Mały ZUS plus

Mały zus plus

Mały ZUS plus

Od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus”/ „małej działalności gospodarczej plus”. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku nie przekroczył kwoty 120 tys. złotych. Oznacza to, że z Małego ZUS-u będzie mogło skorzystać więcej przedsiębiorców. Mały ZUS plus umożliwi opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

 

Jakie należy spełnić warunki?

Aby móc skorzystać z „małej działalności plus”:

  • należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  •  przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona była przez cały rok, nie może przekroczyć  kwoty 120 000 zł.

Czas trwania ZUS plus

Okres korzystania z małego ZUS-u jest ograniczony do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że po 3 latach korzystania z ulgi, przez kolejne 2 lata przedsiębiorca będzie zobowiązany do odprowadzania składek naliczanych ryczałtowo. Przy czym po upływie tych 2 lat, ponownie będzie mógł skorzystać z ulgi.

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Ustalenia podstawy wymiaru składek można dokonać w 3 krokach. Poniżej skrócona instrukcja.

  1. Ustal przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.
  2. Pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5.
  3. Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Czy można zrezygnować z małego ZUS plus?

Będziesz mógł zrezygnować z uprawnienia do ustalania podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości dochodu, tj. do korzystania z „małej działalności plus”. Zrezygnować możesz w każdym czasie, a nie zgłoszenie się do niej w terminie też jest uznawane za rezygnację z „małego ZUS plus”.

Zmiany od 1 lutego 2020

Zmiany, które wejdą w życie od 1 lutego 2020r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki będą opłacane od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Przedsiębiorcy przystępujący do programu będą płacić składkę zdrowotną w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu pobrałeś zasiłek.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.