Prawo Pracy 28 lipca 2023

Urlop opiekuńczy

Nowelizacja Kodeksu Pracy przynosi również zmiany w urlopach opiekuńczych.
Z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.
Według przepisów za członka rodziny uznaje się: syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

Komu przysługuje urlop opiekuńczy w 2023?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy, urlop opiekuńczy ma przysługiwać pracownikom zatrudnionym na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • powołania, 
  • mianowania, 
  • wyboru,
  • spółdzielczej umowy o pracę. 

Ważne! Urlop opiekuńczy nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Zasady udzielania urlopu opiekuńczego

Nowy urlop udzielany jest tylko i wyłącznie na wniosek pracownika.
Wniosek należy złożyć formie papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki z poważnych względów medycznych
  • przyczynę konieczności zapewnienia opieki
  • w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa z pracownikiem
  • w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby.

Urlop opiekuńczy- jakie są warunki jego otrzymania?

Przepisy dotyczące urlopu opiekuńczego nie zawierają jasnej definicji “opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych”, co oznacza, że pracodawca będzie musiał samodzielnie ocenić, czy okoliczności zgłoszone przez pracownika uzasadniają udzielenie mu takiego urlopu.

Pracownik będzie musiał wskazać osobę, w związku z opieką lub wsparciem której chciałby wykorzystywać ten urlop, ale nie będzie musiał przedstawiać dowodów potwierdzających sytuację zdrowotną tej osoby.
W przypadku, gdy między pracodawcą a pracownikiem powstanie spór w kwestii zasadności skorzystania z urlopu opiekuńczego, to sąd pracy będzie musiał podjąć decyzję w tej sprawie.

Wymiar urlopu opiekuńczego 2023

Pracownikowi przysługuje rocznie 5 dni urlopu opiekuńczego. Zgodnie z przepisami, pracodawca jest zobowiązany udzielić tego urlopu w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

Urlop opiekuńczy – wynagrodzenie

Okres urlopu opiekuńczego będzie wliczany do okresu zatrudnienia.
Za czas urlopu pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Zobacz także czym jest “urlop z powodu działania siły wyższej”

Zapisz się do newslettera!