Księgowość 19 maja 2023

Cash flow: czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Cash flow, czyli przepływ gotówki, jest jednym z kluczowych wskaźników finansowych, który odgrywa istotną rolę w zarządzaniu finansami i analizie przepływów środków pieniężnych firmy. Bez względu na to, czy prowadzimy małe przedsiębiorstwo czy wielką korporację monitorowanie przepływów działalności finansowej firmy jest niezwykle istotne dla utrzymania stabilności finansowej oraz długoterminowego sukcesu.

Cash flow - czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Właściwa analiza przepływów działalności finansowej pozwala przedsiębiorstwom na kontrolę przepływów pieniężnych oraz przewidywanie przyszłych zmian. Przez ocenę wpływu i odpływu gotówki firmy mogą ocenić, czy są w stanie regulować bieżące zobowiązania. Ponadto analiza cash flow pozwala na identyfikację obszarów, w których można poprawić zarządzanie finansami, takie jak redukcja kosztów, optymalizacja polityki kredytowej czy lepsze planowanie inwestycji. Na czym polega analiza cash flow? Kto musi sporządzać rachunek przepływów pieniężnych? Jak stworzyć sprawozdanie? Jakie obszary działalności firmy obejmuje cash flow? W poniższym artykule skupimy się na znaczeniu przepływów dla przedsiębiorstw i pokażemy, jakie korzyści płyną z jego odpowiedniego monitorowania i analizy.


Czym jest cash flow i do czego służy?

Cash flow obok bilansu i rachunku zysków i strat jest jednym z elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, a dokładniej mówiąc – sprawozdania finansowego z przepływu środków pieniężnych. W świetle przepisów, przepływ środków pieniężnych to rzeczywisty lub wirtualny przepływ pieniężnych netto. Przepływy pieniężne są ściśle związane z terminologią wartości, płynności finansowej firmy, czy stopy procentowej. Rachunek przepływów pieniężnych pozwala dokonać szybkiej oceny sytuacji finansowej. Warto pamiętać, że regularne sporządzanie rachunku przepływu pieniężnego dotyczy podmiotów, których obowiązkiem jest coroczne sporządzanie sprawozdań finansowych.

Zapisz się do newslettera!

Za przepływy pieniężne uznaje się wszelkiego rodzaju wpływy czy wypływy środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych. Analiza rachunku przepływów pokazuje, jakimi środkami pieniężnymi dysponuje firma oraz w jaki sposób generuje i wykorzystuje środki pieniężne.

Poprzez monitorowanie przepływów pieniężnych w szybki i łatwy sposób możemy uzyskać wszystkie informacje odnośnie wypłacalności firmy a co ważne – jej płynności finansowej. Dzięki niej możemy sprawdzić:

 1. Pomiar płynności finansowej – jest niezastąpionym narzędziem do oceny płynności finansowej i stanu środków pieniężnych firmy. Pozwala na określenie, czy przedsiębiorstwo jest w stanie regulować bieżące zobowiązania i opłacać swoje bieżące wydatki.
 2. Planowanie finansowe: analiza przepływu gotówki pozwala na prognozowanie przyszłych dochodów i wydatków, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.
 3. Ocenę rentowności: jest wskaźnikiem oceny rentowności inwestycji. Pozwala na oszacowanie, ile gotówki generuje dana inwestycja w danym okresie. Dzięki temu można dokonać analizy opłacalności różnych projektów lub decyzji inwestycyjnych.

Czytaj też: Płaca minimalna


Dla kogo się sporządza dokument cash flow?

Jak wcześniej wspominaliśmy, cash flow jako jeden z elementów sprawozdania finansowego sporządzany jest przez wszystkie jednostki, które podlegają obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Takimi jednostkami są:

 • banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisach o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
 • pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej 2 z poniższych warunków:

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,

– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.


Jak jest zbudowany rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych obejmuje:

 • przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej – skierowane dla podstawowego rodzaju działalności, która generuje różne przychody (między innymi ze sprzedaży produktów, usług, opłat, czy wydatków na wynagrodzenie dla pracowników, wpłaty dla dostawców, czy wydatki z działalności operacyjnej)
 • przepływy pieniężne z działalności finansowej – wpływając na zarówno wysokość, jak i strukturę kapitału własnego oraz zadłużenia jednostki, powodują zmiany różne czynniki, takie jak wpływy i wydatki związane z zbyciem lub nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, na przykład kredyty i pożyczki.
 • przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej, których celem jest wygenerowanie zysków w przyszłości (przelewy finansowe są związane nie tylko z nabywaniem, ale także ze sprzedażą aktywów trwałych, czy inwestycji krótkoterminowych niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych).

Przepływy pieniężne działalności operacyjnej są w stanie pokazać, czy firma generuje wystarczającą ilość gotówki potrzebnej do zapłaty pożyczek, wypłaty dywidend, czy inwestowania bez korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

Może Cię również zainteresować: Dochód a przychód –  jaka jest między nimi różnica?


Metody sporządzania cash flow

Jak stworzyć sprawozdanie cash flow? Rachunek przepływów pieniężnych cash można sporządzić za pomocą 2 metod: metody bezpośredniej i metody pośredniej. Różnica między nimi wynika ze sposobu wyliczenia przepływów, jakie wynikają z działalności operacyjnej.

Cash flow sporządzany metodą pośrednią

Celem zastosowania metody pośredniej jest wygenerowanie ostatecznej wartości zysku netto (lub jej straty). Często też pozwala skupić się na korektach kosztów (jeśli jest taka potrzeba), pozbawionych charakteru pieniężnego (które realnie nie wygenerowały wydatków).

W metodzie pośredniej pod uwagę bierze się korekty dotyczące działalności:

 • operacyjnej – amortyzacja, dywidendy, zyski z działalności inwestycyjnej czy pochodzące z różnic w kursach walut;
 • obrotowej – zmiana stanu rezerw, zapasów, zobowiązań, należności czy rozliczeń.

Cash flow sporządzany metodą bezpośrednią

Zastosowanie metody bezpośredniej ma na celu wskazać przepływy finansowe z tytułu działalności operacyjnej na podstawie pomniejszenia wpływów z działalności operacyjnej o wydatki operacyjne. W tym przypadku wyszczególnia się wszystkie wydatki i wypływy, które pozwolą zweryfikować elementy, które mają znaczny wpływ na kondycję finansową firmy.

Metoda bezpośrednia bierze pod uwagę:

 • wpływy ze sprzedaży i pozostałej działalności operacyjnej
 • wydatki z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, świadczeń i ubezpieczeń, podatków i pozostałych wydatków operacyjnych.

Na czym polega analiza cash flow?

Płynność finansowa to jeden z elementów sprawozdania finansowego, które są niezbędne do prowadzenia biznesu. Z cash flow korzystają firmy nie tylko w celu przejścia bez każdy etap działalności, lecz również by poznać i oszacować swoją kondycję materialną. Większość działalności gospodarczych, funkcjonujących na rynku – a zwłaszcza banków, zanim podpisze jakiekolwiek umowy dokładnie sprawdza i analizuje zdolność sprawozdanie finansowe firmy.

Przepływy pieniężne pokazują dokładną analizę jednostki. Ocena przepływu działalności inwestycyjnej i działalności operacyjnej firmy pozwoli oszacować rozwój firmy, przygotować, a następnie zrealizować określone inwestycje. Przepływy pieniężne to dokument, który jest niezmiernie ważny nie tylko dla inwestorów, ale także dla instytucji, które chcą zaangażować środki finansowe w wybrany podmiot. Przygotowane sprawozdanie finansowego potrzebne jest dla kadr zarządzających. Takie rozwiązanie pozwoli sprawdzić źródła i cel finansowanie, a co najistotniejsze kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Wartość przepływów pieniężnych w trzech różnych obszarach działalności, jak pokazuje rachunek przepływów gotówki, mogą być dodatnie lub ujemne. W sprawnie działającym przedsiębiorstwie, przepływy gotówki z działalności operacyjnej powinny być dodatnie. Dodatkowo, powinny być wystarczająco duże, aby pokryć ujemne przepływy gotówki z działalności inwestycyjnej. Jest to istotne, ponieważ firma musi inwestować w swój majątek trwały. Przedsiębiorstwo, które przez długi czas nie jest w stanie generować dodatnich przepływów gotówki z działalności operacyjnej, zazwyczaj skazane jest na upadek.

Wysokie wydatki na inwestycje są typowe dla rozwijających się przedsiębiorstw. Na dłuższą metę, inwestycje powinny być finansowane wyłącznie z dodatnich przepływów z działalności operacyjnej. W krótszym okresie czasu, inwestycje mogą być sfinansowane również z dodatnich przepływów z działalności finansowej. To oznacza, że firma wykorzystuje zarówno wewnętrzne źródła finansowania (takie jak dodatnie przepływy z działalności operacyjnej), jak i zewnętrzne źródła (np. kredyt bankowy, pożyczka, emisja obligacji), co skutkuje dodatnimi przepływami z działalności finansowej.

Zazwyczaj sytuacja finansowa firmy jest niekorzystna, gdy występują ujemne przepływy gotówki zarówno w działalności operacyjnej, jak i finansowej. Jeśli do tego dołączą się również ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej, firma praktycznie znajduje się na skraju bankructwa.


Cash flow – kto korzysta z informacji?

Z cash flow najczęściej korzystają instytucje bankowe. Ocena wartości przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa jest niezwykle istotna, kiedy firma stara się o otrzymanie kredytu. Zanim tak się stanie, bank wystawia ocenę możliwości finansowych firmy. Ponadto analiza przepływów środków finansowych jest także dokonywana przez inwestorów. Ich celem jest dokładna analiza podstawowej działalności firmy, by sprawdzić jak kształtuje się prognoza przepływów pieniężnych danej organizacji w przyszłości. Pamiętajmy, że rachunek przepływów pieniężnych to źródło informacji również dla kontrahentów, którzy chcą udzielić danej firmie kredyt kupiecki. To dlatego tak ważne jest monitorowanie przepływów pieniężnych firmy.

Cash flow jako dokument przedstawia informacje, które pozwalają na ocenę stopnia płynności finansowej przedsiębiorstwa, skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Dyrektor Finansowa