Zaktualizowano dnia 12 maja 2022

Czym jest działalność gospodarcza

Definicja działalności gospodarczej

Czym jest działalność gospodarcza? Jej definicję spotykamy się w wielu aktach prawnych. Najważniejsza jest jednak Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku, która reguluje wszystkie kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ustawie tej podana jest również definicja działalności gospodarczej.

Na podstawie ustawy prawo przedsiębiorców, działalność gospodarcza to działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Inaczej definiuje ją ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według niej działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana oraz usługowa. Działalność, która polega na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin ze złóż.


Działalność gospodarcza — cele

Działalność może mieć cele wewnętrzne i cele zewnętrzne. Cele zewnętrzne to aktywności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz jego utrzymaniem i narzucone przedsiębiorcy, takie jak:

  • opłacanie podatków i innych danin publicznych,
  • odprowadzanie składek ubezpieczeniowych do ZUS-u,
  • kreowanie PKB.

Cele wewnętrzne są związane ze specyfiką prowadzonej działalności oraz branżą i określa je indywidualnie przedsiębiorca.


Działalność gospodarcza — obowiązki

Każda osoba, która chciałaby prowadzić swoją działalność, powinna złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składając go, określa czas jej otwarcia oraz rodzaj. Określa się go z pomocą kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących liczby kodów, które zostaną wpisane we wniosku.

Otwarcie działalności to obowiązek płacenia składek (zdrowotnej i społecznej). Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne oraz moment, w którym przedsiębiorca będzie musiał je opłacać, może być różny. Jeśli przedsiębiorca nie prowadził działalności w ciągu poprzednich 60 miesięcy oraz nie będzie świadczył usług swojemu byłemu pracodawcy, to może skorzystać z 6-miesięcznego okresu zwolnienia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Ma również przywilej skorzystania z obniżenia składki na ubezpieczenie społeczne przez kolejne 24 miesiące.

Drugim obowiązkiem, jest obowiązek rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorca może wybrać sposób opodatkowania. Wybór nie zawsze jest oczywisty. Przed jego dokonaniem warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym. Pomogą w wyborze sposobu rozliczeń najlepiej dostosowanego do rodzaju prowadzonej działalności.

Więcej naszych artykułów z prawa pracy, czy prawa podatkowego znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce „blog”. Jeśli jesteś zainteresowany wiedzą z punktu widzenia pracownika zajrzyj na naszą stronę internetową www.eurokadra.com do zakładki „Porady dla pracowników”.