Zaktualizowano dnia 3 lutego 2023

Wypowiedzenie umowy o pracę

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje kiedy pracownicy składają wypowiedzenie umowy o pracę. Co to jest wypowiedzenie? Jak je napisać? Czy warto skorzystać z gotowych wzorów wypowiedzenia? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

SPIS TREŚCI


Rozwiązanie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to najpopularniejsza form zakończenia pracy. Większość umów zawartych między pracownikiem, a pracodawcą można wypowiedzieć. By było skuteczne, jedna strona jest zobowiązana doręczyć drugiej stronie, dokument wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej strony. Jego celem jest zakończenie istniejącego między stronami stosunku pracy. Oświadczenie to nie wymaga zgody obu stron. Z reguły jest to jednostronna decyzja jednej z nich. Wypowiedzenie umowy może dokonać pracownik, albo jego pracodawca

Każdą umowę można rozwiązać. W polskim prawie możemy wyróżnić 3 rodzaje rozwiązań stosunku pracy:

 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (zachowując okres wypowiedzenia)
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenie ( bez zachowania okresu wypowiedzenia)
 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. 
wypowiedzenie umowy

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy?

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie umowy przysługuje pracodawcy i pracownikowi. Okres wypowiedzenia to okres zatrudnienia, w jakim pracownik dalej wykonuje swoje obowiązki. Zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem Pracy, w większości przypadków okres wypowiedzenia wynosi od 2 do 3 miesięcy. Ważne jest, by podczas wypowiedzenia umowy zachować zgodność z okresem wypowiedzenia i ustalić termin jej rozwiązania. W takim przypadku obie strony powinny ustalić warunki. 

Umowa na okres próbny

Zgodnie z przepisami, okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień – jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

Umowa na czas określony i nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy, zawartej na czas określony, lub nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia. W 2016 roku nastąpiło ujednolicenie długości okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony. Zgodnie z kodeksem pracy wynosi:

 • 2 tygodnie – jeśli pracownik przepracował mniej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc – jeśli pracownik przepracował co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto wiedzieć, że okres wypowiedzenia obejmujący tydzień, lub miesiąc kończy się w sobotę, lub w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że za moment rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia należy uznać pierwszą niedzielę po dniu złożenia wypowiedzenia lub pierwszy dzień miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym złożono dane wypowiedzenie.

Pamiętajmy, że do czasu zatrudnienia u danego pracodawcy (od którego zależy długość okresu wypowiedzenia) wlicza się: 

 • w przypadku umów o pracę na czas określony – łączny okres pracy u danego pracodawcy
 • okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę
 • okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, gdy aktualny pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy, nawiązanych przez pracodawcę poprzedniego
 • zwolnienie chorobowe
 • urlop wychowawczy
 • urlop bezpłatny.

Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia

Jednym, ze sposobów ustania stosunku pracy jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. 

Pracownik może zakończyć współpracę z pracodawcą bez konieczności okresu wypowiedzenia lub z pominięciem okresu wypowiedzenia. Jest to jedna z surowszych form zakończenia stosunku pracy. Może być zastosowana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Zakończenie umowy w tym trybie określa się zazwyczaj jako zwolnienie dyscyplinarne, lub natychmiastowe. W tym przypadku nie ma zastosowania okresu wypowiedzenia. Sposób, w jaki ustaje stosunek pracy jest uwzględniany w aktach pracowniczych. Najczęściej powoduje to spore trudności znalezienia nowej pracy. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia zazwyczaj ma miejsce w ściśle określonych warunkach. Na podstawie kodeksu pracy, pracodawca ma prawo zakończyć umowę w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych przez zatrudnionego
 • popełnienia przestępstwa przez pracownika
 • utraty przez pracownika, uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na swoim stanowisku

Wypowiedzenie umowy o pracę, nie może nastąpić, po upływie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o pojawieniu się okoliczności, uzasadniającej rozwiązanie umowy.  Przed podjęciem decyzji, pracodawca może zasięgnąć opinii zakładowej organizacji związkowej. Jej zadaniem jest reprezentowanie spraw pracownika. W razie pojawienia się zastrzeżeń co do zasadności zakończenia stosunku pracy, organizacja związkowa ma prawo wyrazić swoją opinie, nie później niż w ciągu 3 dni. 

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę w taki sposób, jeśli:

 • niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (a pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy)
 • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy albo dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Kodeks pracy zastrzega, że wypowiedzenie umowy o pracę nie może nastąpić podczas nieobecności w pracy w następujących przypadkach:

 1. z powody opieki nad dzieckiem
 2. w okresie pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem
 3. w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną.

Pamiętaj!

Wypowiedzenie umowy o pracę nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności. 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 

Jest to najmniej konfliktowy sposób zakończenia stosunku pracy. Dużą rolę odgrywa tu złożone oświadczenie woli przez obie strony. Pracodawca, jak i pracownik sami decydują o terminie zakończenia umowy. Krótko mówiąc, mogą go rozwiązać w każdym terminie. 

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron, to najdogodniejsza forma ustania zatrudnienia. Warto pamiętać, że nie zawsze jest  korzystna dla pracownika. Jeśli, zakończysz stosunek pracy za porozumieniem stron, a nie podejmiesz nowej pracy, prawo do zasiłku uzyskasz dopiero po 90 dniach od zgłoszenia się do rejestru osób bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy. 

Przepisy prawa nie ograniczają w żaden sposób stosowania porozumienia do konkretnego typu umowy. W związku z tym, może być wykorzystane przy każdym rodzaju umowy. Inicjatorem rozwiązania umowy za porozumieniem stron może być pracownik lub pracodawca.


Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę może być liczony w miesiącach, tygodniach lub dniach. 

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy, przypada na pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Rozwiązanie umowy kończy się z ostatnim dniem miesiąca. Zazwyczaj trwa pełne miesiące. Warto wiedzieć, że występują miesiące 30-, 31- oraz 28- i 29-dniowe i nie ma to znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia liczonego w miesiącach.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Momentem, rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy, jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia, kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych. Sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

Za pierwszy dzień wypowiedzenia, uznaje się dzień roboczy. Warto pamiętać, że 3-dniowy okres wypowiedzenia jest zastosowany do umowy na okres próbny, trwający dwa tygodnie. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę, wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami.


Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być sporządzone w formie pisemnej. Niezależnie od tego, kto podejmuje taką czynność i jakiej umowy dotyczy. Pisemne rozwiązanie stosunku pracy, jest dużo łatwiejsze do udowodnienia przed sądem, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości dla jednej ze stron. Polskie sądy dopuszczają również złożenie ustnych oświadczeń w zakresie rozwiązania umowy. Jednak mimo to, dąży się do tego, by czynności te miały formę pisemną.

Wypowiedzenie umowy, nie jest skomplikowane i trudne. Strona, która chce zakończyć stosunek pracy powinna, zawrzeć następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • wskazania umowy o pracę, jakiej dotyczy oświadczenie,
 • sformułowanie treści oświadczenia,
 • wskazanie terminy, kiedy ma nastąpić rozwiązanie stosunku pracy,
 • podpis składającego oświadczenie.

Wypowiedzenie umowy o pracę, należy doręczyć drugiej stronie tak, by mogła na spokojnie zapoznać się z dokumentem. Można zrobić to osobiście, lub wysłać listem poleconym na adres odbiorcy. 

Nieco inaczej sytuacja deklaruje się, jeśli rozwiązanie stosunku pracy następuje w trybie natychmiastowym. Wtedy nie ma okresu wypowiedzenia. Strona, która wypowiada umowę jest zobowiązana podać przyczynę zwolnienia. Ważne jest, by także w oświadczeniu zawrzeć informację, że istnieje możliwość odwołania się do sądu pracy. 

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór

wypowiedzenie umowy