Księgowość 28 kwietnia 2023

Estoński CIT – co się zmieni w 2023 roku?

SPIS TREŚCI


Co to jest estoński CIT?

Estoński CIT to inne określenie ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych. Nazwa dla tej formy opodatkowania ukształtowana została w Estonii. Wprowadzenie tego systemu pozwoliło na dwukrotne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego i prywatnych inwestycji. W Polsce takie rozwiązanie stosuje się od 2021 roku. 

estoński cit

Klasyczny CIT, a estoński CIT – różnica

Różnicą pomiędzy estońskim, a klasycznym CIT-em jest podstawa opodatkowania. W przypadku klasycznego podatku CIT, podstawą jest suma dochodów z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł. Zaliczki powinny być wpłacane w każdym miesiącu. W przypadku nowych podatników – co kwartał. Z kolei w modelu estońskim nie ma w ogóle obowiązku wpłaty zaliczek. Ma to bardzo duży wpływ na zachowanie płynności finansowej danej spółki. Zapłata podatku następuje dopiero w momencie wypłaty zysku.

Przepisy o estońskim podatku zostały znowelizowane 1 stycznia 2022 r. Wprowadzone wtedy zmiany poszerzyły dostęp dla tej formy opodatkowania dla podatników. Stało się to dzięki zwiększeniu limitu przychodowego, który wcześniej wynosił 100 mln zł. W związku z tym rozszerzona została kategoria podmiotów, które mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Mimo, że przepisy wciąż są aktualizowane i zmieniane to polska wersja nie jest jeszcze tak atrakcyjna, jak w Estonii. 


Kto może być na estońskim CIT?

Z estońskiej formy opodatkowania mają prawo korzystać:

 1. spółki akcyjne
 2. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. spółki komandytowe
 4. spółki komandytowo – akcyjne
 5. proste spółki akcyjne.

Warunki dla podatników rozliczających się przez estoński CIT

Istnieją jednak dodatkowe warunki, które spółka musi spełnić, by móc rozliczać się przez estoński CIT. Należy pamiętać, że wszystkie warunki niżej przedstawione, powinny zostać spełnione. 

Podatnik musi zapewnić, że:

 • przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi 
  nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki
 • zatrudniają na podstawie:
  • umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym
   (w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym).
  • innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS
 • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne
 • nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną
 • za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

Jeśli wybierzesz estońskie zasady opodatkowania, jesteś zobowiązany stosować je przez kolejne 4 lata podatkowe. Jeżeli w tym okresie nie zrezygnujesz z opodatkowania ryczałtem, okres opodatkowania na tych zasadach zostanie automatycznie przedłużony na kolejne 4 lata podatkowe.

Informacje o rezygnacji z ryczałtu, możesz złożyć w deklaracji podatkowej składanej do końca 3 miesiąca następującego po roku podatkowym.

Jeśli podobają Ci się nasze artykuły, to dołącz do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do newslettera!


Kto nie może skorzystać z estońskiego CITU?

Z estońskiego podatku nie mogą skorzystać następujące grupy podmiotów:

 • przedsiębiorstwa finansowe 
 • instytucje pożyczkowe
 • podatnicy, prowadzący działalność w specjalnych strefach ekonomicznych
 • podatnicy, postawieni w stan upadłości lub likwidacji
 • podatnicy, utworzeni w wyniku połączenia lub podziału albo podzieleni przez wydzielenie

Jakie zmiany w estońskim CIT wejdą w życie w 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy, odnośnie estońskiego podatku. Niektóre przepisy prawne zostały bardziej doprecyzowane dla podatników. Z punktu widzenia podatnika, będą one bardziej korzystne. 

Zmiany te będą dotyczyć: 

 • nowego terminu na zawiadomienie organu podatkowego o przejściu na estoński CIT (od 1 stycznia 2023 r. podatnik może to uczynić do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego)
 • możliwości spełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia poprzez umowy inne niż umowa o pracę
 • określenia, że zobowiązanie podatkowe będzie powstawać zawsze do końca I kwartału kolejnego roku podatkowego,
 • zmianę zasad kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • określenia, że zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty wstępnej będzie wygasać po czterech latach podatkowych
 • zmiana w zakresie podstawy opodatkowania ryczałtem (podstawa opodatkowania ryczałtem to suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto)
 • jeżeli podatnik osiągnie dochód z tytułu zysku netto i w okresie następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem rozdysponuje tym dochodem w całości lub części, to może wypłacić ryczałt należny od wartości rozdysponowanego dochodu w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonał tej dyspozycji.

Nowelizacja i wprowadzenie zmian, miało zachęcić podatników do skorzystania z rozwiązań, jakie oferowane są w ramach estońskiego podatku. Ciągła nowelizacja ustawy pokazuje, że ustawodawca na bieżąco stara się weryfikować przepisy i usprawniać je z korzyścią dla przedsiębiorców. 


Jak przejść?

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze powyższej formy opodatkowania, pamiętaj, że możesz to zrobić:

 • w trakcie roku podatkowego

Jeśli, zdecydujesz się rozliczać estońskim podatkiem z początkiem nowego roku, powinieneś złożyć dokumenty do naczelnika urzędu skarbowego. 

 • na początku roku podatkowego. 

Jeśli, planujesz zmienić formę opodatkowania w trakcie roku podatkowego, powinieneś się do tego solidnie przygotować. Najlepiej zrobić to w 3 następujących krokach:

 1. Rozlicz swój klasyczny podatek CIT
 2. Zamknij wszystkie księgi oraz sprawozdania finansowe
 3. Złóż dokumenty o wyborze estońskiego podatku. 

Coroczne zmiany w przepisach ustawy, to dla przedsiębiorców możliwość nie tylko rozwoju, ale wprowadzania innowacyjności w swojej firmie. Estoński podatek mimo wszystko przynosi wiele korzyści.

Krótko mówiąc, jeśli nasza spółka przynosi dużo dochodów, będziemy zobowiązani płacić co miesiąc podatek CIT. Firma wystawia fakturę sprzedaży i mimo odległego terminu płatności musi zapłacić podatek. Sprawia to, że firma często nadwyręża swoją płynność finansową z tytułu obowiązkowych wpłat na standardowy CIT. Taki problem nie występuje w CIT estońskim. Ta forma opodatkowania nie wymaga płacenia zaliczek na podatek od wygenerowanych zysków. 


Estoński CIT, a korzyści od 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. estoński CIT rodzi dodatkowe korzyści. Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2023 r. wyłączą z możliwości zaliczania do kosztów takich wydatków jak „ukryta dywidenda” np. najem przez właściciela spółki ruchomości i nieruchomości na rzecz spółki, jeśli ich wartość przekracza kwotę zysku w danym roku i jeśli prawo do tych rzeczy nabyte było przed otworzeniem firmy. Jeśli więc przedsiębiorca uzyskiwał przychody z tego tytułu, nie będzie mógł tego robić w 2023 roku w przypadku standardowego opodatkowania.

Estoński CIT, jest nie tylko łatwy w zarządzaniu. Oferuje również atrakcyjne stawki podatkowe – 12% do rocznego obrotu poniżej 160 000 euro.

Ponadto, istnieje szeroki wachlarz dostępnych ulg i preferencji podatkowych.  Podatnik może je uwzględnić w swojej strategii optymalizacji podatku dochodowego od osób prawnych. Warto więc rozważyć przejście na estoński podatek dochodowy. Można nie tylko skorzystać z oszczędności czasowych, ale także finansowych.

Spółka, która decyduje się rozliczyć ze skarbówką na podstawie estońskiego CIT-u nie ma obowiązku wykonywać przy tym 3 czynności, które dla polskiego podatnika są utrudnieniem.

Mianowicie, podmioty te nie są zobowiązane do:

 • prowadzenia rachunkowości podatkowej
 • ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodu
 • obliczenia podatkowych odpisów amortyzacyjnych. 

Wiele firm i podmiotów korzystających już z estońskiego podatku, wskazuje jednak na inny element, jako ten decydujący o przydatności i komforcie korzystania z tej formy rozliczenia. Chodzi o moment i częstotliwość odprowadzania podatku.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac


Jeśli chciałbyś więcej porad z zakresu prawa pracownika wejdź na stronę www.eurokadra.com