Księgowość 28 kwietnia 2023

Bilans księgowy

Co roku, na koniec roku większość przedsiębiorców przygotowuje się do podsumowania roku w swojej firmie. Za jedno z ważniejszych podsumowań uważa się bilans księgowy. Jest to niezbędna część sprawozdania finansowego. Co to jest bilans? Co się na niego składa i kto go tworzy? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule. 

SPIS TREŚCI


Co to jest bilans księgowy?

Bilans księgowy to dokument rachunkowy, który przedstawia aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Na jego podstawie można dokonać analizy finansowej firmy. Łatwiej jest również podejmować decyzje biznesowe, takie jak inwestycje, kredyty, czy zmiany w strategii działania firmy. Jest jednym z kluczowych elementów sprawozdania finansowego. Bilansem księgowym nazywa się zestawienie pasywów i aktywów firmy.

Rodzaje bilansu:

 • bilans otwarcia – sporządza się go na początku roku obrachunkowego
 • bilans zamknięcia – sporządza się go na zakończenie roku obrachunkowego

Głównym celem bilansu księgowego jest:

 • podsumowanie zasobów firmy
 • określenie, skąd zasoby pozyskujemy,
 • wyszczególnienie zobowiązań przedsiębiorstwa
 • obliczenie własny kapitału. 

Zobacz też: Odpowiedzialność biura rachunkowego

Z czego się składa bilans księgowy?

Bilans składa się z aktywów i pasywów. Zgodnie z obowiązującą zasadą równowagi bilansowej, wartość aktywów musi być taka sama jak wartość pasywów. 

Aktywa 

Aktywa są to składniki majątku spółki. Mają określoną wartość oraz cały czas są monitorowane przez przedsiębiorstwo. Podstawowy podział wyróżnia aktywa trwałe i aktywa obrotowe.

Aktywa dzielimy na:

 • aktywa trwałe – wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa, należności długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • aktywa obrotowe – zapasy, należności i inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • należne wpłaty na kapitał podstawowy
 • udziały (akcje) własne. 

Pasywa

Pasywa są uznawane za źródła finansowania aktywów. Dzięki nim dowiemy się, skąd przedsiębiorstwo pozyskuje finanse na składniki swojego majątku. Pasywa możemy podzielić na kapitał własny (to, co firma rzeczywiście posiada).

Pasywa możemy podzielić na:

 • kapitał (fundusz) własny (kapitał podstawowy)
 • kapitał zapasowy,
 • kapitał z aktualizacji wyceny,
 • pozostałe kapitały rezerwowe,
 • zysk/strata z lat ubiegłych,
 • zysk/strata netto,
 • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
 • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Może Cię również zainteresować: RODO – Ochrona Danych Osobowych


Kto tworzy bilans?

Bilans księgowy sporządzają księgowi oraz wyspecjalizowane biura rachunkowe. Należy pamiętać, że bilans zawsze powinien być zatwierdzony przez zarząd. To on ponosi odpowiedzialność za informacje, jakie są w nim zawarte. 

W przypadku małych firm bilans jest przygotowywany samodzielnie przez zatrudnioną księgową lub zewnętrzną firmę księgową, która świadczy usługi księgowe w obszarze księgowości. W większych przedsiębiorstwach zadanie to jest przeznaczone dziale księgowości. 


Kiedy przygotowuje się bilans?

Bilans przedsiębiorstwa sporządza w ściśle określonych terminach. Przeważnie tworzy się go przy zamykaniu ksiąg rachunkowych. Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, bilans przygotowuje się :

 • w dniu zamknięcia obrotowego przedsiębiorstwa
 • po zakończeniu postępowania upadłościowego
 • po likwidacji firmy, jej sprzedaży czy zamknięciu działalności
 • w przeddzień zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa
 • w przeddzień fuzji lub podziału firmy
 • w przeddzień ogłoszenia upadłości lub postawienia przedsiębiorstwa w stan likwidacji
 • w dniu połączenia firmy.

Od momentu powstania tak zwanego dnia bilansowego, spółka ma 3 miesiące, by sporządzić bilans. Jeśli rok obrotowy firmy zbiegnie się ze zwykłym rokiem kalendarzowym, dniem zakończenia roku obrachunkowego jest koniec grudnia. Analogicznie do tego bilans powinien zostać sporządzony do 31 marca.


Jak wygląda bilans w rachunkowości?

Bilans to dokument, który przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa. Jest to podsumowanie aktywów, pasywów i kapitały własnego. Pomaga w analizie sytuacji finansowej firmy. Do utworzenia sprawozdania finansowego można wykorzystać również nowoczesne aplikacje księgowe. Ich celem jest wspomaganie procesu tworzenia bilansu. Jednak warto pamiętać, że jest to tylko i wyłącznie opcja dodatkowa. Doświadczenie i specjalistyczna wiedza księgowa nadal pozostaje niezastąpiona w dziedzinie rachunkowości. 

Sporządzenie bilansu wymaga od księgowego lub biura rachunkowego dokładnego sprawdzenia. Czasem niezbędne jest wprowadzenie  dodatkowych zapisów związanych z wyceną bilansową aktywów i pasywów. Niekiedy koniecznością jest wykonanie dodatkowego podziału, czy przyporządkowanie sald końcowych kont bilansowych. To z kolei wymaga dużo czasu i przede wszystkim odpowiedzialności.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac