Zaktualizowano dnia 12 maja 2022

Świadectwo pracy - ile czasu ma pracodawca

Świadectwo pracy – co to właściwie za dokument?

Stosunek pracy zawarty pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest uregulowany w Kodeksie Pracy. Jednym z najważniejszych dokumentów, jest świadectwo pracy. To dokument potwierdzający rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę między pracownikiem a pracodawcą. Pismo to ma charakter informacyjny. Powinno zawierać informacje o pracowniku. W treści świadectwa pracy powinny być zawarte następujące treści:

  • Okres zatrudnienia osoby, której wystawiono świadectwo pracy
  • Wymiar zatrudnienia oraz rodzaj zajmowanego stanowiska
  • Tryb rozwiązania umowy o pracę lub okoliczności, jakie doprowadziły do jej wygaśnięcia
  • Liczba dni urlopu, jakie pracownik wykorzystał w czasie trwania stosunku pracy
  • Liczba dni, w jakich pracownik pobierał wynagrodzenie chorobowe
  • Okres korzystania z urlopu bezpłatnego włącznie z jego przyczyną

Brak wydania pracownikowi świadectwa pracy zgodnie z obowiązującym prawem jest poważnym wykroczeniem. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę pracodawca ma obowiązek świadectwo wystawić osobiście, lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego. Brak jego wydania jest nielegalny i powinien być zgłoszony do Sądu Pracy. Grozi za to kara grzywny pieniężnej od 1000 do 30 000 zł. Pracodawca może być także upomniany oraz zobowiązany do natychmiastowego wydania dokumentu.


Ile czasu na wydanie świadectwa pracy ma pracodawca?

Termin wydania świadectwa pracy jest ściśle uregulowany przez kodeks pracy. Zatrudniony powinien je otrzymać z chwilą rozwiązania umowy o pracę. W 2019 r. ustawa o terminie wydania świadectwa pracy została znowelizowana, przez co Kodeks pracy określa datę wydania dokumentu jako niezwłoczne. Świadectwo powinno zostać przekazane pracownikowi w dniu, w którym następuje koniec stosunku pracy.


Pozew o wydanie świadectwo pracy – kiedy go złożyć?

Pozew o wydanie świadectwa składa się do Sądu Pracy. Pomaga on rozwiązać zaistniały konflikt. Chroni także pracownika przed nieprzestrzeganiem jego praw.

Pozew o wydanie świadectwa pracy składa się w przypadku:

  1. braku otrzymania od pracodawcy świadectwa pracy w określonym terminie,
  2. chęci otrzymania sprostowania świadectwa pracy, na skutek nieprawidłowo wydanego dokumentu,
  3. w przypadku nieprawidłowych informacji umieszczonych w dokumencie,
  4. w przypadku otrzymania odszkodowania, które powinno zostać wydane pracownikowi na skutek braku możliwości kolejnego zatrudnienia wynikającego z nieotrzymania świadectwa pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej z zakresu prawa pracy, księgowości czy prawa podatkowego wejdź na nasz blog i zapoznaj się z naszymi artykułami.