc będzie musiał wypłacić ekwiwalent pieniężny pracownikowi.

Co się stanie, jeśli zwolniona osoba otrzyma L4 już na urlopie wypoczynkowym w okresie wypowiedzenia? Zwolnienie lekarskie pracownika przerywa urlop wypoczynkowy.

Przykład

Pracownik zaplanował urlop wypoczynkowy od 20 do 30 czerwca 2023 roku – na koniec okresu wypowiedzenia. Niestety, na okres od 22 do 30 czerwca otrzymał L4. Zdążył wykorzystać tylko 2 dni urlopu, więc pracodawca musiał wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane 7 dni urlopu.


Zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu a niewykorzystany urlop

Na podstawie art. 1671 Kodeksu Pracy pracownik może wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w czasie wypowiedzenia umowy o pracę pod warunkiem, jeśli pracodawca zgodzi mi się go udzielić. Wymiar urlopu o na wypowiedzeniu (pomijając zaległą część z poprzedniego roku) nie może przekraczać limitu, który wynika z art. 1551 k.p. Czyli krótko mówiąc, pracodawca powinien obliczyć urlop proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracownika.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że pracownik nie wykorzysta swojego bieżącego urlopu (ewentualnie swojego zaległego) przed ustaniem stosunku pracy, za ten czas będzie mu przysługiwać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Z taką sytuacją pracownik może się spotkać, jeśli będzie na zwolnieniu lekarskim przez swój całkowity czas wypowiedzenia. Krótko mówiąc:

  • L4 wyklucza jednoczesny urlop wypoczynkowy
  • choroba w żaden sposób nie wydłuża czasu trwania wypowiedzenia pracownika, dlatego też osoba zatrudniona nie będzie miała możliwości wykorzystać urlopu w późniejszym terminie. Nie ma możliwości przedłużenia okresu wypowiedzenia.

Zasiłek chorobowy po zakończeniu stosunku pracy

Istnieje możliwość, że pracownik po zakończeniu pracy będzie miał możliwość prawa do zasiłku chorobowego. Dzieje się tak w następujących sytuacjach

  • jeśli pracownik zachorował nie później niż w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy lub nie później niż w ciągu trzech miesięcy w razie chorób zakaźnych, lub takich, w których objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 miesięcy od początku choroby;
  • jeśli choroba pracownika trwa nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.

Jak widać, pracownik ma prawo do zasiłku nawet wtedy, gdy niezdolność do pracy nastąpiła już po ustaniu zatrudnienia. O chorobie po zakończeniu okresu wypowiedzenia musi jednak powiadomić ZUS. Dokumenty związane ze zwolnieniem lekarskim należy przekazać do swojego oddziału ZUS. Zakład zajmie się wypłatą zasiłku chorobowego.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac