Prawo Pracy 26 kwietnia 2023

Zwolnienie lekarskie na nowych zasadach

SPIS TREŚCI

Zwolnienie lekarskie na nowych zasadach

Zwolnienie lekarskie na nowych zasadach- zmiany

Wraz z nowym rokiem weszły w życie spore zmiany dotyczące korzystania ze zwolnień lekarskich i pobierania zasiłku chorobowego. Zmieniły się zasady liczenia długości „chorobowego”. Od stycznia nie ma już znaczenia, jaka choroba była powodem niezdolności do pracy. Przerwa będzie liczona w ten sam sposób – niezależnie od rodzaju choroby. Tzw. okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni. Określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli jest ona spowodowana różnymi przyczynami (dni choroby będą sumowane).

Według ZUS-u w przypadku wystąpienia przerw w niezdolności do pracy do samego okresu zasiłkowego zalicza się okres niezdolności do pracy przed przerwą, pod warunkiem, iż nie jest spowodowana tą samą przyczyną, a przerwa nie będzie przekraczała 60 dni.


Powyższe zmiany zostały wprowadzone w styczniu 2022 roku. W efekcie mogą zdarzyć się sytuacje, w których osoby będące na zwolnieniu lekarskim, nie otrzymają zasiłku chorobowego. Ma to związek z przerwą pomiędzy kolejnymi zaświadczeniami lekarskimi. Warto podkreślić, że każda choroba będzie wliczona do jednego okresu rozliczeniowego, gdy nie będzie między nimi przerwy 60 dni. W takim przypadku pozostanie jedynie świadczenie rehabilitacyjne. Po wykorzystaniu całego rocznego limitu zasiłku chorobowego (182 dni) chory, który wciąż jest niezdolny do pracy może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.


Praca podczas zwolnienia lekarskiego

W nowelizacji doprecyzowano przepisy związane z nieprawidłowym korzystaniem ze zwolnień lekarskich. Osoba, która wykonywała swoją pracę podczas zwolnienia lekarskiego będzie zobligowana do jego zwrócenia. Zasada ta funkcjonowała wcześniej, lecz dopiero z początkiem roku została wpisana do ustawy.


Zasiłek chorobowy na wypowiedzeniu

Od 01.01.2022 r. zasiłek chorobowy uległ skróceniu (po ustaniu zatrudnienia) do 91 dni. Zgodnie z nowymi przepisami zasada ta nie dotyczy między innym osób chorujących na gruźlicę lub osób niezdolnych do pracy w trakcie ciąży. Osoby, którym wyczerpał się okres zasiłku, nadal będą mogły wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy osobom, które dalej chorują, jednak rokują na odzyskanie zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji.


Zmiany w zasiłku macierzyńskim

Od nowego roku weszła również zmiana dotycząca kobiet, które korzystają z zasiłku macierzyńskiego. Od początku stycznia prawo do niego uzyskały także te kobiety, które urodziły dziecko po ustaniu stosunku zatrudnienia, pod warunkiem, że ubezpieczenie zakończyło się w czasie ciąży z powodu śmierci pracodawcy. Do chwili obecnej nie miały w takiej sytuacji prawa do zasiłku. Jeśli ubezpieczona była zatrudniona na umowę o pracę i ta umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Krótko mówiąc, kobiety w ciąży, którym umowa wygaśnie w związku ze śmiercią ich pracodawcy, będą miały zabezpieczenie tak samo, jak w sytuacji, kiedy pracodawca ogłasza upadłość lub likwiduje swoje przedsiębiorstwo.


Zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu – nowa wysokość

Od nowego 2022 roku miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zmianę tę należy ocenić na korzyść. Dotychczas miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku, a za okres pobytu w szpitalu – od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. W przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zatem od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiary zasiłku bez względu na to, czy osoba jest hospitalizowana, czy przebywa w domu.