Czym jest działalność gospodarcza?

Czym jest działalność gospodarcza?

Definicja działalności gospodarczej

Z pojęciem działalności gospodarczej spotkamy się w wielu aktach prawnych. Najważniejsza jest jednak Ustawa Prawo przedsiębiorców z dn. 6 marca 2018 roku, która reguluje wszystkie kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ustawie tej podana jest również definicja działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.   Ustawa wprowadza również próg przychodów, poniżej których, mimo spełnienia wyżej wymienionych warunków, czyli wykonywania działalności zarobkowej we własnym imieniu i w sposób ciągły, nie musimy rejestrować działalności gospodarczej. Przepis ten dotyczy osób, której przychody wynoszą mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, który określa ustawa oraz nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu poprzednich 60 miesięcy. Mówimy wówczas o tzw. działalności nierejestrowanej.

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Każda osoba fizyczna, która planuje założyć działalność gospodarczą i osiągać przychody w wysokości wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Składając go określa czas otwarcia oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Określa się go z pomocą kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) i nie ma żadnych ograniczeń dotyczących liczby kodów, które zostaną wpisane we wniosku.  

Otwarcie działalności gospodarczej wiąże się również z obowiązkiem płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Obowiązek opłacania składki zdrowotnej dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Natomiast wysokość składki na ubezpieczenie społeczne oraz moment, w którym przedsiębiorca będzie musiał je opłacać, może być różny. Jeśli przedsiębiorca nie prowadził działalności w ciągu poprzednich 60 miesięcy oraz nie będzie świadczył usług swojemu byłemu pracodawcy, to może skorzystać z 6 miesięcznego okresu zwolnienia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Ma również przywilej skorzystania z obniżenia składki na ubezpieczenie społeczne przez kolejne 24 miesiące.   Drugim ważnym obowiązkiem, który wiąże się z otwarciem działalności gospodarczej, jest obowiązek rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorca może wybrać sposób opodatkowania, którego wybór zdefiniuje nie tylko wysokość zobowiązań podatkowych, ale również obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej, Wybór nie zawsze jest oczywisty, dlatego przed jego dokonaniem warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, który pomoże wybrać sposób rozliczeń najlepiej dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.