Księgowość 17 lipca 2023

Przychód a dochód –  jaka jest między nimi różnica?

Przychód a dochód to dwa pojęcia, które często używane są zamiennie, co prowadzi do pewnego zamieszania w zrozumieniu ich właściwego znaczenia. Często ludzie mylnie uważają, że są to synonimy, jednak istnieje między nimi subtelna, ale kluczowa różnica. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się dokładniej różnicom między przychodem a dochodem, wyjaśniając, co oznacza każdy z tych terminów oraz jakie mają implikacje dla naszej sytuacji finansowej.

Zrozumienie tych dwóch pojęć jest niezwykle istotne, zarówno dla jednostek, jak i przedsiębiorstw. W kontekście życia osobistego, zdolność do prawidłowego zarządzania przychodami i dochodami jest kluczowa dla osiągnięcia stabilności finansowej i uniknięcia zbędnych problemów. Natomiast dla firm, prawidłowe rozróżnienie między tymi dwoma terminami pozwala na lepsze planowanie, optymalizację działań i podejmowanie świadomych decyzji finansowych.

Przychód a dochód – jaka jest między nimi różnica? Przychód oraz dochód są to pojęcia często uważane za synonimy. Terminy te mają jednak zupełnie inne znaczenie. Nie należy traktować ich jako zamienników. Przychód a dochód różnice. Wszystko wyjaśnimy w poniższym artykule. 

SPIS TREŚCI

przychód a dochód

Co to jest dochód?

Dochód jest to różnica przychodu oraz kosztów jest uzyskania. Innymi słowy, jest to kwota, która pozostaje po odjęciu kosztów związanych z uzyskaniem przychodów. Krótko mówiąc, to zysk otrzymany przez osobę lub przedsiębiorstwo. Warunkiem uzyskania dochodu jest osiąganie przychodów wyższych niż koszty ich uzyskania.

Można wyróżnić 2 kategorie dochodu:

 1. brutto (to różnica między przychodem i kosztem jego uzyskania przed opodatkowaniem)
 2. netto  (to różnica między przychodem i kosztem jego uzyskania po opodatkowaniu).

Dochody są wartością odzwierciedlającą wypracowany zysk, czy stratę. Dzięki nim możemy stwierdzić, czy przedsiębiorstwo na siebie zarabia, czy ponosi straty. Prowadząc firmę, należy pamiętać, że wysokość należnego podatku oraz obowiązek jego zapłaty, wynika z osiągniętego przychodu, a nie dochodu.


Rodzaje dochodów 

Dochód jest podstawowym pojęciem w zakresie finansów i podatków. To na jego podstawie jest opodatkowanie. Może być sklasyfikowany na kilka różnych sposób, w zależności od źródła, z którego pochodzi. Do najważniejszych rodzajów zaliczamy dochody z :

 • z pracy – to wynagrodzenie za pracę, które otrzymujemy od pracodawcy
 • z działalności gospodarczej – to przychody z prowadzenia własnej firmy
 • z najmu – to przychody z tytułu wynajmu nieruchomości
 • kapitałowe – to przychody z tytułu posiadania akcji, obligacji, czy innych form inwestycji kapitałowych. 

Do źródeł dochodów zaliczamy:

 • przychód uzyskany z najmu, podnajmu, dzierżawy
 • różnice kursowe
 • kary umowne
 • odszkodowania za szkody, które dotyczą składników majątku firmy
 • wartości przedawnionych bądź umorzonych zobowiązań. 

Dokumentowanie dochodu

Każdy wpływ powinien zostać udowodniony przez właściwie wydany dokument. Ma on na celu potwierdzić uzyskanie przychodu. Zgodnie z normami prawa podatnik nie może posługiwać się dowolnym dokumentem. Ważne są tylko te, które przewiduje prawo. Za takie dokumenty uznaje się:

 • faktury
 • paragony fiskalne
 • wyciągi z konta bankowego
 • noty księgowe
 • dokumenty celne
 • dowody opłat.

Podobają Ci się nasze artykuły? Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach na naszym blogu?

Zapisz się do newslettera!


Co to jest przychód?

Przychód to kwota pieniężna, jaką otrzymuje się z tytułu działalności gospodarczej, zatrudnienia lub innej formy działalności. Przychód nie odzwierciedla sytuacji finansowej firmy lub przedsiębiorcy.

Jest to kwota pieniędzy, jakie mogą pochodzić z tytułu:

 • stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczej
 • działalności wykonywanej osobiście
 • wynajmu lub sprzedaży nieruchomości. 

Źródła przychodu:

W aspekcie prawnym, źródła przychodów są ściśle określone. Całą listę tych źródeł można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Krótko mówiąc, za źródła przychodów uważa się:

 • stosunek pracy
 • pracę nakładczą
 • emeryturę i rentę
 • działalność wykonywaną osobiście
 • pozarolniczą działalność gospodarczą
 • dzierżawę, poddzierżawę, najem, podnajem
 • prawa majątkowe i kapitały pieniężne
 • przychody z innych źródeł.

Za inne źródła przychodów uważa się:

 • dotacje
 • subwencje
 • dopłaty
 • inne świadczenia, które uzyskujemy na pokrycie kosztów, bądź zwrot wydatków. 

Przychody z innych źródeł to nie tylko przychody osiągane przez firmy, ale również osoby fizyczne. Do nich możemy zaliczyć:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej osobie, czy członkowi jego rodziny
 • zasiłki pieniężne wypłacone z ubezpieczenia społecznego
 • stypendia
 • alimenty
 • nagrody 
 • dopłaty 
 • przychody, które nie znajdują pokrycia w źródłach ujawnionych.

Przeczytaj również artykuł: Podatek dochodowy


Dokumentowanie przychodu

Za datę powstania przychodu, uznaje się dzień wydania rzeczy, wykonania usługi lub też zbycia prawa majątkowego.
Za moment jego powstania, nie można uznać dnia późniejszego niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. 


Koszty uzyskania przychodu 

Koszty uzyskania przychodu w świetle prawa to wydatki, jakie ponosi się w ramach działalności gospodarczej. Są niezbędne do prowadzenia firmy. By zakwalifikować je jako koszty uzyskania przychodu powinny zostać spełnione ściśle określone warunki:

 • powinny być koniecznie związane z prowadzoną działalnością przedsiębiorstwa
 • powinny być udokumentowane
 • nie mogą posiadać znamion o charakterze osobistym
 • powinny być poniesione w celu uzyskania przychodów albo zachowania/zabezpieczenia ich źródła.

Artykuł 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera całą listę wydatków, których nie da się zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. 


Przychód a dochód różnice

Przychód a dochód – jakie są różnice? Wiele osób wciąż zastanawia się jaka jest różnica pomiędzy tymi terminami. Podstawową różnicą jest to, że dochodem jest przychód, pomniejszony o koszty jego uzyskania. To środki jakie zostają nam po odliczeniu kosztów. Stanowią czysty zysk. Może być netto (po opodatkowaniu) i  brutto (tuż przed opodatkowaniem). Natomiast przychód, to wszystkie środki wpływające na konto firmy lub osoby. 

Znajomość obu pojęć jest bardzo ważna dla przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność. Oni najbardziej powinni znać różnicę. Od tego zależy obliczenie kapitału, jakim może posługiwać się przedsiębiorca.

Podsumowanie

Podsumowując, przychód a dochód to dwa kluczowe pojęcia, które odgrywają istotną rolę w zarządzaniu finansami zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie. Choć są ze sobą ściśle powiązane, różnią się pod wieloma względami. Przychód to kwota pieniędzy, jaką otrzymujemy w wyniku działalności zarobkowej lub innych źródeł, takich jak wynagrodzenie za pracę, dochody z inwestycji czy zyski z prowadzenia własnej firmy. Stanowi ono podstawę do rozpoczęcia analizy naszej sytuacji finansowej, jednak nie jest jedynym istotnym aspektem.

Dochód to suma pieniędzy, która pozostaje nam po odjęciu wszystkich kosztów związanych z działalnością lub prowadzeniem życia. Oznacza to, że dochód jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem naszej rzeczywistej sytuacji finansowej. Pozwala on określić, ile faktycznie zarabiamy i jakie mamy możliwości finansowe.

Ważne jest, aby pamiętać, że wysoki przychód nie zawsze oznacza wysoki dochód, szczególnie jeśli nie kontrolujemy swoich wydatków. Zbyt wygórowane koszty życia lub zbyt duża ilość zadłużeń mogą poważnie obniżyć nasz rzeczywisty dochód, pomimo że na papierze nasz przychód jest duży.

Dlatego ważne jest prowadzenie budżetu, kontrolowanie wydatków oraz rozważne podejście do zarządzania finansami. Wypracowanie zdrowego stosunku między przychodem a dochodem pomoże uniknąć pułapek finansowych i zapewni lepszą stabilność naszych finansów.

Przychód a dochód jaka jest różnica? Wnioskując, różnica między przychodem a dochodem tkwi w stopniu uwzględnienia kosztów. Przychód to ogólna kwota zarobiona przed odjęciem jakichkolwiek wydatków. Dochód natomiast to rzeczywista suma pieniędzy, która pozostaje nam po odjęciu wszystkich kosztów. Dlatego świadome zarządzanie dochodem, kontrola wydatków i odpowiednie planowanie finansowe są kluczowe dla osiągnięcia stabilności i sukcesu zarówno na polu osobistym, jak i biznesowym.

Zobacz też: Rozliczenie PIT 2023

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac